Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Uchwała w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. - CENTRUM obejmującego teren po obu stronach ulicy Radliński
Data utworzenia: 29.06.2004
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu: VII/71/03
Typ dokumentu: Uchwała

 

Uchwała Nr VII/71/03
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie: odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego - CENTRUM obejmującego teren po obu stronach ulicy Radlińskiej, ograniczonego jarami i ulicą Matuszczyka od północy - I etap.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Odrzucić protest Statoil Polskiej Sp. z o.o. wnoszącej o dokonanie korekty projektu planu umożliwiającej realizację obiektu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 1000 m2 oraz parkingu o powierzchni 1700 m2 na działkach nr 2845/5, 2846/4, 2847/4.
  2. Protest Statoil Polskiej Sp. z o.o. odrzuca się, ponieważ projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dają obecnie możliwość realizacji inwestycji o powierzchni o jakich pisze składający protest, zatem korekta ustaleń jest bezprzedmiotowa.

§ 2

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2004 roku stwierdzono nieważność ww. uchwały oraz orzeczono o jej niewykonalności.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
01.03.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu