Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu Protokół z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku
Data utworzenia 02.09.2003
Data na dokumencie
Symbol dokumentu Nr BRM 0052-X/03
Typ dokumentu Protokół

 

Protokół Nr BRM 0052-X/03

z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

odbytej w dniu 26 czerwca 2003 roku

_________________________________________________

Całośc obrad została nagrana na taśmach magnetofonowych (2 kasety), stanowiących integralną część niniejszego protokołu. taśmy przechowuje się w Biurze rady Miasta tut. Urzędu.

Listy obecności radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Stan Rady ............................. 23

Obecni .................................. 23

Ad 1.

Otwarcia X sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Pan Wacław Mandrysz, który na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.

Pan Przewodniczący poinformował, że na jego ręce wpłynęła pisemna prośba Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu, a mianowicie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia stanowiska wobec naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 dla Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wobec powyższego prowadzący obrady zapytał radnych, czy wnoszą sprzeciw do propozycji wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały?

Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu.

A zatem ww. projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 7c).

Następnie Pan Przewodniczący zapytał radnych, czy mają inne wnioski do porządku obrad sesji?

Nikt z zebranych takowych nie zgłosił.

Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2.

Prezydent Miasta Pan Adam Krzyżak złożył informację o swojej działalności z okresu między sesjami Rady Miejskiej tj. w okresie od 28 maja 2003 roku do 20 czerwca 2003 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają pytania do Pana Prezydenta dotyczące przedstawionej informacji?

Pytania zadawali:

Radny Czesław Rychlik – jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - poprosił o wyjaśnienie, dot. p. 11 dlaczego eksperci, biorący udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy w szkołach na terenie miasta Wodzisławia Śl. otrzymali wynagrodzenie brutto 60 zł, a dotychczas była to kwota 80 zł. Osobiście rozeznał temat w sąsiednich gminach i okazało się, że tam eksperci otrzymali wyższe wynagrodzenie.

W związku z powyższym prosił, aby ponownie przeanalizować ten temat i rozważyć podwyższenie wynagrodzenia dla ekspertów do kwoty 80 zł, ponieważ są to cenione osoby, a ich obecność i kompetencje są dla komisji niezbędne. Mówiący podkreślił, że oszczędności z tego tytułu będą niewielkie, a spowoduje to skłócenie środowiska ekspertów w naszym mieście.

Prezydent Miasta powiedział, że kwota 60 zł brutto była wcześniej uzgodniona z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, który stwierdził, że jest do przyjęcia. Oszczędności z tytułu obniżenia wynagrodzenia dla ekspertów wyniosą 3 tys. zł.

Mówiący podkreślił, że podejmując decyzję o obniżeniu tego wynagrodzenia, kierował się wyłącznie potrzebą oszczędzania.

Radny Czesław Rychlik zapytał Pana Prezydenta, czy rozpatrywał temat waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników technicznych w placówkach oświatowych, dla których miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym zgodnie z zapewnieniami Pana Jana Serwotki Zastępcy Prezydenta Miasta na poprzedniej sesji Rady Miejskiej ?

Pan radny przedstawił stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w tej sprawie, podjęte na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r., w którym Komisja poparła opinię Zarządu Oddziału Polskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wodzisławiu Śl. w sprawie waloryzacji wynagrodzeń.

Prezydent Miasta odpowiedział, że owszem rozpatrywał temat i w tej sprawie wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z prośbą o wyjaśnienie, czy subwencja oświatowa uwzględniała waloryzację dla pracowników technicznych placówek oświatowych. Zapewnił, że z odpowiedzią w tej sprawie zapozna Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Radny Henryk Waniek w związku z decyzją o odstąpieniu od wykonania ulicy bocznej Kokoszyckiej wychodzącej na ulicę Chrobrego (p. 17 informacji) poprosił o wyjaśnienie, czy środki finansowe przyznane na to zadanie zostaną przekazane do dyspozycji Rady Dzielnicy Radlin II?

Radny Roman Szamatowicz zapytał, czy jest możliwe zapoznanie się ze zbiorczym zestawieniem arkuszy organizacji pracy w roku szkolnym 2003/2004 dot. placówek oświatowych, dla których miasto jest organem prowadzącym?

Pan Jan Serwotka Zastępca Prezydenta Miasta oświadczył, że jest możliwe zapoznanie się z takim zestawieniem.

Radny Marian Balcer zapytał, czy na dzisiejszą sesję zaproszono przedstawiciela Górnośląskich Zakładów Energetycznych w Gliwicach, ponieważ chciałby zapytać go o wymianę słupów drewnianych na betonowe tylko na terenie dzielnicy Wilchwy. Dodał, że w tej sprawie wystąpił także na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności, otrzymując informację pisemną od GZE, w której nie było mowy o dzielnicy Wilchwy.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że zgodnie z informacją otrzymaną od Energetyki zaplanowano remont sieci niskiego napięcia w Rynku miasta oraz w dzielnicy Zawada. Jeżeli zaś chodzi o dzielnicę Wilchwy zapewnił Pana radnego Balcera, że wystąpi z zapytaniem do Energetyki o remonty sieci na Wilchwach.

Ad 3.

Podsumowania działalności placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2002/2003 dokonał Pan Ryszard Ciesielski Naczelnik Wydziału Edukacji. Sprawozdanie w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Nikt z zebranych nie miał pytań do referującego.

Ad 4.

Plan remontów placówek oświatowych.

Referował Pan Ryszard Ciesielski  Naczelnik Wydziału Edukacji.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Referujący podał kwoty przyznane na remonty w 2003 roku w placówkach oświatowych:

 1. Przedszkola: z zaplanowanej kwoty 94 tys. zł wykorzystano 10.228 zł, na remonty wymagane przez SANEPID zaplanowano 48 tys. zł, na awarie i remonty do końca roku pozostanie kwota ok. 34 tys. zł.
 2. Szkoły Podstawowe: z zaplanowanej kwoty 151 tys. zł wykorzystano na remonty ok. 34 tys. zł, na remonty wymagane przez SANEPID zaplanowano kwotę 36.600 zł, na awarie i pozostałe remonty do końca roku pozostanie kwota 80.483 zł.

W tym miejscu Pan Naczelnik podkreślił, że zgodnie z zaleceniem SANEPID-u będzie konieczny kapitalny remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 3. W związku z tym, że koszt tego remontu przekracza możliwości finansowe Wydziału Edukacji, dlatego zadanie to będzie realizowane ze środków będących w dyspozycji Wydziału IMiGK.

 1. Gimnazja: na remonty zaplanowano 50 tys. zł, z czego wykorzystano 13.048 zł, na remonty wymagane przez SANEPID przeznacza się kwotę 11 tys. zł, czyli na awarie i remonty do końca roku pozostanie kwota 36.953 zł.

Pan Naczelnik Ciesielski poinformował radnych, że wystąpiono do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie refundacji kosztów poniesionych na wykonane remonty w ww. placówkach oświatowych na sumę 124 tys. zł.

Radny Czesław Rychlik zapytał, czy podjęto starania o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na wykonanie kapitalnego remontu basenu?

Pan Naczelnik Ciesielski odpowiedział, że zobligowano dyrektora SP Nr 3 do podejmowania wszelkich starań o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta. Ponadto mówiący poinformował, że wystąpiono z wnioskiem do Marszałka Województwa Śląskiego o ujęcie tego zadania w wykazie inwestycji oświatowych, które dofinansowywane są z budżetu województwa śląskiego.

Pan Jan Serwotka Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że po dokonanej analizie ustalono, iż w tym przypadku remonty doraźne basenu są bezcelowe, więc podjęto decyzję o jego remoncie kapitalnym, który wyniesie ok. 200 tys. zł.

Zastępca Prezydenta Jan Serwotka jako reprezentujący władze tego miasta zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby remont kapitalny basenu został wykonany w okresie wakacyjnych w przyszłym roku.

Radny Adam Króliczek nawiązując do wypowiedzi pana Naczelnika na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zapytał, czy znajdą się środki finansowe na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 17?

Pan Naczelnik Ciesielski odpowiedział, że zaraz po Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji skontaktował się z Panią Dyrektor SP Nr 17, którą zobowiązał do rozeznania sprawy. Ze swej strony może zapewnić, że w razie znalezienia rezerwowych środków finansowych przeznaczonych na remonty w szkołach podstawowych przeanalizuje temat ponownie.

Radny Marian Balcer poprosił o podanie kwot zaplanowanych na remonty w SP nr 8 i SP nr 9?

Ponadto zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia przed zalaniem budowy sali gimnastycznej przy SP nr 8.

Pan Naczelnik Ciesielski wyjaśnił, że budowę sali gimnastycznej prowadzi Wydział IMiGK, dlatego też jemu przekaże sugestię Pana radnego Balcera o zobligowaniu wykonawcy inwestycji do jej należytego zabezpieczenia.

Jeżeli zaś chodzi o wydatki związane z remontami w SP nr 8 i SP nr 9 to kształtują się następująco:

SP nr 8: 1.600 zł – remont parkietu na sali gimnastycznej i 5 tys. zł – malowanie korytarza na parterze, wstrzymano malowanie sali gimnastycznej ze względu na ograniczone środki finansowe,

SP nr 9: 4 tys. zł – dokonanie pomiaru instalacji elektrycznej, wstrzymano położenie papy termozgrzewalnej nad salą gimnastyczną na kwotę 4 tys. zł ze względu na ograniczone środki finansowe i przesunięto realizację na okres późniejszy.

Ad 5.

Przygotowanie miasta do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – Akcja Lato 2003.

Referowała Pani Grażyna Durczok Naczelnik Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej.

Szczegółowy program letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, który organizowany jest przez następujące jednostki w mieście: MOK  “Centrum”, MKS “Odra” Wodzisław Śl., MOSiR “Centrum”, Międzyszkolny Klub Sportowy, ZHP Komendę Hufca w Wodzisławiu Śl., TPD oraz Ogniska i Kluby TKKF, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Marian Balcer zapytał, czy basen na Wilchwach będzie w okresie wakacyjnym udostępniony dzieciom nieodpłatnie?

Pani Naczelnik odpowiedziała, że obecnie obowiązujący bilet wstępu na basen dla dzieci jest zniżkowy, dlatego też nie przewiduje się dodatkowych obniżek cen biletów podczas wakacji. Jednakże zapewniła, że przekaże sugestię Pana radnego Balcera dyrektorowi MOSiR “Centrum”, który jest jego zarządcą.

Radny Marian Balcer zapytał, dlaczego nie można się kąpać na Ośrodku “Balaton”?

Pani Naczelnik odpowiedziała, że zakaz kąpieli na “Balatonie” wynika z zalecenia SANEPID, który stwierdził, że woda zawiera zanieczyszczenia, więc konieczne jest jej odkażenie. Zostały podjęte wszelkie działania, mające jak najszybciej doprowadzić do poprawy jakości wody.

Mówiąca dodała także, że poza zakazem kąpieli ośrodek “Balaton” jest czynny.

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Rodziny przy Prezydencie Miasta i Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za lata 2002-2003 złożyła Pani mgr Teresa Jakubiak członek Zarządu tejże Rady.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu wszystkich radnych, Pana Prezydenta oraz swoim własnym, na ręce sprawozdawcy złożył podziękowania dla całej Rady za owocną pracę w kolejnym roku jej kadencji. Jednocześnie życzył wielu sukcesów i wytrwałości w następnym roku swojej pracy.

Zanim Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, zaproponował powołanie przez Radę Miejską zespołu w składzie: Pani Anna Białek, Pan Marian Drosio, Pan Czesław Rychlik, Pan Roman Szamatowicz, który przeanalizuje projekt stanowiska Rady Miejskiej w sprawie naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 dla miasta Wodzisławia Śląskiego, wnosząc do niego ewentualne poprawki. Po przerwie radni przystąpiliby do jego przegłosowania.

Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady Miejskiej, po czym ogłoszono przerwę.

Po przerwie przystąpiono do rozpatrywania pozostałych punktów porządku obrad.

Ad 7

Podjęcie uchwał.

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok.
 2. Referowała Pani Krystyna Mrozek Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

  Referująca zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w załączniku Nr 1, polegającą na zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 103 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przeprowadzonych w dniu 8 grudnia 2002 roku. Zapis ten jest konieczny, ponieważ musi się znaleźć w sprawozdaniu finansowym za I półrocze br.

  Następnie referująca poinformowała, że Komisja Budżetu wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały, o którym jest mowa.

  Przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.

  Uchwała Nr X/99/03  w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok została podjęta jednogłośnie (“za” – 21).

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Leszka 12.

Referowała Pani Ewa Lesiewicz Kierownik Żłobka.

Pani Kierownik poinformowała, że Prezydent Miasta wystąpił do Wojewody Śląskiego o opinię do projektu uchwały. Pan Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń do zamiaru likwidacji żłobka, natomiast zalecił aby uchwała określała sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz wskazanie podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu oraz określenie zakresu tych praw i zobowiązań, w wyniku czego § 5 jest ujęty w projekcie uchwały w brzmieniu: “Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zapewnią przedszkola na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, które przejmą w tym zakresie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu”.

Referująca przedstawiła opinię Wojewody Śląskiego do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają uwagi do projektu uchwały?

Radny Czesław Rychlik powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, ale wówczas nie zaznajomiono Komisji z opinią Pana Wojewody do tego projektu. Mówiący stwierdził, że § 5 nie precyzuje tego o co wnosił Pan Wojewoda, ponieważ nie wymieniono w nim przedszkoli, które zapewnią dalsze świadczenia żłobka.

Radny Marian Drosio stwierdził, że nie jest konieczne umieszczanie w projekcie uchwały zapisu, które to będą przedszkola. Taki zapis będzie wymagany w decyzji Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta oznajmił, że nie widzi przeszkód, aby w projekcie uchwały zawrzeć zapis, które przedszkola w mieście przejmą zadania żłobka.

Pani Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że radni nie mają wątpliwości co do słuszności likwidacji żłobka, ale mają wątpliwości co do sposobu i formy w jaki to ma się odbyć. Przecież przedszkola zapewniają opiekę nad dziećmi od 2 roku życia. Co więc będzie, jeżeli zgłosi się rodzic, który zechce, aby jego małe dziecko zostało przyjęte do przedszkola?

Radny Stanisław Pluta poprosił o podanie daty wpływu pisma do tut. Urzędu, zawierającego opinię Wojewody do projektu uchwały, ponieważ na Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska w dniu 18 czerwca br. takiej opinii również nie przedstawiono.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że pismo, zawierające opinię Wojewody Śląskiego do projektu uchwały, wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 26 maja br.

Radny Ireneusz Serwotka poprosił o konkretną odpowiedź na pytanie, które przedszkola w mieście przejmą w pełni obowiązki żłobka, o co wnosi Pan Wojewoda?

Pani Lesiewicz odpowiedziała, że żadne z przedszkoli w mieście w pełni nie zabezpieczy świadczeń żłobka.

Mówiąca dodała, że żłobek zapewniał opiekę dla dzieci od 5 miesiąca życia do 2 lat. Jedno dziecko uczęszczające do żłobka było 8-miesięczne i corocznie było ich coraz mniej.

Radny Ireneusz Serwotka stwierdził, że jednoznacznie można zrozumieć, iż opinia Wojewody do likwidacji żłobka była pozytywna pod konkretnym warunkiem, który w tym projekcie uchwały jest niedopełniony. W związku z czym, uważa, że projekt uchwały jest nie do przyjęcia w tej formie, który został radnym przedstawiony.

Prezydent Miasta powiedział, że opinia Wojewody jest pozytywna do zamiaru likwidacji żłobka. Owszem Pan Wojewoda wskazał na pewne uchybienia, które zawierał projekt uchwały, które zostały poprawione zgodnie z zaleceniem i zawarte w § 5.

Jednocześnie stwierdził, że nie widzi przeszkód, aby w § 5 wymienić, o które przedszkola chodzi, a mianowicie PP nr 7 i nr 15.

Radny Ireneusz Serwotka nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pani Kierownik, która stwierdziła jednoznacznie, że żadne z przedszkoli nie spełnia warunków żłobka na dzień dzisiejszy, chciałby się dowiedzieć, czy należy dokonać modernizacji tych przedszkoli i jakim to ma się odbyć kosztem?

Pan radny wyraził obawę, że służby Wojewody Śląskiego, nadzorujące prawidłowość podjętych uchwał, zakwestionują ją.

Radny Aleksander Żabicki zapytał, ile dzieci korzystało ze żłobka?

Pani Lesiewicz odpowiedziała, że ze żłobka korzystało 9 dzieci, w tym 1 dziecko do 1 roku życia. Poza tym jednym dzieckiem, pozostałe 8 dzieci przejdzie do przedszkoli.

Pani Anna Białek powiedziała, że argumenty wytoczone przez Panią Kierownik są słuszne, ale radni dalej nie wiedzą, co się stanie, gdy pojawi się osoba, chcąca zapisać małe dziecko do przedszkola.

W związku z tym, że radni nie mają jednoznacznego stanowiska w tej sprawie zgłasza do przegłosowania dwa wnioski:

 1. o odrzucenie projektu uchwały ze względu na brak zapisu, na który wskazuje Pan Wojewoda,
 2. o powołanie zespołu spośród radnych, który w przerwie obrad sesji dopracuje treść uchwały, uwzględniając postawione przez Wojewodę wymagania.

Radny Marian Drosio stwierdził, że wyznaczenie przedszkoli 7 i 15 zobliguje Prezydenta Miasta do przygotowania tych placówek w taki sposób, aby spełniały warunki żłobka.

Radny Stanisław Pluta podkreślił także, że w przypadku opieki nad dziećmi do 2 roku życia wymagane jest zatrudnienie personelu medycznego.

Ponadto stwierdził, że w przyszłości może się okazać, iż rodziców chętnych do zapisania dziecka jest więcej niż dotychczas. Jego zdaniem dotychczasowe dane demograficzne w zakresie urodzeń nie są wyznacznikiem do stwierdzenia, że liczba urodzeń rokrocznie będzie malała. Podał jako przykład, że do końca maja w bieżącym roku liczba zaewidencjonowanych urodzeń dzieci w rejonie przychodni zdrowia w Jedłowniku wyniosła 13, natomiast w całym ubiegłym roku wyniosła 20.

Radna Teresa Nagrodzka zapytała Pana Prezydenta, czy mógłby przedstawić informację radnym o kosztach ewentualnego dostosowania przedszkoli do wymogów żłobka, ponieważ ma obawy, iż może się to okazać bardziej kosztowne od utrzymania 1 żłobka w mieście?

Radny Ireneusz Serwotka poprosił o wypowiedź Prezydenta Miasta w tej sprawie.

Prezydent Miasta powiedział, że sąsiednie miasta również zlikwidowały żłobki, organizując w zamian oddziały dzieci małych tj. od 1 roku życia do 3 lat i nikt nie wniósł zastrzeżeń do ich funkcjonowania.

Pan Prezydent stwierdził jednoznacznie, że miasta nie stać na utrzymanie żłobka, zapewniającego opiekę dla dzieci od 0 – 3 lat życia.

Jednocześnie mówiący zapewnił, że jeżeli radni wyrażą zgodę, to w przerwie obrad sesji dopracuje projekt uchwały, który przedstawiłby w dalszej części obrad sesji.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady zapytał Panią radną Białek, czy wycofa swój wniosek o odrzucenie projektu uchwały w sprawie likwidacji żłobka jako wniosek najdalej idący?

Pani radna Białek wycofała tenże wniosek.

A zatem Pan Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta, aby przygotował autopoprawkę do projektu uchwały.

W międzyczasie przystąpiono do kontynuacji sesji.

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia stanowiska wobec naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 dla Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady Miejskiej powołany spośród radnych zespół rozpatrzył projekt stanowiska Rady Miejskiej, przygotowany przez Prezydenta Miasta. W  imieniu zespołu treść stanowiska przedstawiła Pani radna Anna Białek. Zespół zaproponował m.in. przekazanie treści stanowiska do wiadomości posłom RP z okręgu rybnicko-wodzisławskiego.

Pan Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych, czy mają inne uwagi do treści stanowiska.

Nikt takowych nie zgłosił.

A zatem przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.

Uchwała Nr X/100/03 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 dla Miasta Wodzisławia Śląskiego została jednogłośnie podjęta (“za” – 19).

Ad 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Pan Stanisław Stachoń przedstawił:

 1. Sprawozdanie z kontroli Wydziału Ekologii tut. Urzędu, nie zawierające żadnych uwag ze strony zespołu kontrolnego do pracy Wydziału,
 2. Plan pracy Komisji na II półrocze 2003 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają inne propozycje do planu pracy Komisji?

Innych propozycji nie było.

Oba dokumenty, które przedstawił Przewodniczący Komisji, stanowią załączniki do protokołu.

Ad 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2003 roku, który został jednogłośnie przyjęty do realizacji i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 29 maja br. został przyjęty jako zgodny z jej przebiegiem.

Ad 11.

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w okresie między sesjami :

 1. Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Jana Zemło w sprawie skargi na działalność Dyrektora ZGMiR w Wodzisławiu Śl.,

Pan Przewodniczący Rady zaproponował, aby całość dokumentacji związanej ze złożoną skargą na działalność Dyrektora ZGMiR przekazać Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia i wypracowania stanowiska.

Radni wyrazili zgodę na sposób załatwienia skargi, zaproponowany przez Pana Przewodniczącego.

2/ Pismo Stowarzyszenia Ruch Obrony Bezrobotnych w Wodzisławiu Śl., którzy wystąpili z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej przez osoby bezrobotne.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że pismo Stowarzyszenia przesłał do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, jako organizatora komunikacji na terenie Wodzisławia Śl. Jednocześnie zapewnił, że poinformuje radnych o otrzymanej odpowiedzi od MZK w tej sprawie.

3/ Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie wyboru ławników do sądów: rejonowego i okręgowego na kadencję 2004-2007.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 31 lipca br. w Biurze Rady Miejskiej zgodnie z przepisami prawa, natomiast wybory ławników odbędą się w październiku br.

Radny Czesław Rychlik zwrócił się z prośbą do radnych o rozważenie możliwości odbycia najbliższej sesji w dniu 22 sierpnia br. a nie 29 sierpnia, ze względu na rozpoczynający się rok szkolny i konieczność udziału nauczycieli, będących radnymi w konferencjach i komisjach przeprowadzających poprawkowe egzaminy maturalne.

Radni ustalili, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 22 sierpnia 2003 roku.

Przerwano obrady w punkcie “Wolne głosy i wnioski” i powrócono do projektu uchwały dotyczącego likwidacji żłobka.

Pani Lesiewicz poinformowała, że po autopoprawce § 5 otrzymałby brzmienie: “Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń dla dzieci od 1 roku życia zapewni Przedszkole Publiczne nr 16 w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Piastów.”

Przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki:

Uchwała Nr X/101/03 w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ulica Leszka 12, została podjęta.

Ilość głosów: za – 7

Przeciw – 6

Wstrzymujących się – 7.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Dalszy ciąg punktu “Wolne głosy i wnioski”:

Pan Stefan Szymik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kokoszyce wypowiedział się na temat konieczności dokończenia przebudowy ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim.

Mówiący przypomniał, że modernizacja ulicy Młodzieżowej miała się odbywać w etapami. W roku 1997 wykonano I etap, w 1998 roku II etap, pozostał do realizacji odcinek drogi od strony ulicy Pszowskiej. Po wykonaniu II etapu odbyła się wizja lokalna w terenie z udziałem przedstawicieli władz miasta Wodzisławia, mieszkańców i Zarządu Dróg Wojewódzkich, podczas której otrzymano zapewnienie ze strony ZDW o realizacji pozostałego odcinka drogi. Już w 2000 roku odbyła się wizja lokalna, podczas której przedstawiciele administratora stwierdzili, że droga jest za szeroka, więc postanowili o wydzieleniu z jezdni pasa dla rowerów. W kolejnym roku ekipa wykonywała bezsensowne roboty. Mówiący chciałby się dowiedzieć, kto personalnie podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji pozostałych robót, wybudowaniu pasa dla rowerzystów oraz ile kosztowała jego realizacja. Sprawą zainteresowali się okoliczni mieszkańcy, którzy wystosowali pismo do administratora, żądając kontynuacji inwestycji.

Pan Szymik uważa, że drogą powinny zająć się władze miasta, gdyż droga ta leży w granicach Wodzisławia Śl., mieszkańców nie interesuje, kto jest jej administratorem. Droga ta stała się uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, bo hałas spowodowany przez samochody ciężarowe jest nieznośny.

W związku z powyższym zwraca się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady, aby zaprosić na sesję przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Dróg, którym będzie mógł wprost zadać pytanie kto, odpowiada za taki stan tej drogi i co dalej zamierzają z tym zrobić.

Mówiący ostro skrytykował opieszałość urzędników WZD w tej sprawie.

Rada Dzielnicy Kokoszyce przeznaczyła 21 tys. zł na dokończenie tej drogi. Ponadto miasto powinno dołożyć wszelkich starań do jej realizacji tak, jak czyniło dotychczas przy realizacji dróg czy chodników na drogach innych administratorów.

Pan Jan Zemło powiedział, że zgadza się z argumentami wytoczonymi przez przedmówcę, który w części swojej wypowiedzi sam sobie odpowiedział, kto jest odpowiedzialny za obecny stan ulicy Młodzieżowej. Sprawa ta ciągnie się od 1998 roku, kiedy do na skutek reformy administracyjnej dokonano podziału dróg pomiędzy kilka podmiotów. Administratorem ulicy Młodzieżowej jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, który nie robi nic, aby poprawić obecny stan.

To nie jest tak jak powiedział Pan Szymik, że miasto nie robi nic w tej kwestii. Ze strony miasta są wysyłane monity do Zarządu Dróg Wojewódzkich, które nie są uwzględniane.

Pan Prezydent poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie u Pana Starosty z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, do udziału w którym zaprasza Pana Szymika oraz zainteresowane osoby. Osobiście zaproponuje dokonanie objazdu dróg na terenie miasta, których są administratorem, w tym także ulicy Młodzieżowej.

Mówiący wyjaśnił także, że powodem tego, iż miasto niechętnie przystępuje do realizacji zadań, za których realizację odpowiadają inne podmioty, jest zła sytuacja finansowa miasta. Na dzień dzisiejszy oszacowano, że może zabraknąć ok. 5 mln zł do końca roku na zadania własne miasta. Pan Prezydent wyraził nadzieję, że będzie mógł liczyć na pomoc Pana Posła Pojdy w rozwiązaniu problemu ulicy Młodzieżowej, podobnie jak to było przy inwestycji związanej z “Karkoszką”.

Radny Henryk Waniek poparł wypowiedź Pana Szymika. Stwierdził, że zarówno ulica Młodzieżowa jak i ulica Kokoszycka stanowią obwodnice miasta, po których odbywa się ruch wszystkich samochodów ciężarowych. Obie te ulice niewątpliwie wymagają kapitalnego remontu. Twierdził, że władze miasta powinny troszczyć się o wszystkie drogi na terenie Wodzisławia Śl., bez względu na to, kto jest ich zarządcą. Mieszkańców nie interesuje, kto jest właścicielem danej drogi.

Pan radny zapytał, jaki był koszt wybudowania ścieżki rowerowej przy ulicy Młodzieżowej?

Pan Jan Zemło podkreślił, że podobnie jak przedmówca, również popiera wypowiedź pana Szymika. Robi wiele, aby uzyskać od Zarządu Dróg Wojewódzkich to, co się miastu należy, ale niestety efektów na razie nie ma. Podczas rozmów z ZDW słyszy się ciągle argumenty, że wiele innych dróg na terenie województwa jest w o wiele gorszym stanie od ulicy Młodzieżowej. Jako ówczesny dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg był również przeciwny budowie ścieżki rowerowej przy ulicy Młodzieżowej, sam nie rozumie, po co ta inwestycja była zrobiona.

Radny Henryk Waniek zażądał konkretnej odpowiedzi na pytanie, czyli jaki był koszt budowy ścieżki rowerowej ?

Pan Jan Zemło odpowiedział, że nie wie, jaki był koszt budowy tej ścieżki.

Radna Wiesława Kiermaszek-Lamla poinformowała, że zakres modernizacji ulicy Młodzieżowej obejmował: budowę chodnika, poszerzenie chodnika, zmianę nawierzchni. Od 3 lat jest wykonana dokumentacja na dokończenie tego zadania. Jako radna była szczególnie zainteresowana jej zakończeniem, czego dowodem są m.in. jej interpelacje. Wystosowała interpelację o zorganizowanie wizji lokalnej tej drogi z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Dróg i zainteresowanymi osobami, po to, aby wymóc na zarządcy tej drogi te działania, które ma obowiązek wykonać. Obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu i okolicznych mieszkańców.

Pani Anna Białek powiedziała, że jako radna tego miasta wnosi, aby propozycja Pana Szymika w sprawie zaproszenia przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich na sesję, została zaakceptowana przez Radę. Proponuje, aby przesłać im wszystkie materiały, którymi dysponuje miasto i wyartykułować to, o co mieszkańcom tego miasta chodzi, tak, aby osoba, która przyjmie zaproszenie do udziału w sesji była właściwie przygotowana.

Zaproponowano, aby oprócz przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich do udziału w sesji także zaprosić przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i radnych Sejmiku Śląskiego z naszego regionu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pani Wiceprzewodniczącej, który został jednogłośnie przyjęty (“za” – 18).

A zatem na sesję w sierpniu lub wrześniu br. zostaną zaproszeni przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz radni Sejmiku Śląskiego w celu przedstawienia informacji o dokończeniu inwestycji przebudowy ulicy Młodzieżowej, a także omówienie innych problemów związanych z drogami.

Radny Marian Balcer powiedział, że przed chwilą przeprowadził rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich, który stwierdził, że zlecił PZD wykonanie remontów pozimowych na drogach wojewódzkich, bo tylko na to są środki finansowe.

Radny Czesław Rychlik zapytał Pana Prezydenta Serwotkę, czy podjęto rozmowy z Wójtem Gminy Mszana w sprawie przyjęcia dzieci z gminy Mszana do Gimnazjum nr 4 w Wodzisławiu Śl., o co wnioskowała Komisja Oświaty.

Pan Jan Serwotka Zastępca PM odpowiedział, że owszem takie rozmowy zostały podjęte z Panem Wójtem gminy Mszana, którego stanowisko jest jednoznaczne w tej kwestii, a mianowicie, chce, aby te dzieci uczęszczały do gimnazjum w Mszanie. Takie samo stanowisko dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Wójt chce aby zapewnić dotychczasową liczbę oddziałów w swoich placówkach oświatowych. Gmina Mszana nie jest zainteresowana dofinansowaniem utrzymania tych dzieci w placówkach oświatowych miasta Wodzisławia Śl. Natomiast miasta Wodzisławia Śl. nie stać na otwarcie dodatkowego oddziału w Gimnazjum Nr 4, co byłoby konieczne w przypadku, gdyby dzieci z gminy Mszana miały uczęszczać do tego gimnazjum. Mówiący podkreślił także, że koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli ponosi całkowicie gmina; roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w Wodzisławiu Śl. wynosi 5 tys. zł. Ponadto wiadomym jest, że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni kosztów związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i personelu administracyjno-technicznego szkół.

Pan Stefan Szymik poinformował, że ostatnia wichura, która przeszła nad Kokoszycami, spowodowała uszkodzenie sieci energetycznej na skutek zerwania gałęzi, a w konsekwencji zepsucie odbiorników telewizyjnych. W związku z czym zapytał, czy Energetyka ma obowiązek przycinania gałęzi, znajdujących się w pobliżu sieci energetycznych?

Prezydent Miasta odpowiedział, że obowiązkiem Energetyki jest dbanie o swoje urządzenia, a więc również przycinanie gałęzi. Koszt utrzymania sieci jest wliczony w koszt energii, więc płaci za to obywatel. Jeżeli zaś chodzi o przykład podany przez Pana Szymika, to zdaniem Pana Prezydenta wymaga on konkretnego wyjaśnienia.

Radny Marian Balcer złożył podziękowania Panom Prezydentom za pozytywne rozpatrzenie wniosku o poszerzenie ulicy Kolbego na Wilchwach.

Ad 12.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, więc zamyka X sesję Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.

Na tym protokół zakończono.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)