Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Protokół z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 10 grudnia 2003 roku.
Data utworzenia: 08.01.2004
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Protokół Nr BRM.0051-15/03

z XV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 10 grudnia 2003 roku

Stan Rady – 23

Obecni – 22

Nieobecni – 1

Sesja jest nagrywana na taśmach magnetofonowych, które są przechowywane w Biurze Rady Miejskiej.

Ad 1.

Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej dokonał jej Przewodniczący Pan Wacław Mandrysz, który poinformował, że została zwołana w trybie doraźnym zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Podkreślił, że tematem głównym sesji jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wodzisławia Śl. z jednoczesnym ustaleniem wysokości stawek opłat godzinowych i abonamentowych oraz określeniem wysokości opłaty dodatkowej, który radni otrzymali w materiałach na sesję.

Poza tym Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek dot. porządku obrad, a mianowicie o wprowadzenie do niego projektu uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2004 rok.

Mówiący zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta jako wnioskującego o zwołanie sesji o wyrażenie zgody na wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad sesji.

Prezydent Miasta poparł wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, wyrażając zgodę na wprowadzenie ww. projektu uchwały do porządku obrad sesji.

A zatem Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad a następnie zwrócił się z prośbą do radnych o przegłosowanie porządku obrad z uwzględnieniem wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej

Porządek obrad sesji z uwzględnieniem wniosku został przyjęty do realizacji, stanowi więc załącznik do protokołu z sesji (ilość głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Ad 2.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wodzisławia Śl. z jednoczesnym ustaleniem wysokości stawek opłat godzinowych i abonamentowych oraz określeniem wysokości opłaty dodatkowej.

Referująca Pani Janina Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej oraz Pan Artur Wystyrk inspektor Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu.

Referująca wyjaśniła, że w związku z nowelizacją ustawy o drogach publicznych i zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 roku wynikła sprawa pilnego rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w tej kwestii. Nowelizacja ustawy nakłada na korzystających z dróg publicznych ponoszenia opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania. Strefy płatnego parkowania zostały wyznaczone i pozytywnie zaopiniowane przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z wymogami nowelizacji. Pan Starosta również przychylił się do propozycji ustalenia stawek płatnego parkowania godzinowych i abonamentowych oraz opłaty dodatkowej. Nowa ustawa przewiduje, że przy ustaleniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty za pierwsze 3 godziny, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka za godzinę 4. i następne nie może przekraczać stawki opłaty za 1. godzinę parkowania. Te opłaty, o których mowa, ustala i pobiera zarządca drogi lub zarząd drogi, jeżeli taki jest ustalony.

Ww. propozycja jest przyjęta przez Prezydenta Miasta jako zarządcy drogi, natomiast Rada Miejska ustala stawki za parkowanie. Ta nowelizacja została dokonana w wyniku unieważnienia przez Trybunał Konstytucyjny dotychczasowych nieprawidłowych zapisów zarządzenia do poprzednio obowiązującej ustawy, która obowiązywała do 30 listopada 2003 roku. Pierwsza publikacja nowej ustawy w tym zakresie ukazała się w internecie w dniu 3 grudnia 2003 roku. Stąd niezbędny okres na przygotowanie nowych regulacji prawnych, w wyniku czego został przygotowany projekt uchwały, będący przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Pani Naczelnik posłużyła się mapą i przedstawiła przyjęte strefy płatnego parkowania: ul. Bogumińska, ul. Kubsza, ul. 26 Marca, Rynek – górna pierzeja, ul. Piłsudskiego, Plac Gladbeck.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił zebranych do dyskusji.

Radny Jan Grabowiecki poprosił o wyjaśnienie:

 1. § 2 ust. 2 – o jakim artykule ustawy prawo o ruchu drogowym jest mowa?
 2. Pan Artur Wystyrk wyjaśnił, że chodzi o wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Radny Jan Grabowiecki kontynuując swoją wypowiedź, zapytał:

 3. czy zapis o pobieraniu opłaty dodatkowej jest słuszny, na co Pani J. Szymecka-Pysz odpowiedziała, że wysokość opłaty dodatkowej jest ustalona ustawowo,
 4. jak odnosi się zapis punktu 5 na stronie “B” wzoru mandatu, stanowiącego załącznik do projektu uchwały, do zapisu § 4?

Pani J. Szymecka-Pysz wyjaśniła, że jeżeli parkujący przekroczy deklarowany czas parkowania na 1 godzinę, to inkasent pobierze opłatę uzupełniającą. Natomiast opłata dodatkowa jest pobierana dopiero wtedy, jeżeli parkujący nie uiści opłaty uzupełniającej.

Radny Jan Grabowiecki zapytał, dlaczego na stronie “B” wzoru biletu w punkcie 5 nie napisano, że pobiera się opłatę za przekroczenie czasu postoju będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości 50 zł po nieuiszczeniu opłaty dodatkowej.

Pani Janina Szymecka-Pysz, powołując się na załącznik nr 4 “wezwanie do zapłaty”, z którego wynika, że jeżeli opłata nie zostanie wpłacona w ciągu trzech dni od daty wystawienia wezwania, zostanie naliczona opłata dodatkowa.

Radny Jan Grabowiecki podkreślił, że rozpatruje stronę “B” biletu. Mówiący stwierdził, że nie pasują do siebie zapisy § 4 projektu uchwały i Regulaminu dot. sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych stanowiskach postojowych w strefach płatnego parkowania. Podkreślił, że chodzi o to, aby uniknąć dowolności interpretacji tych zapisów przez inkasentów.

Po krótkim zastanowieniu się, mówiący zaproponował, aby w protokole z sesji umieścić zapis, iż inkasent bezwzględnie powinien postępować tak, jak ustala załącznik nr 4 do uchwały.

Radny Marian Drosio złożył wniosek, aby wykreślić w punkcie 5 na stronie “B” wzoru biletu wyrażenie “lub czasu postoju” i wtedy nie będzie sprzeczności pomiędzy zapisami, na które wskazywał Radny J. Grabowiecki.

Pani Janina Szymecka-Pysz zaproponowała, aby wprowadzić autopoprawkę w punkcie 5 wzoru biletu na stronie “B”, poprzez ustalenie jego zapisu w następującym brzmieniu: “W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych lub przekroczenia czasu postoju i niewniesienia opłaty uzupełniającej pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.”.

Rada przyjęła autopoprawkę Pani Janiny Szymeckiej-Pysz.

W związku z powyższym Pan radny Marian Drosio wycofał swój wniosek.

Radny Stanisław Pluta stwierdził, że nigdy dotąd nie spotkał się z progresywnym naliczaniem opłat za parkowanie.

Pani J. Szymecka-Pysz wyjaśniła, że począwszy od czwartej godziny parkowanie powraca się do opłaty podstawowej. Podkreśliła, że progresywne narastanie opłat za pierwsze 3 godziny parkowania wynika z ustawy, przy czym progresja nie może przekroczyć 20%.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła autopoprawkę Pani Janina Szymecka-Pysz, polegającą na ustaleniu zapisu w punkcie 5 na stronie “B” wzoru biletu w brzmieniu: W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych lub przekroczenia czasu postoju i niewniesienia opłaty uzupełniającej pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.”.

Radny Marian Balcer zapytał, jak wyglądają te opłaty za parkowanie w sąsiednich gminach i czy wystarczy miejsc parkingowych przy supermarkecie “Mini-Mal”?

Pani Janina Szymecka-Pysz odpowiedziała, że opłaty będą pobierane na miejscach postojowych w pasach drogowych, których jest ciągle mało i muszą się cechować rotacją, którą z kolei wymusza progresywne naliczanie opłat. W uchwale nie ma mowy o parkingach, a tym bardziej o prywatnych takich jak przy “Mini-Malu”.

Radna Anna Białek zapytała, dlaczego Plac Gladeck jest ujęty w wykazie miejsc postojowych, skoro do tej pory kasowano na nim jak na parkingu. Mówiąca złożyła wniosek o wykreślenie “Placu Gladeck” z wykazu miejsc postojowych - § 1 projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej zgodził się z wypowiedzią Pani radnej A. Białek, że dotychczas kasowano na Placu Gladbeck jak na parkingu, czyli stosowano jedną opłatę, niezależnie od czasu parkowania.

Pani Janina Szymecka-Pysz poinformowała, że Plac Gladeck, na podstawie umowy cywilno-prawnej jest wydzierżawiony Miejskiemu Klubowi Sportowemu “Odra” Wodzisław Śl., co jest zgodne z zapisami ustawy (mówiąca zacytowała stosowny artykuł ustawy). W związku z czym nie następuje tu przekroczenie przepisów.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w mieście funkcjonuje zarząd drogi?

Pani Janina Szymecka-Pysz odpowiedziała, że zarządcą drogi jest Prezydent Miasta, który może utworzyć i przekazać odrębnej jednostce zarząd drogi, a jeżeli taka jednostka nie zostanie utworzona, to uprawnienia zarządcy drogi wykonuje Prezydent Miasta za pośrednictwem swoich pracowników.

Radny Stefan Grzybacz poprosił, aby przed głosowaniem wyjaśnić, czy Plac Gladbeck w obowiązującej uchwale jest miejscem postojowym, czy parkingiem oraz aby Radca Prawny wypowiedział się na temat tego, czy Plac Gladeck jest miejscem postojowym czy parkingiem?.

Pani Janina Szymecka-Pysz odpowiedziała, że w uchwale Rady Miejskiej z sierpnia 2003 roku, ustalono strefy płatnego parkowania w pasach drogowych, które zatwierdził Starostwa Wodzisławski, m.in. Plac Gladeck został wówczas uwzględniony jako strefa płatnego parkowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Prezydenta Miasta jako zarządcy drogi, czy podtrzymuje umowę cywilno-prawną, zawartą z MKS “Odrą” Wodzisław Śl. odnośnie pobierania opłat przez pracowników tego Klubu na Placu Gladbeck?

Pan Adam Krzyżak odpowiedział, że nie widzi związku pomiędzy umową cywilno-prawną a podjęciem uchwały. Podtrzymuje zapis ujęty w § 1 pkt. 1 projektu uchwały.

Pan Aleksander Guła Radca Prawny Urzędu Miasta wyjaśnił kwestię, czy Plac Gladeck ma charakter miejsc postojowych, czy może być parkingiem.

Mówiący stwierdził, że Plac Gladbeck jest gruntem w obrębie drogi, który zgodnie z ustawą o drogach publicznych może być oddawany na cele związane z dzierżawą czy najmem, może także być przedmiotem umowy cywilno-prawnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej konkludując, stwierdził, że nie ma przeszkód, aby Plac Gladeck zakwalifikować do miejsc postojowych lub też uznać go jako parking.

Radca Prawny zgodził się ze stwierdzeniem Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Stefan Grzybacz powiedział, że z wypowiedzi przedmówców można by zrozumieć, iż ze wszystkich miejsc postojowych można by utworzyć parkingi. Osobiście uważa, że miejsce postojowym jest miejsce znajdujące się w obrębie drogi czyli w pasie drogowym.

Radny Aleksander Żabicki zapytał, czy Rada może zmienić kwalifikację Placu Gladbeck jako miejsca postojowego po opinii Starosty Powiatowego?

Pani Janina Szymecka-Pysz odpowiedziała, że Starosta opiniuje, ale nie decyduje w świetle przepisów o nowelizacji ustawy. To Rada decyduje, czy ma to być parking, czy strefa płatnego parkowania. Nie można utożsamiać stref płatnego parkowania z parkingami, ale parking może być wydzierżawiony.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że poprzednio Starostwa Powiatu Wodzisławskiego wydał opinię pozytywną do projektu ruchu, w którym zakwalifikowano Plac Gladbeck jako parking. Pan Starosta ani nie sprzeciwił się do propozycji zakwalifikowania Placu Gladbeck wcześniej do parkingów ani teraz do miejsc postojowych.

Radny Jan Grabowiecki podkreślił, że w tej dyskusji chodzi o to, że “Odra” prowadzi parking przy Placu Gladbeck i z tego tytułu jest podpisana umowa pomiędzy Miastem a tym Klubem na pobieranie opłat za parkowanie. Mówiący wyraził poparcie dla wniosku Pani radnej A. Białek, aby wykreślić punkt f) w § 1 ust. 1 projektu uchwały pod warunkiem, że wówczas będzie to zgodne z prawem.

Radca Prawny stwierdził, że będzie to zgodne z prawem.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta podkreślił, że w dniu 22 sierpnia 2003 roku Rada Miejska podjęła uchwałę, w której § 4 punkcie 5 uznała Plac Gladbeck jako miejsce postojowe, więc nie widzi podstaw do dyskusji w tej kwestii. Przygotowując projekt uchwały na dzisiejszą sesję, posłużył się ustaleniami z tej uchwały.

Radna Anna Białek przyznała, że człowiek jest omylny, dlatego składając wniosek oczywistym jest, iż miała na uwadze poprawienie tamtej uchwały Rady Miejskiej.

W związku z wypowiedzią Prezydenta Miasta Radny Jan Grabowiecki poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o zarządzenie 15 min. przerwy w obradach.

Ogłoszono przerwę w obradach.

Radny Jan Grabowiecki podziękował za umożliwienie zapoznania się z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r., która faktycznie zawiera zapis o miejscach postojowych na Placu Gladbeck. Mówiący stwierdził, że podjęcie uchwały przedstawionej dzisiaj spowoduje anulowanie tamtej uchwały. Podkreślił, że dyskutowany projekt uchwały nie jest sprzeczny z innymi uchwałami Rady Miejskiej.

Stan Rady – 23

Obecni - 22

Radny Janusz Wyleżych odniósł się do dyskusji na temat miejsc postojowych w pasach drogowych lub w zatokach pasa drogowego. Wszyscy doskonale wiedzą, że do czasu wejścia w życie nowej ustawy wszystko było w jednym worku: kto za to płacił, kto dzierżawił czy kto nadzorował nie miało znaczenia. Dzisiaj ustawa określa konkretnie: kto, kiedy, za ile i na co ma przeznaczyć te pieniądze. W związku z tym nie tylko Plac Gladbeck, ale także ul. Jana Pawła II, miejsca postojowe przy Szpitalu spełniają warunki miejsc postojowych a nie parkingów. Mówiący przedstawił własną argumentację, na której oparł swoje stwierdzenie. Powiedział, że na mapach geodezyjnych te miejsca są naniesione, sugerował, aby w razie wątpliwości poprosić o wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w tej sprawie i dostarczenie map geodezyjnych, na których są zaznaczone linie rozgraniczające określają pas drogowy, w obrębie którego znajdują się miejsca postojowe. Ponadto przepisy: prawa budowlanego, wodnego. Uznając te miejsca za parkingi, powinniśmy mieć: decyzję o warunkach zabudowy, projekt budowlany, pozwolenie na budowę miejsc parkingowych w liczbie ponad 10 stanowisk. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami prawa, te miejsca są oznaczone jako miejsca postojowe w pasie drogowym. Kto je będzie dzierżawił i na jakiej podstawie, kto komu będzie płacił i jakie będą formy umowy to jest inna sprawa. Stwierdził, że obowiązkiem Rady jest działanie zgodnie z przepisami prawa, określonymi w nowej ustawie o drogach publicznych. W związku z czym nadszedł czas, aby zrobić z tym porządek. Najlepszym rozwiązaniem byłaby partnerska rozmowa Prezydenta Miasta z obecnym administratorem Placu Gladbeck. Zdaniem mówiącego głosowanie dzisiaj uchwały, która jest ułomna, która w części narusza przepisy prawa, nie ma sensu. Mówiący zaapelował do radnych, aby oprzeć się na przepisach prawa i na materiałach, którymi dysponuje Urząd Miasta w tej sprawie.

Na koniec swojej wypowiedzi mówiący złożył wniosek, aby odrzucić projekt uchwały ze względu na jego brak i niespełnianie warunków w stosunku do ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, geodezyjnego i wodnego.

Pan Jan Zemło nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Stwierdził, że Prezydent Miasta, przygotowując projekt uchwały, oparł się na obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej i decyzjach Zarządu Miasta Wodzisławia Śl. z 1998 roku, ustalających wykaz miejsc postojowych, w tym Plac Gladbeck, i parkingowych. Ta uchwała była ważna, którą uzupełnia uchwała z 22 sierpnia 2003 r., wyznaczająca nowe miejsca postojowe. Mówiący odczytał art. 13 b ustawy o drogach publicznych. Ustawa mówi, że Rada Miejska ma prawo wyznaczyć miejsca parkingowe i postojowe, więc nie jest słuszne mówienie, iż jest to niezgodne z nową ustawą o drogach publicznych.

(Kaseta I, str. 2)

Radny Janusz Wyleżych powiedział, że skoro uznajemy zarówno Plac Gladbeck jak i 26 Marca za parkingi, to wnosi o przedstawienie dokumentacji, którą powinny posiadać parkingi: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę. Poprosił, aby przed radnymi wystąpił Pan Naczelnik Nowicki, który określiłby, co oznacza na mapie linia rozgraniczająca i o czym ona mówi. Zapytał, czy na podstawie ustaw można stwierdzić, że ww. miejsca są parkingami?

Pan Adam Krzyżak zwrócił uwagę zebranych na tytuł projektu uchwały, który brzmi “wyznaczenie stref płatnego parkowania”.

Pan Jan Zemło podkreślił, że Rada ma wyznaczyć strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wodzisławia Śl. w oparciu o obowiązujące uchwały z 1998 r. i 2003 roku, których nikt dotąd nie kwestionował.

Radny Janusz Wyleżych stwierdził, że ta uchwała była ułomna, o czym wszyscy wiedzą. Dlatego należy się oprzeć na nowej ustawie a nie na uchwałach.

Mówiący poinformował, że jeżeli Rada Miejska podejmie uchwałę w przedstawionej treści, to złoży odwołanie.

Radny Stanisław Stachoń stwierdził, że Rada Miasta Katowice obradowała nad podobnym problemem, a następnie wyznaczyła parkingi w odległości 800 m od linii kolejowej w południowej i północnej części miasta. Tam nie ma miejsc do parkowania tylko parkingi i takie same są warunki postojowe jak w Wodzisławiu Śl. Pan radny S. Stachoń zaproponował, aby Plac Gladbeck został uznany jako parking.

Pani Naczelnik Szymecka-Pysz stwierdziła, że w jej opinii ustawodawca daje pewną dowolność zarządcy drogi i daje mu możliwość inicjatywy ustalenia stref płatnego parkowania, ustalając obowiązek, że jego propozycja musi być przyjęta przez Radę Gminy. Stwierdziła, że temat stref płatnego parkowania jest odrębny w stosunku do tematu parkingów. Z definicji “strefy płatnego parkowania” wynika uprawnienie zarządcy drogi do jej ustalenia. Podkreśliła, że Plac Gladbeck leży w centrum miasta, które charakteryzuje się deficytem miejsc postojowych, więc zapewnienie rotacji na tych miejscach jest konieczne i potrzebne.

Radny Stefan Grzybacz złożył wniosek, aby przyjąć projekt uchwały zaproponowany przez Prezydenta Miasta, który został opracowany na obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej.

Radna Anna Białek podsumowała wnioski:

 1. wniosek Radnej A. Białek dot. wykreślenia punktu f) w paragrafie 1 ust. 1 przedłożonego projektu uchwały,
 2. wniosek radnego J. Wyleżycha dot. odrzucenia projektu uchwały ze względu na jego braki,
 3. wniosek radnego S. Grzybacza dot. przyjąć projekt uchwały, opracowany przez Prezydenta Miasta.

Radny Ireneusz Serwotka zgłosił informację do protokołu o wyłączeniu jego osoby z głosowania nad ww. projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wnioski według kolejności zgłoszeń:

 1. wniosek Pani radnej A. Białek: za – 12, przeciw – 7, wstrzymujących się – 2, a zatem wniosek przeszedł, w związku z czym nastąpi wykreślenie pkt. f) w § 1, ust. 1 w przedłożonym projekcie uchwały.

W związku z tym, że wniosek Pani radnej A. Białek przeszedł Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że bezzasadne jest głosowanie kolejnych wniosków, więc odstępuje od ich przegłosowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, czy mają inne wnioski do treści uchwały?

Radny Aleksander Żabicki stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią Pana radnego J. Wyleżycha, iż należałoby przygotować dokumentację dla Placu Gladbeck, wymaganą dla parkingów.

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że oprócz parkingu przy Wałowej i Mendego pozostałe również nie spełniają warunków parkingu. Zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, że należy uporządkować tą kwestię w całym mieście, ale na to trzeba więcej czasu. Zapewnił przedmówcę, że Rada na pewno do tego tematu powróci. Poza tym nie ma żadnej pewności, czy nadzór Wojewody Śląskiego nad uchwałami nie uchyli jej, ponieważ sprawa dot. miejsc postojowych w pasach drogowych budzi pewne kontrowersje u Wojewody.

Przystąpiono do głosowania uchwały.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XV/141/03 w sprawie wyznaczenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wodzisławia Śl. z jednoczesnym ustaleniem wysokości stawek opłat godzinowych i abonamentowych oraz określeniem wysokości opłaty dodatkowej.

Ilość głosów: Za – 14

Przeciw – 7

Wstrzymujących się – 0.

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia poparcia dla uchwały Nr XIV/151/03 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego, a następnie zapytał radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., udzielającego poparcie dla ww. uchwały Rady Powiatu.

Radny Stanisław Pluta zgłosił wniosek, aby § 1 nadać następujące brzmienie: “Udziela pełnego poparcia dla sprzeciwu wyrażonego przez Radę Powiatu Wodzisławskiego wobec nowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2004 rok, zawartego w uchwale Nr XIV/151/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku i domaga się utrzymania świadczeń medycznych w zakresie nocnej pomocy wyjazdowej przez Dział Pomocy Doraźnej na terenie powiatu wodzisławskiego.”.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/142/03 w sprawie udzielenia poparcia dla uchwały Nr XIV/151/03 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2004 rok z uwzględnieniem wniosku (ilość głosów: za - 20).

Ad 3.

Wolne głosy i wnioski.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta poinformował zebranych, że Wojewoda Śląski wydał decyzję w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego w kwestii stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w sprawie likwidacji żłobka. W związku z powyższym nastąpi wycofanie się przez Radę Miejską z decyzji zaskarżającej decyzję Wojewody Śląskiego do NSA.

Radny Adam Króliczek stwierdził, że chciałby uzyskać odpowiedź na pytanie dot. Potoku Górnoradlińskiego, zadane na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Zapytał, czy wpłynęły do budżetu miasta środki ze szkód górniczych na ten cel lub czy podjęto działania, mające na celu wyegzekwowanie tych środków?

Następnie mówiący poruszył kwestię zalewiska, znajdującego się na granicy dzielnicy Radlin II i Pszowa. Stwierdził, że rzeka Leśnica w obrębie Radlina II ma dziwne zabarwienie i konsystencję, więc można podejrzewać, że jest spowodowane tym zalewiskiem. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Poinformował, że na terenie Radlina II są coraz częstsze przypadki włamań do mieszkań, w związku z czym mówiący zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby spowodował wzmożenie patroli Straży Miejskiej na tym terenie o różnych porach w ciągu dnia.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta zapewnił, że rozezna sprawę dot. wzmożenia patrolu przez Straż Miejską oraz że poinformuje Policję o tych zdarzeniach. W pozostałych sprawach zwróci się do podległych mu służb o przygotowanie odpowiedzi.

Radny Jan Grabowiecki zapytał, czy prawdziwa jest informacja o tym, iż Prokuratura Rejonowa wyprowadza się z Wodzisławia Śl.?

Pan Prezydent Jan Zemło odpowiedział, że Prokuratura Rejonowa będzie przeniesiona do budynku przy ul. Kubsza w Wodzisławiu Śl. (obecny ZUS). Poinformował, że są uzgodnienia w tej sprawie pomiędzy Prokuratorem Okręgowym a Prezydentem Miasta. Powiedział, że obecnie jest wspólnie opracowywana dokumentacja w sprawie modernizacji obiektu. Prawdopodobnie siedzibę po Prokuraturze Rejonowej przy ulicy Wałowej zajmie Policja, która ma się tam przenieść z Wilchw.

Radny Jan Grabowiecki stwierdził, iż rozumie, że Prokuratura Rejonowa przeniesie się na ul. Kubsza, więc zapytał, czy to przeniesienie będzie się odbywało przy udziale finansowym Miasta?

Pan Prezydent J. Zemło odpowiedział, że wszystkie koszty związane z przeniesieniem będzie ponosiła Prokuratura, za wyjątkiem kosztów wynikających z adaptacją obiektu, które zgodnie z prawem będzie ponosiło Miasto. Poinformował, że Prokuratura zaproponowała, że będzie ponosiła koszty większości prac związanych z adaptacją obiektu, zaś Miasto wykonało wspólnie z nią dokumentację.

Radny Janusz Majda zapytał, czy jeżeli Policja wyprowadzi się z budynków na Wilchwach, po byłej kopalni, to jakie są plany związane z przeznaczeniem bądź adaptacją tych obiektów?

Pan A. Krzyżak Prezydent Miasta odpowiedział, że na razie jeszcze nic konkretnego w tej sprawie nie wiadomo. Poinformował, że wczoraj odbyło się spotkanie z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w tej sprawie. Przyznał, że budynkiem, który miałaby opuścić Policja, jest zainteresowana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Radny Janusz Majda stwierdził, że na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Wilchwy była mowa o tym, że ulica Jastrzębska będzie remontowana na odcinku od SP Nr 8 do granicy z gminą Mszana a został wykonany tylko jej odcinek o długości 300 m. Poza tym w rejonie szkoły pozostało nie wyremontowane miejsce, w którym powstało niebezpieczne zapadlisko, wywołane szkodami górniczymi. W związku z powyższym mówiący zapytał, czy jest szansa na naprawę tego zapadliska?

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta zapewnił, że monitował w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie konieczności wykonania tego odcinka drogi, od których uzyskał zapewnienie, że będzie to uwzględnione w przypadku pozyskania dodatkowych środków.

Radny Ireneusz Serwotka powołał się na wypowiedź Prezydenta Miasta A. Krzyżaka w “Serwisie Wodzisławskim” z grudnia 2003 r., w którym Pan Prezydent udzielając wywiadu, wyraził się następująco: “... gdy rozpoczynałem urzędowanie sytuacja miasta była tak dramatyczna, że nowa Rada musiała natychmiast podjąć uchwałę upoważniającą Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na bieżące funkcjonowanie miasta...”. Mówiący poprosił Pana Prezydenta Miasta o skomentowanie swojej wypowiedzi i wyjaśnienie, na jakiej podstawie użył stwierdzenia, że “sytuacja miasta była tak dramatyczna”.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta powiedział, że gdyby sytuacja miasta była dobra, to Rada Miejska na pewno nie podejmowałaby wówczas uchwały budżetowej, w której przewidziano 5 mln zł kredytu. Stwierdził, że resztę pozostawia bez komentarza.

Radny Ireneusz Serwotka stwierdził, że odpowiedź Prezydenta Miasta go nie satysfakcjonuje. Zapytał Pana Prezydenta, czy wie, ile środków finansowych było na koncie Urzędu Miasta w momencie przejmowania przez niego obowiązków Prezydenta Miasta?

Pan Prezydent A. Krzyżak odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie.

Radny Ireneusz Serwotka powiedział, że byłoby dobrze, aby Przewodniczący Rady Miejskiej spowodował zbadanie sprawy, na jakiej podstawie Prezydent Miasta stwierdził, że sytuacja wówczas była dramatyczna. Poprosił o wyjaśnienie, czy wypowiedź Pana Prezydenta Miasta była adekwatna do sytuacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Budżetu, aby Komisja sprawdziła tą sprawę na swoim posiedzeniu, a następnie poinformowała o jej przebiegu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Radna Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że podziela wypowiedź Pana Przewodniczącego, ponieważ pamięta, że sytuacja miasta była dobra. Stwierdziła, że Komisji pomoże raport, sporządzony na koniec kadencji poprzedniej Rady, z którego wynika jak dobra była sytuacja Miasta rok temu.

Mówiąca poinformowała, że zlikwidowano w Wodzisławiu Śl. Oddział Telekomunikacji Polskiej S.A., co bardzo przeszkadza mieszkańcom, bo bardzo trudne jest uzyskanie połączenia z numerem, pod który mogą zgłaszać interwencje. Powiedziała, że osobiście nie zna powodu, dla którego zlikwidowano ten oddziała w Wodzisławiu Śl., z którego usług zawsze korzystało wielu petentów. Mówiąca zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby w imieniu mieszkańców zaprotestował przeciwko likwidacji tej placówki w Wodzisławiu Śl. i dowiedział się, jaki był tego powód, a także czy zostanie utworzona zastępcza placówka na terenie Miasta.

Radny Jan Grabowiecki zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta J. Zemło, aby wystąpił do PZW w Wodzisławiu Śl. w sprawie wyczyszczenia ulicy Radlińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Matuszczyka w kierunku Radlina II. Mówiący stwierdził, że w tym roku ta droga była wyczyszczona tylko jeden raz, a przy krawężnikach rosną kwiatki.

Pan Prezydent J. Zemło zapewnił, że jeszcze dzisiaj będzie w tej sprawie interweniował u Wicestarosty Pana J. Żywiny. Powiedział, że dziwi go ta sprawa tym bardziej, iż wiadomym jest, że PZD zakupił zamiatarkę do czyszczenia dróg.

Radna Anna Białek powiedziała, że Pan Prezydent A. Krzyżak zwrócił się do niej z pytaniem, czy sądzi, iż Prezydent Miasta odpowiada za likwidację Oddziału Telekomunikacji w Wodzisławiu Śl. Mówiąca podkreśliła, iż nie obarcza odpowiedzialnością za likwidację tej placówki Prezydenta Miasta. Wyjaśniła, że intencją jej wniosku było to, iż Prezydent jako gospodarz tego miasta powinien wystąpić w imieniu mieszkańców, protestując przeciwko likwidacji tej placówki.

Radna Teresa Nagrodzka nawiązała do wypowiedzi Pana Prezydenta, który powiedział, że budynkiem, w którym obecnie mieści się Policja na Wilchwach, jest zainteresowana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Mówiąca zapytała, czy w przypadku przeprowadzki możliwe byłoby prowadzenie tam zajęć WSHE? Wyjaśniła, że pytanie ma związek z nieprzyjemnym incydentem, który miał niedawno miejsce i dotyczył studentów tej uczelni. Poinformowała, że ok. 100 studentów nie zostało wpuszczonych do budynku G. nr 4, w którym dotychczas były prowadzone zajęcia. Mówiono, że nie zostały załatwione sprawy pomiędzy Miastem a Gimnazjum. Po telefonicznych interwencjach szkoła została otwarta dla studentów.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta powiedział, że jeszcze nie wiadomo, czy Policja przeniesie się z tego budynku po kopalni do innego obiektu. Obiekt, w którym obecnie mieści się Policja, jest przekazany Komendzie Wojewódzkiej Policji. Przyznał, że władze uczelni szukają dla siebie obiektu a także, że prowadzą rozmowy z miastem w tej sprawie. Pan Prezydent wyraził zaskoczenie zdarzeniem, o którym poinformowała Pani radna T. Nagrodzka. Wiadomym jest, że sprawa korzystania z obiektów G. Nr 4 przez WSHE była dograna w Wydziale Edukacji. Podziękował za informację w tej sprawie i stwierdził, że taka sytuacja nie może się powtórzyć.

Pan Czesław Żywiołek Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jedłownik Osiedle powiedział, że na sesji w marcu br. informował o likwidacji w Wodzisławiu Śl. punktu rejestracji recept i przeniesieniu go do Rybnika, gdzie na załatwienie spraw oczekuje się w długich kolejkach.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zdaje sobie sprawę z uciążliwości wynikających z tej likwidacji. Dodał, że na sesję w grudniu br. zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele placówek służby zdrowia z naszego miasta.

Radny Stanisław Pluta wyjaśnił, że przedtem każdorazowe świadczenie wymagało rejestracji w punkcie Kasy Chorych, teraz wystarczy jeden raz zgłosić się po książeczkę, w której wpisuje się świadczenia, z czym bezpośrednio pacjent kieruje się apteki.

Przewodniczący Rady Miejskiej z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia wszystkim zebranym, a następnie zaprosił do udziału w sesji w dniu 30 grudnia br.

Ad 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad XV sesji został wyczerpany i zamyka obrady.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu