wyszukaj!
Hauptseite Ogłoszenia
Heute

11.05.2012
Godzina: 08:26:51

11.05.1605 r.

Veranstaltungen:

Zygmunt III Waza przekazał administrację Prus Książęcych Joachimowi Fryderykowi, elektorowi brandenburskiemu.
[mehr]

Nachrichten

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

2012-04-03

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) a także w nawiązaniu do Uchwał Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nr XXVII/271/08 z dnia 25 września 2008 r., nr XXV/250/08 z dnia 03 lipca 2008r. oraz nr 282/08 z dnia 30 października 2008 r. oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:


 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 

w dniach od 18 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4a,
pokój Nr
207 (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji), w godz. od 9.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4b, pokój nr 206 o godzinie 11.00 Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do protokołu. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2012 r.

 

Pozostałe ogłoszenia:

 

3 maja w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbył się II piknik historyczno-militarny. Zebrana publiczność miała wspaniałą okazję, by podziwiać ciekawe, historyczne inscenizacje.

 
 
 

Dodaj imprezę

Jeżeli organizujesz imprezę publiczną i uważasz, że należy opublikować informacje o tym fakcie na stronach serwisu www.wods.pl, wypełnij poniższy formularz. Po wysłaniu, informacje zostaną przekazane do redaktorów portalu.

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:

Informacje o imprezie

Nazwa imprezy:
Miejsce:
Organizator:
Typ wydarzenia:
Data:
Ilosc dni:

Opis wydarzenia

Uwaga:
Wysłane informacje zostaną opublikowane w dziale polecamy po telefonicznej weryfikacji danych z osobą zgłaszającą imprezę. Tylko poprawne wypełnienie wszystkich pól tekstowych umożliwia weryfikację i późniejszą publikację oferty imprezy.