wyszukaj!
Hauptseite Ogłoszenia
Heute

11.05.2012
Godzina: 08:26:50

11.05.1931 r.

Veranstaltungen:

Powszechne wystąpienia w Hiszpanii przeciwko Kościołowi. W Madrycie i innych miastach doszło do podpaleń i plądrowań kościołów i klasztorów. Władze powstałej republiki (14.IV.1931) zniosły naukę religii w szkołach i nakazały konfiskatę dóbr należących do szlachty i kleru.
[mehr]

Nachrichten

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej - konserwacja systemu monitoringu miejskiego.

2012-04-30Zapytanie ofertowe


o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w postaci konserwacji, przeglądów okresowych oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji istniejącego systemu monitoringu miejskiego.


I.Przedmiot zamówienia:

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia w 2012 roku dwóch przeglądów okresowych wraz z konserwacją oraz utrzymaniem w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji istniejącego systemu monitoringu miejskiego, składającego się z 9 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisławia Śl., systemu bezprzewodowego do przesyłania sygnału Video, oraz zestawu monitorującego składającego się z serwera firmy Optimus z zainstalowanym oprogramowaniem Windows XP Prof. oraz Milestone XProtect, macierzy dyskowej do archiwizacji. W szczególności przeglądy okresowe i konserwacja objęłyby:

1)sprawdzenie instalacji,

2)sprawdzenia rozmieszczenia i zamocowania wyposażenia i urządzeń,

3)sprawdzenie poprawności działania punktów kamerowych i systemów radiowych,

4)sprawdzenie pracy i sprawności zasilania głównego i pomocniczego (rezerwowego),

5)sprawdzenie poprawności działania serwerów, klientów PC, serwerów zapisu,

6)czyszczenie kloszy kamer,

7)czyszczenie serwerów,

8)czyszczenie urządzeń aktywnych w pomieszczeniach.


Termin prowadzenia prac konserwacyjnych i przeglądów: pierwszy w czerwcu 2012 roku, drugi w listopadzie 2012 roku.Oprócz ww. czynności do obowiązków wykonawcy należałyby też:

1)szacowanie kosztów usunięcia awarii urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego, 2)zdalne podłączenie do systemu przez łącze internetowe w celu zdiagnozowania usterki lub jej zdalnej naprawy,

3)udzielanie telefonicznej lub zdalnej (sieć internet) pomocy technicznej lub poprzez przez sieć internetową.

II.Dane dotyczące złożenia ofert

1)Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

3)Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4a,

za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

faksem – nr 32 7218703,

mailem – kancelaria@um.wodzislaw.pl

w terminie: nie później niż do dnia 15 maja 2012 r.


III.Wybór oferty

1)Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2)Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

3)Ponadto Zamawiający wymaga złożenia nastepujących dokumentów:

-aktualnego certyfikatu firmy Milestone wystawionego na Wykonawcę w zakresie Milestone XProtect w stopniu zaawansowanym

-wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie serwisu systemu monitoringu IP w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Wymagane jest wykonanie/ wykonywanie 1 usługi polegającej na serwisie systemu monitoringu IP na bazie oprogramowania Milestone pracującego z radiowym przesyłem obrazu i sterowania o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.

Do wykazu nalezy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane/ sa wykonywane należycie.

 


IV.Informacje dotyczące umowy – zamówienia

Płatność – przelewem po wykonaniu drugiego przeglądu, w terminie 14 dni od dnia dostarczonej faktury.

Osoba do kontaktu: Piotr Fijałkowski (tel. 32 4551345) 


FORMULARZ OFERTOWY -TUTAJ

 

Pozostałe ogłoszenia:

 

3 maja w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbył się II piknik historyczno-militarny. Zebrana publiczność miała wspaniałą okazję, by podziwiać ciekawe, historyczne inscenizacje.

 
 
 

Dodaj imprezę

Jeżeli organizujesz imprezę publiczną i uważasz, że należy opublikować informacje o tym fakcie na stronach serwisu www.wods.pl, wypełnij poniższy formularz. Po wysłaniu, informacje zostaną przekazane do redaktorów portalu.

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:

Informacje o imprezie

Nazwa imprezy:
Miejsce:
Organizator:
Typ wydarzenia:
Data:
Ilosc dni:

Opis wydarzenia

Uwaga:
Wysłane informacje zostaną opublikowane w dziale polecamy po telefonicznej weryfikacji danych z osobą zgłaszającą imprezę. Tylko poprawne wypełnienie wszystkich pól tekstowych umożliwia weryfikację i późniejszą publikację oferty imprezy.