wyszukaj!
Hauptseite StadtamtUmweltschutz
Heute

11.05.2012
Godzina: 08:27:06

11.05.1929 r.

Geburten:

Jerzy Jarocki, reżyser teatralny, działa w teatrach: Starym w Warszawie, oraz wrocławskim.
[mehr]

Umweltschutz

 Ochrona środowiska w Wodzisławiu Śląskim realizowana jest poprzez kilka rodzajów działań, a w szczególności:

1. planowanie /miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, inne plany i programy/,
2. decyzje administracyjne /decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych, decyzje o warunkach zabudowy, uzgodnienia w toku postępowań prowadzonych przez inne organy/,
3. miejskie inwestycje proekologiczne,
4. programy operacyjne kierowane do mieszkańców /typu: program usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest, Program Ograniczania Niskiej Emisji/.
Miasto realizuje zadania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego w mieście zgodnie z kompetencjami dla gmin określonymi w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, a głównie ustaw:

 • PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

 • O OCHRONIE PRZYRODY

 • O ODPADACH

 • PRAWO WODNE

 • oraz w części ustawy o UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINA

1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OGRANICZENIE EMISJI GAZOWO - PYŁOWYCH


W Wodzisławiu Śl. w ciągu ostatnich lat obserwuje się stałą poprawę stanu środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza. Na jakość powietrza w naszym mieście zasadniczy wpływ ma emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z gospodarstw indywidualnych i z sektora komunalnego oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.

Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery zostało w ciągu ostatnich 10 lat uzyskane głównie wskutek modernizacji systemów grzewczych i termomodernizacji budynków. Przykładem redukcji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza w mieście jest radykalne ograniczenie trującego benzo–a-pirenu, szczególnie aktywnego w sezonie grzewczym. Jego stężenie w powietrzu w roku 1995 wynosiło 70 ng/m3, a w 2004 r. zmalało do 18,2 ng/m3 (nadal powyżej normy).

Do głównych zadań, które miały wpływ na redukcję zanieczyszczeń należy:

 1. termomodernizacja 29 budynków wielomieszkaniowych, wykonana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, której efektem była likwidacja ponad 2 tys. palenisk węglowych, a tym samym odczuwalna poprawa jakości powietrza w rejonie Nowego Miasta. Z tą sprawą wiąże się również wybudowanie kotłowni olejowej przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza, która pozwoliła na ogrzewanie wody użytkowej dla zmodernizowanych budynków III bloku urbanistycznego.

 2. zwiększenie mocy energetycznej ciepłowni przy ul. Radlińskiej oraz modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta – likwidacja mało efektywnej, starej ciepłowni przy ul. Jastrzębskiej.

 3. modernizacja kotłowni w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc przy ul. Brackiej w Wodzisławiu Śl.

 4. termomodernizacja bloków mieszkalnych przy ulicy Górniczej.

 5. generalny remont budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej. (przebudowa kotłowni węglowej, zabudowa kolektorów słonecznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachów, zintegrowany system zarządzania energią - system ten zarządza, steruje, nadzoruje pracę układów centralnego ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody, zarówno użytkowej jak i w basenie oraz koordynuje system c.o. z systemem wentylacji i pracą kolektorów słonecznych). Oprócz efektu ekologicznego szacuje się obniżenie kosztów ogrzewania o ok. 25%.

 6. Od 1997 r. prowadzona jest akcja dofinansowania systemów grzewczych w budownictwie indywidualnym. W ciągu 10–ciu lat prowadzenia tej akcji dofinansowano ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 900 modernizacji ogrzewań w budynkach i mieszkaniach prywatnych na kwotę ponad 687 tys. złotych.

Od 2 stycznia 2005 r. na podstawie zmienionego regulaminu odstąpiono od dofinansowania kotłowni węglowych z wyjątkiem kotłów retortowych, których konstrukcja umożliwia uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej i ekologicznej.

Ilość zmodernizowanych kotłowni oraz wysokość dofinansowań w poszczególnych latach ilustruje poniższa tabela:Rok
Ilość zmodernizowanych kotłowni

Kwota

1997

60
59.434 zł
1998
71
69.822 zł
1999
101
99.972 zł

2000

80
79.893 zł
2001
121
79.849 zł
2002
110
61.171 zł
2003
77
43.500 zł
2004
72
40.000 zł
2005
138
80.500 zł
2006
51
50.000 zł
I półrocze 2007
23
23.000 zł
Razem:
904
687.141 zł


W roku 2008 Miasto planuje wdrożenie nowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentu programowego, który będzie podstawą do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.

W programie zakłada się m.in. :

 • modernizacje kotłowni w zabudowie jednorodzinnej,

 • montaż nowych urządzeń – kotłów retortowych lub innych wykorzystujących czyste paliwa,

 • dofinansowanie na poziomie ok 50% kosztu kwalifikowanego (zakupu i montażu kotła),

 • obsługa programu przez Operatora – ZGMIR,

 • wykonanie modernizacji w oparciu o trójstronną umowę (Operator-Inwestor-Instalator),

 • wybór urządzenia grzewczego przez inwestora,

 • uzależnienie dofinansowania od niezalegania wobec miasta z podatkiem od nieruchomości oraz posiadania umowy na wywóz odpadów.

2. GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie miasta od lutego 2001 roku funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W minionych latach selektywna, workowa zbiórka odpadów prowadzona była wyłącznie przez Służby Komunalne Miasta. Obecnie, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.

W 2006 roku Miasto Wodzisław Śl. zakupiło koparko-ładowarkę JCB wyposażoną w przystawkę tzw. młota wyburzeniowego, która współpracując z kruszarką i przesiewaczem wstępnym umożliwia recykling odpadów betonowych. Na terenie Służb Komunalnych Miasta odbywa się recykling gruzu budowlanego w miejscach specjalnie do tego wydzielonych, przeznaczonych do pracy kruszarki, składowania materiałów do kruszenia, jak i materiałów skruszonych.

Inwestycje takie jak: budowa hali, zakup linii sortowniczej, pojemników segregacyjnych typu dzwon, żurawia HDS, zakup kruszarki z przesiewaczem wstępnym, koparko-ładowarki z młotem wyburzeniowym, budowa placów, boksów i dróg dojazdowych do hali zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki, środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt nakładów wyniósł 3.256.988,00 zł.

W 2006 roku zorganizowany został na terenie Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W Punkcie tym znajdują się pojemniki na zużyte baterie, na przepracowany olej, pojemnik na zużyte świetlówki oraz pojemniki na opakowania po farbach i rozpuszczalnikach. 

W ramach systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych miasto Wodzisław Śl. wdrożyło zbiórkę zużytych baterii. Zorganizowano 15 punktów zbiórki baterii poprzez rozmieszczenie specjalnych pojemników w placówkach oświatowych oraz jeden pojemnik w budynku 4a Urzędu Miasta. Pierwsze przekazanie zebranych odpadów miało miejsce we wrześniu 2006 r., zebrano 353 kg baterii.

W maju 2002 roku Rada Ministrów przyjęła dokument pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten powstał w wyniku wycofywania azbestu z gospodarki i realizacji ustawy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak również z konieczności oczyszczenia kraju z azbestu. Powyższy dokument zakłada konieczność usunięcia azbestu do roku 2032. W okresie perspektywicznym obejmującym lata 2004-2015 głównym celem jest usunięcie, co najmniej 60% tego typu wyrobów.

Miasto Wodzisław Śląski podjęło działania zmierzające do ustalenia faktycznej ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Na podstawie składanych przez mieszkańców informacji prowadzona jest ewidencja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. Wyroby azbestowe występują głównie w postaci płyt cementowo-azbestowych stosowanych jako pokrycia dachowe. 

Od 2003 roku Miasto prowadzi akcję dofinansowania do wymiany azbestowych pokryć dachowych. W 2004 roku Zarządzeniem Nr OR.I.0151-54/04 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 marca 2004 roku przyjęto „Regulamin dofinansowania likwidacji wyrobów cementowo-azbestowych mających zastosowanie jako pokrycia dachowe w budynkach oraz zastosowanych jako element ocieplenia elewacji”. Zgodnie z Regulaminem do dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. .

Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie gminy w latach 2003-2007


Lata

Ilość zrealizowanych wniosków

Ilość usuniętych odpadów azbestowych (Mg)

Całkowity koszt poniesiony ze środków GFOŚiGW i PFOŚiGW

(zł)

Całkowity koszt poniesiony przez wnioskodawców (zł)

2003

11

27,72

21.000

5.200

2004

20

46,72

30.000

7.500

2005

13

29,82

20.000

5.000

2006

44

88,24

56.000

14.000

10.2007

39

87,50

55.000

11.000

RAZEM

127

280,00

182.000

42.000


Zgodnie z Regulaminem Miasto corocznie występuje do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o przyznanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rok bieżący dofinansowanie z PFOŚiGW wyniosło 39 000 zł, kolejne 39 000 zł to środki z GFOŚiGW, a 19 500 zł stanowi wkład własny wnioskodawców. Do chwili obecnej zrealizowano 39 wniosków mieszkańców i usunięto ok. 87,50 Mg odpadów azbestowych.

W roku bieżącym Biuro Ochrony Środowiska wystąpiło do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji w kwocie 40.000 zł na rok 2008. Po wstępnej kwalifikacji dotacja została przyznana. Obecnie złożono 24 wnioski o dofinansowanie w roku przyszłym.

3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Ścieki bytowo – gospodarcze są główną przyczyną zanieczyszczenia gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta. Istniejąca sieć kolektorów sanitarnych funkcjonująca głównie na zorganizowanych osiedlach mieszkaniowych obsługuje około 50% mieszkańców miasta. Pozostała część ścieków podlega asenizacji indywidualnej.

Po zbudowaniu w ubiegłym roku oczyszczalni ścieków „Karkoszka II”, kluczowym problemem rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w mieście jest budowa kolektorów sanitarnych.

Oddana do eksploatacji w 2004 roku oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” jest obecnie obciążona w około 40% możliwości docelowej przyjmując około 6.500 m³/d ścieków.

Produkowany biogaz w ilości 1.300 m³/d jest w całości wykorzystywany do ogrzewania i w procesie przeróbki osadu. Przeróbka osadu obejmująca kilkunastogodzinną pasteryzację powoduje eliminację pasożytów i bakterii chorobotwórczych, co umożliwia jego wykorzystanie do celów rekultywacyjnych.
W pierwszym kwartale 2008 roku planuje się wykonanie inwentaryzacji cieków wodnych i rowów na terenie miasta. Inwentaryzacja ma na celu określenie rodzaju cieków..

Najważniejszym postępowaniem dla rozwoju miasta zw. z ochroną środowiska, było przeprowadzenie procedury wraz z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.” Postępowanie prowadzone było w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Radlin oraz Wójtami Gmin Gorzyce i Marklowice. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miast Wodzisław Śl. i Radlin oraz gmin Gorzyce i Marklowice. Całkowita łączna długość projektowanej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 129 km, całkowita długość projektowanej kanalizacji tłocznej ok. 8 km. Łączna długość kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wodzisławia Śl. wyniesie ok. 53 km. Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez skierowanie ścieków do oczyszczalni, gdzie nastąpi ich ostateczne oczyszczenie przed skierowaniem do odbiornika, przyczyni się do polepszenia stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz do polepszenia stanu czystości gruntów jak również podniesie standard życia mieszkańców.

4. OCHRONA ZIELENI

Zagadnienia związane z ochroną terenów zieleni i zadrzewień regulują przepisy zgodnie z którymi rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Miasto finansuje i nadzoruje tzw. akcje zazieleniania i uzupełniania nasadzeń. Ilości wysadzonych drzew i krzewów (lipa, modrzew, świerk, sosna, jarzębina, głóg, klon, żywotnik, jałowiec, ligustr, dzika róża, berberys, tawuła, irga) na terenach zieleni miejskiej, szkół, przedszkoli, parafii i osiedli mieszkaniowych w Wodzisławiu Śl. obrazuje poniższe zestawienie.
 


Drzewa

Krzewy

2004 r.

284

270

2005 r.

406

335

2006 r.

401

224

I półr. 2007 r.

188

4530

Wszystkie nasadzenia dokonywane na terenie miasta, również przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, Służby Komunalne Miasta, zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu SG-01 przedstawiają się następująco: 


Drzewa

Krzewy

2004 r.

667

2 960

2005 r.

694

5 313

2006 r.

837

5 059

Przedstawione zestawienia nie uwzględniają nasadzeń dokonywanych przez inne jednostki organizacyjne oraz osoby prywatne na terenach użytkowanych nieruchomości.

Poniższy wykres zawiera porównanie ilości drzew usuwanych z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów na terenie miasta.

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, iż ilość nowych nasadzeń na terenie miasta Wodzisławia Śl. przewyższa ilość usuwanych drzew. Nowe nasadzenia mają na celu zastąpienie uciążliwych topól oraz drzew usuwanych w ramach prac pielęgnacyjnych zieleni, ze względu na ich zły stan zdrowotny lub będących powodem zagrożenia bezpieczeństwa dla otoczenia, innymi szlachetnymi gatunkami drzew i krzewów o niskim pokroju, odpowiednich dla terenów o zwartej zabudowie.
W Wodzisłławiu Śląskim podejmowane są działania w zakresie ochrony sędziwych i okazałych rozmiarów drzew, o szczególnych wartościach naukowych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych.
W tym celu zostały opracowane dokumentacje dendrologiczne oraz poddano pod ochronę jako pomniki przyrody, uchwałami Rady Miejskiej następujące drzewa na terenie miasta Wodzisławia Śl.:

 • Uchwała Nr XII/146/99 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., z dnia 28.10.1999 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 5 szt. dębów szypułkowych, rosnących na terenie lasu miejskiego obok „Źródeł Łużyckich II” wzdłuż ścieżki prowadzącej od ul. Łużyckiej do kąpieliska „Balaton”;

 • Uchwała Nr XXXVIII/415/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., z dnia 28.02.2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody szpaleru 15 szt. dębów czerwonych, rosnących przy drodze polnej – bocznej ul. Olszyny;

 • Uchwała Nr XLII/483/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., z dnia 30.08.2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego, rosnącego na terenie starego cmentarza parafialnego przy ul. Ks. Roboty 6;

 • Uchwała Nr IX/89/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., z dnia 29.05.2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Zabytkowego Parku obok starej leśniczówki przy ul. Osadniczej w Wodzisławiu Śl. – Kokoszycach.

W roku 2007 zostały przeprowadzone szczegółowe prace pielęgnacyjne pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie starego cmentarza parafialnego przy ul. Roboty 6.

5. ROLNICTWO

Ogólna powierzchnia Miasta Wodzisławia Śl. wynosi 4951 ha gruntów, o następującej strukturze: 3071 ha - użytki rolne, 
507 ha - grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione,
1205 ha -
grunty zabudowane i zurbanizowane, 
18 ha -
grunty pod wodami,
118 ha -
nieużytki, 
32 ha - tereny różne.


Struktura gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a należących do osób fizycznych przedstawia się następująco:
1277 ha - użytki rolne,
105 ha - grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione,
38 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane,
5 ha - grunty pod wodami,
25 ha - nieużytki,
7 ha - tereny różne.

 

Ogólna powierzchnia wynosi: 1457 ha.


W Mieście dominują właściciele indywidualnych działek rolnych o powierzchni do 1.00 ha, następna grupa to rolnicy będący właścicielami gospodarstw rolnych od 1.01 ha wzwyż.

Aktualnie na terenie Miasta jest 915 indywidualnych gospodarstw rolnych, z czego 5 rolników posiada i uprawia grunt na powierzchni od 10 ha do 50 ha, a 3 rolników gospodaruje na obszarze ponad 50 ha; tak więc jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
Na terenie Miasta jest duży udział dobrych klas gleb tj. III i IV.

Uprawia się najwięcej zbóż, mniejszą powierzchnię zajmują ziemniaki i pozostałe uprawy. Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w naszym Mieście z roku na rok maleje. Biorąc pod uwagę dane statystyczne z 2002 roku wynika, że najwięcej hoduje się trzody chlewnej - 439 sztuk, dużo mniej jest bydła - 209 sztuk. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmieniły się istotnie przepisy prawne z zakresu rolnictwa. W trosce o poprawę sytuacji w wielu dziedzinach gospodarki i w życiu społeczeństwa związanego z rolnictwem pojawiły się nowe możliwości i zadania. Biuro Ochrony Środowiska ściśle współpracuje z instytucjami działającymi w obrębie rolnictwa tj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Izbą Rolniczą i  służy pomocą i poradą dla rolników. Aby dotrzeć do każdego rolnika i przekazać mu wszystkie nowości i informacje, które go dotyczą, systematycznie w okresach jesiennych i wiosennych w poszczególnych dzielnicach miasta organizuje się szkolenia.

Od roku 2003 ponownie organizowane są na terenie miasta Wodzisławia Śl., Dożynki Miejskie. Organizowane dożynki w poszczególnych dzielnicach miasta są okazją do wyróżnienia i podziękowania starszym rolnikom, którzy przekazali już swoje gospodarstwa następcom. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. dotychczas wyróżnił 45 rolników.Plan realizacji zadań proekologicznych na najbliższe lata:


 • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zgodnie z założeniami koncepcji projektowej pn.: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. (przewiduje się wykonanie ok. 53 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta)


 • Wdrażanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście w oparciu o „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Wodzisławia Śl.” oraz dokumentację projektową pn.: „Kompleksowa zbiórka odpadów wraz z likwidacją dzikich wysypisk na terenie miasta Wodzisławia Śl.”


 • Ograniczanie emisji gazowo-pyłowych poprzez działania termomodernizacyjne i realizację programu dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla wymiany kotłów starej generacji na kotły niskoemisyjne, (w roku 2008 planuje się wdrożenie „Program Ograniczania Niskiej Emisji” w ramach którego zwiększona zostanie dotacja w oparciu o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).


 • Realizacja Programu likwidacji wyrobów cementowo – azbestowych mających zastosowanie jako pokrycie dachowe w budynkach oraz zastosowanych jako element ocieplenia elewacji z obiektów budownictwa mieszkaniowego.


 • Przyjęcie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku i skuteczne egzekwowanie zapisów Regulaminu jako prawa miejscowego.


 • Ochrona, pielęgnowanie oraz powiększanie terenów zieleni zorganizowanej i leśnej.

3 maja w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbył się II piknik historyczno-militarny. Zebrana publiczność miała wspaniałą okazję, by podziwiać ciekawe, historyczne inscenizacje.

 
 
 

Dodaj imprezę

Jeżeli organizujesz imprezę publiczną i uważasz, że należy opublikować informacje o tym fakcie na stronach serwisu www.wods.pl, wypełnij poniższy formularz. Po wysłaniu, informacje zostaną przekazane do redaktorów portalu.

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:

Informacje o imprezie

Nazwa imprezy:
Miejsce:
Organizator:
Typ wydarzenia:
Data:
Ilosc dni:

Opis wydarzenia

Uwaga:
Wysłane informacje zostaną opublikowane w dziale polecamy po telefonicznej weryfikacji danych z osobą zgłaszającą imprezę. Tylko poprawne wypełnienie wszystkich pól tekstowych umożliwia weryfikację i późniejszą publikację oferty imprezy.