Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Protokół z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2003 roku.
Data utworzenia: 08.01.2004
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Protokół Nr BRM.0051-14/03

z XIV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 27 listopada 2003 roku

____________________________________

Sesja jest nagrywana na taśmach magnetofonowych, które są przechowywane w Biurze Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Stan Rady – 23

Obecni – 21

Nieobecni usprawiedliwieni – 2

(Kas. I, str. 1)

Ad 1.

Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Pan Wacław Mandrysz Przewodniczący Rady Miejskiej.

Prowadzący obrady zapytał zebranych, czy mają wnioski do porządku obrad?

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podatku od posiadania psa. Mówiący podkreślił, że taki projekt uchwały nie jest konieczny, ale proponuje jego wprowadzenie ze względu na czystość legislacyjną.

Nie zgłoszono innych wniosków odnośnie porządku obrad.

A zatem Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie wniosku Prezydenta Miasta, w wyniku czego Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psa na 2004 rok jako punkt 5c).

Porządek obrad z uwzględnieniem poprawki został jednogłośnie przyjęty do realizacji i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta złożył informacje:

 1. o podjętych działaniach w okresie między sesjami tj. od 23.10.2003 r. do 19.11.2003 r. – w załączeniu do protokołu,
 2. o sposobie załatwienia interpelacji radnych: p. Mariana Balcera oraz p. Wiesławę Kiermaszek-Lamla – wykaz interpelacji w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają pytania w zakresie informacji Prezydenta Miasta?

Pan Jan Grabowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyjaśnienie, co zawiera zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2003 rok – punkt 2e) informacji o działaniach Prezydenta Miasta.

Pan Prezydent Miasta udzieli wyjaśnienia w kwestii zarządzenia w punkcie “Wolne głosy i wnioski”.

Ad 3.

Informację w zakresie problematyki ruchu drogowego, koncepcji usprawnienia komunikacji w mieście, oceny dróg i oznakowania oraz na temat stanu przygotowań do “Akcji Zima” złożyła Pani Janina Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej.

Radni, Panowie Prezydenci oraz przewodniczący Zarządów Dzielnic otrzymali pisemną informację na ww. temat w materiałach na sesję.

Pani J. Szymecka-Pysz przedstawiła największe przedsięwzięcia w zakresie drogownictwa, które niewątpliwie wpłyną na usprawnienia komunikacji w Wodzisławiu Śląskim:

 1. budowa autostrady A-1,
 2. budowa drogi głównej południowej,
 3. budowa drogi zbiorczej łączącej ul. 26 Marca – Rybnicką – Marklowicką – miasto Wodzisław Śl. zamierza przystąpić do prac projektowych, w dniu 24 listopada br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Prezydent Miasta w celu uzgodnienia wspólnej inwestycji. Nie przybyli na spotkanie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Postanowiono, że Miasto Wodzisław Śl. przystąpi do opracowania nowej pełnobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie budowy tej drogi, ponieważ ta, która jest w posiadaniu Miasta okazała się być przestarzała. Droga ta jest zgłoszona do Programu “Partner”, który następnie nawiązuje współpracę m.in. z Funduszem Spójności.
 4. W zakresie drogi krajowej – w latach 2004 – 2007 ma nastąpić modernizacja drogi w obrębie Wodzisławia Śl. polegająca na podwyższeniu nośności drogi i poprawie geometrii skrzyżowań,
 5. W zakresie drogi wojewódzkiej:

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Pszowska i Matuszczyka,
 • Dokończenie modernizacji ul. Młodzieżowej pomiędzy odcinkami już zmodernizowanymi,
 • Kontynuacja budowy chodników przy ulicach: Pszowskiej, Jastrzębskiej (jest podpisane porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego w zakresie budowy tych chodników w roku bieżącym) i Marklowickiej,
 • Modernizacja skrzyżowania ulic Jastrzębska i Łużycka,
 • Remont nawierzchni jezdni ul. Jastrzębskiej ( zawarto porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego na realizację tej inwestycji w roku bieżącym),

 1. W zakresie dróg powiatowych:

 • Kontynuacja budowy chodników przy ulicach: Wolności, Czarnieckiego, Kominka,
 • Kontynuacja remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Paderewskiego,
 • Budowa chodnika i remont nawierzchni przy ul. Czyżowickiej,
 • Budowa chodnika przy ul. Skrzyszowskiej,
 • Wykonanie nawierzchni w ul. Letniej,
 • Remonty kapitalne dróg: Skrzyszowskiej, Żwirki i Wigury, Oraczy, Głożyńskiej,

 1. W zakresie dróg gminnych:

 • Budowa małych rond,
 • Remonty chodników,
 • Zwiększenie liczby miejsc postojowych.

Referująca poinformowała, że były opinie radnych na posiedzeniach Komisji, że Miasto nie przewiduje zadań w dzielnicach. Mówiąca podkreśliła, że liczy na inicjatywę Rad Dzielnic jako dysponentów środków budżetowych w zakresie propozycji inwestycyjnych na ich terenie. Wyraziła przekonanie, że władze miasta przychylą się do propozycji Rad Dzielnic.

Mówiąca podkreśliła, że obciążenie finansowe Miasta z tytułu inwestycji oczyszczalnia Karkoszka II pozwala na realizację ww. przedsięwzięć inwestycyjnych w miarę możliwości finansowych.

(Kas. I, str. 2)

Pani J. Szymecka-Pysz oceniła stan dróg na terenie Wodzisławia Śl. jako w miarę dobry. Podkreśliła, że drogi te były budowane wiele lat temu, kiedy obowiązywały inne parametry jakości dróg a potrzeby w zakresie komunikacji były mniejsze, zaniechano konieczności odwodnienia tych dróg.

Referująca poinformowała, że zarówno temat, który został przedstawiony oraz temat w zakresie “Akcji Zima” były przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. W oparciu o opinie Komisji w zakresie “Akcji Zima” Pan Prezydent Miasta wydał zarządzenie w tej sprawie. “Akcja Zima” jest ogłoszona. Miasto jest przygotowane do jej przeprowadzenia pod każdym względem: sprzętowym, zgromadzono środki do właściwego utrzymania dróg typu: piasek, sól, wystąpiono do podmiotów, zainteresowanych prowadzeniem Akcji w razie, gdy zajdzie taka konieczność, ustalono kategorie utrzymania dróg miejskich. Otrzymano zapewnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta. Podstawowym wykonawcą Akcji są Służby Komunalne Miasta dla dróg miejskich, poza tym w przetargu wyłoniono podmioty do utrzymania dróg w rejonie: Zawada, Radlin II, Kokoszyce i Karkoszka. Ponadto Miasto wystąpiło do 6 firm, dysponujących sprzętem do przeprowadzenia Akcji Zima o jego udostępnienie Miastu w razie potrzeby.

Zarządzenie o Akcji Zima zostało podane do publicznej wiadomości.

Na koniec wystąpienia mówiąca podkreśliła, że na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku właściciele posesji są zobowiązani do utrzymywania chodników położonych wzdłuż ich posesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił zebranych do dyskusji w realizowanym punkcie porządku obrad.

Radny Janusz Majda zapytał, czy przygotowano sprzęt do odśnieżania chodników przede wszystkim przy drogach powiatowych i wojewódzkich, ponieważ w miejscach, gdzie nie ma posesji te chodniki nie są odśnieżane? Zwrócił się z prośbą, aby wystąpić do PZD o właściwe utrzymanie chodników w czasie zimy.

Pani J. Szymecka-Pysz odpowiedziała, że każdy zarządca drogi jest zobowiązany do zapewnienia w czasie zimy przede wszystkim przejezdności drogi, natomiast odśnieżanie chodników jest sprawą wtórną. Niemniej jednak Miasto stara się o właściwe utrzymanie chodników przy drogach gminnych. Zapewniła także, że jak co roku, Miasto wystąpiło do pozostałych zarządców dróg, przypominając o konieczności odśnieżania chodników.

Propozycja kupna sprzętu do odśnieżania chodników, a następnie jego obsługa stanowiłoby wydatek, na który w tej chwili Miasto nie posiada środków. Zapewniła, że Miasto stara się nabywać niezbędny sprzęt, ale przede wszystkim wykorzystać go dla własnych potrzeb.

Radny Marian Balcer zapytał, jakie prace muszą być wykonane w obrębie ul. Jastrzębskiej, aby spełniała swoje zadanie w kontekście budowy obwodnicy miasta?

Pani J. Szymecka-Pysz odpowiedziała, że zawarto umowę w zakresie poprawy nawierzchni tej ulicy na najbardziej niebezpiecznym odcinku na kwotę 100 tys. zł, projektowane jest odwodnienie odcinka tej drogi.

Radny Marian Balcer zapytał, czy Służby Komunalne Miasta posiadają sprzęt do odśnieżania tak wąskich dróg jak: Dolinna, Jabłoniowa i koniec Batalionów Chłopskich?

Wypowiedział się także na temat deklaracji partycypacji mieszkańców w kosztach kontynuacji budowy chodnika przy ul. Czarnieckiego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem a Powiatem na realizację tego zadania.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta odniósł się do wypowiedzi przedmówcy:

 1. Sprawy związane z odwodnieniem jezdni czy przekopami pod jezdnią muszą być uzgodnione z zarządcą drogi i innymi gestorami pozostałych mediów w jej obrębie. Zaproponował, aby Pan radny M. Balcer wystąpił do Prezydenta Miasta z interpelacją w tej sprawie.
 2. Poinformował, że do utrzymania w czasie zimy wąskich dróg będą wysyłane ciągniki z rozrzutnikiem. Przyznał, że miasto dysponuje przestarzałym sprzętem do Akcji Zima. Zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość, bo będą przypadki dużych dysproporcji pomiędzy utrzymaniem dróg powiatowych i miejskich. PZD dysponuje bardziej licznym i nowoczesnym sprzętem do odśnieżania.

Pan Eugeniusz Porwolik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Miasto zaapelował do władz miasta, aby nie używano w obrębie Starówki solarek, które niszczą chodniki. Zaproponował, aby używać piasku w czasie zimy a nie żużla, którego dużymi kawałami zasypuje się chodniki, po których nie da się przejść. Poza tym Straż Miejska zabrania właścicielom prywatnych posesji na stosowanie żużla w ich obrębie.

Ponadto mówiący podzielił opinię Pana radnego J. Majdy w zakresie nieodśnieżania chodników w czasie zimy. Przez wiele lat był świadkiem, jak dzieci nie mogły dojść do szkoły ul. Jastrzębską z powodu zawalenia brudnym śniegiem chodnika. Zwrócił się z prośbą, aby odśnieżać chodniki w czasie zimy.

Radny Adam Króliczek zapytał, na jakim etapie jest realizacja ugody z RSW S.A. w Katowicach w zakresie naprawy nawierzchni ul. Dąbrowskiego i Wańkowicza?

Pani J. Szymecka-Pysz odpowiedziała, że podpisano umowę z Kopalnią “Marcel” i oczekuje się na wpływ do budżetu miasta środków w ramach I transzy, po czym przystąpimy do robót w ramach możliwości finansowych.

Radny Jan Grabowiecki odniósł się do problematyki drogownictwa i usprawnienia komunikacji w mieście:

 1. Odnośnie ulicy łącznika Rybnicką i Matuszczyka poprosił o sprecyzowanie terminu faktycznej realizacji tego łącznika,
 2. Odnośnie drogi głównej południowej zapytał, czy wszystkie gminy zgadzają się z budową tej drogi i chcą się w nią włączyć, czy Marszałek Województwa Śląskiego przyjął projekt dot. tej drogi, złożony u niego w 2000 roku?
 3. Wyraził nadzieję, że w latach 2004 – 2007, w których planuje się modernizację drogi krajowej dojdzie również do przebudowy ronda poprzez dobudowanie prawoskrętów, o budowie których zapewniał właściciel supermarketu “Mini-Mal”,
 4. Odnośnie przebudowy skrzyżowania Matuszczyka-Pszowska zapytał, czy przeprowadzono w jego obrębie natężenia ruchu, o których była mowa w obecności przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich na jednej z sesji oraz kiedy nastąpi przebudowa tak fatalnego skrzyżowania?
 5. Zapytał, kiedy nastąpi modernizacja skrzyżowania ulicy Jastrzębskiej z Łużycką?,
 6. Odnośnie propozycji budowy małych rond stwierdził, że w 2000 roku padła pierwszy raz propozycja ich budowy, a teraz mówi się, że poczynione będą starania o ich realizację. Dlatego zapytał o termin budowy małych rond w mieście.
 7. Zapytał, kiedy zostaną przeprowadzone prace związane z odwodnieniem wiaduktu w ulicy Matuszczyka, o realizacji których mówi się od 3 lat?

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdzając, że wiele pytań dotyczyło innych niż miasto zarządców dróg. Powiedział, że wszystkie te zadania są ze sobą powiązane: budowa obwodnicy, budowa drogi głównej południowej i przebudowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Matuszczyka i Pszowska. Mówiący posługując się mapą przedstawił planowany przebieg autostrady i drogi głównej południowej, z którą związane są 3, ważne dla miasta Wodzisławia Śl., węzły komunikacyjne. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatu Wodzisławskiego i gminami: Pawłowice, Jastrzębie Zdr. i Mszana, Wodzisław Śl., Pszów i Rydułtowy na realizację drogi głównej południowej. Spośród tych gmin Gmina Mszana nie wyraziła zgody na finansowanie budowy tej drogi. Jednym z kilku wariantów rozwiązania tej kwestii jest przebieg drogi głównej południowej starym śladem ul. Jastrzębskiej.

Na spotkaniu, które odbyło się w tut. Urzędzie w dniu 24 listopada br. uzgodniono, że celowa jest budowa estakady nad torami kolejowymi łączącej ul. Marklowicką z Rybnicką. Podkreślił, że Miasto ma zabezpieczone tereny pod budowę obwodnicy od ul. Marklowickiej do Pszowskiej.

Poinformował także, że GDDKiA podjęła niekorzystną dla Wodzisławia Śl. decyzję o rozbudowie przejścia granicznego w Chałupkach, a w związku z czym o budowie obwodnicy w Chałupkach i mostu między Olzą i Chałupkami. Oznaczać to może, że cały ruch samochodów ciężarowych będzie przebiegał przez Wodzisław Śl. Wyraził przekonanie, że to rozwiązanie komunikacyjne z jednej strony uciążliwe, z drugiej strony pomoże Miastu przy realizacji obwodnicy i innych zamierzeń komunikacyjnych.

Pan Prezydent J. Zemło wypowiedział się w pozostałych kwestiach poruszonych przez Pana J. Grabowieckiego:

 • Badanie natężenia ruchu dotyczyły skrzyżowania ul. Jastrzębskiej i Łużyckiej, co zostało wykonane, a wyniki badań przesłano Zarządowi Dróg Wojewódzkich,
 • Termin realizacji małych rond zależy od posiadanych środków finansowych. Zaś w pierwszej kolejności władze miasta przymierzają się do realizacji ronda na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Daszyńskiego, Wałowa i 26 Marca,

Na temat przebudowy skrzyżowania ulic Radlińska, Chrobrego i Kominka prowadzone są rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg.

 • Został wykonany doraźny remont wiaduktu w ul. Matuszczyka, który spowodował, że kałuże nie występują, natomiast w roku przyszłym służby miejskie i powiatowe zabudują kratki odwadniające.

Radny Jan Grabowiecki powiedział, że wiadomym jest, że ościenne gminy nie są zgodne co do budowy drogi głównej południowej, co uważa za niekorzystne dla Wodzisławia Śl. Nie do przyjęcia jest fakt, iż po wybudowaniu autostrady cały ruch będzie przechodził przez miasto Wodzisław Śl. (Kas. II, str. 1).

Podziękował Panu Prezydentowi J. Zemło za szczegółowe wyjaśnienie spraw związanych z budową głównych dróg w rejonie Miasta. Mówiący wyraził obawy, że w razie budowy autostrady i węzłów komunikacyjnych, część dróg zostanie zamkniętych i cały ruch zostanie skierowany na Wodzisław Śl. i stąd modernizacja skrzyżowania ul. Jastrzębskiej i Łużyckiej oraz Pszowskiej i Matuszczyka są priorytetowe. W związku z czym zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta J. Zemło, aby występować do Zarządu Dróg Wojewódzkich monitując konieczność realizacji tych zadań.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta stwierdził, że ma na uwadze problemy, o których mówił przedmówca, o czym dyskutuje w rozmowach z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego i Panem Starostą Powiatu Wodzisławskiego. M. in. efektem rozmów jest to, że w tym roku będzie naprawiony ok. 300-metrowy odcinek ul. Jastrzębskiej. Na ukończeniu są prace projektowe związane z budową prawoskrętu od ul. Jastrzębskiej w Rybnicką i od ul. Kubsza w ul. Witosa. Z uzyskanych informacji wiadomym jest, że ww. prace są możliwe do wykonania w najbliższym czasie.

Radny Stanisław Pluta zapytał, jak będzie wyglądał ruch samochodowy ulicami Łużycką, Rybnicką, Pszowską i 26 Marca w związku z budową mostu w Chałupkach?

Pan J. Zemło Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że sprawa ta wymaga rozeznania, ponieważ wyniknęła podczas ostatniego spotkania. Prawdopodobnie ruch ten będzie przebiegał głównym ciągiem komunikacyjnym, którym jest DK 78. Mówiący zapewnił, że wystąpi do GDDKiA w tej sprawie, o udzielonej odpowiedzi poinformuje Komisje i radnych.

Pan Adam Krzyżak powiedział, że sprawa rozbudowy przejścia granicznego w Chałupkach wynika z ratyfikacji umowy międzynarodowej, która nastąpiła w ostatnim czasie. Przyznał, że w związku z powyższym jest taka możliwość, iż cały ruch samochodowy będzie się odbywał przez miasto Wodzisław Śl.

Radny Janusz Majda powiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Wilchwy była mowa o remoncie ul. Jastrzębskiej na odcinku do SP nr 8 do granicy z gminą Mszana, który jest dłuższy niż 300 m, o których mówił Pan Prezydent.

Pan Prezydent J. Zemło stwierdził, że Miasto nie ma wpływu na zakres robót związany z remontem ul. Jastrzębskiej, która jest drogą wojewódzką. Staraniem Prezydenta Miasta i Pana Starosty Powiatu Wodzisławskiego była decyzja Marszałka Województwa Śląskiego o dołożeniu 100 tys. zł na remont ul. Jastrzębskiej. Zapewnił, że jeszcze dzisiaj skontaktuje się z wykonawcą tych robót w celu przedstawienia zakresu robót.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wyczerpano głosy i zamknął dyskusję.

Ad 4.

Informację na temat zmienionego wymiaru podatku od nieruchomości na 2003 rok złożyli:

 1. Pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 2. Pan Kazimierz Kłosok Geodeta Powiatowy.

Pan Skarbnik przedstawił wyjaśnienie w zakresie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości na 2003 rok, które wcześniej zostało przesłane radnych w materiałach na sesję w brzmieniu dołączonym do protokołu.

Pan Kazimierz Kłosok podzielił wypowiedź przedmówcy w zakresie podstawy prawnej nowego systemu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, więc zaprosił do rozpatrywania konkretnych zapisów w rejestrach ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości.

Mówiący zwrócił szczególną uwagę na aspekty ewidencji gruntów, które budzą wśród mieszkańców najwięcej kontrowersji:

 • Podstawą naliczenia podatku jest stan zawarty w ewidencji gruntów, dot. głównie nieruchomości nie stanowiących gospodarstw rolnych.
 • Dane zapisane w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe: podwórza, dojazdy do posesji, przejście przydomowe, place gier i zabaw i ogródki przydomowe, co oznacza, że teren wyłączony z produkcji rolnej jest traktowany przez ustawodawcę jako teren mieszkaniowy. Podatek od nieruchomości został ustalony w stosunku do ewidencji ujawnionej w rejestrze gruntów. Do tej pory podatek od nieruchomości był obliczony na podstawie oświadczenia podatnika złożonego w siedzibie organu naliczającego podatek.

Pracownicy Starostwa nie byli w stanie przeprowadzić zmian w ewidencji gruntów do dnia 1 stycznia 2003 r., od kiedy ustawodawca nakazał wprowadzić zmiany, będące podstawą naliczenia podatku. Pismo uzgadniające Głównego Geodety Kraju dopiero w dniu 7 marca 2003 r., natomiast dopiero w maju br. otrzymał wytyczne Wojewody Śląskiego o sposobie przeprowadzenia aktualizacji ewidencji gruntów. Bazowano na stanie ujawnionym w ewidencji gruntów. Od lutego br. przeprowadzono ok. 35 tys. zmian w tym zakresie dotyczących terenów całego Powiatu Wodzisławskiego. Jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2001 r., które nakłada obowiązek aktualizacji ewidencji gruntów przez właściciela nieruchomości. Podstawą wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów są następujące dokumenty: akt notarialny, wydanie postanowienie sądowe, decyzje administracyjne gmin, zmiany wprowadzone przez uprawnionego geodety.

Referujący powiedział, że oczekuje na pytania ze strony zebranych oraz zaprosił zainteresowanych Wydziału, który reprezentuje, w celu rozpoznania konkretnych spraw.

Pan Jan Grabowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kiedy weszła w życie ustawa o aktualizacji ewidencji gruntów?

Pan K. Kłosok odpowiedział, że rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie ukazało się 29 marca 2001 roku, którego zapis precyzuje, że aktualizacja ma być wykonana do końca roku 2010. Został opracowany plan modernizacji gruntów w roku 2001 r., który przesłano do Wojewody Śląskiego. Dokonanie aktualizacji wymaga nakładów finansowych w wys. ponad 6 mln zł. Służby będą w stanie wywiązać się z tego w miarę otrzymanych środków na ten cel. Dodał, że miasta na prawach powiatów mają te środki zabezpieczone we własnych budżetach.

Radny J. Grabowiecki powiedział, że odnosi wrażenie, iż wydano ustawę, której skutki ponosi podatnik. Powiedział, że 6 grudnia 2002 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o stawkach podatku od nieruchomości. Wzrost stawki był znaczny i wyniósł z 0,09 zł do 0,30 zł. Wówczas było mówione o wszystkich zagrożeniach i niebezpieczeństwa, ale okazało się, że przyjęcie tego tematu musiało być ze względu na konieczność ustalenia budżetu na rok następny. Przypomniał, jak wyglądało głosowanie projektu uchwały w tej sprawie, a mianowicie: 15 radnych wstrzymało się, 1 radny głosował “przeciw”, 7 radnych przyjęło tą uchwałę. 16 grudnia 2002 roku Starostwo otrzymało pismo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii... na temat konieczności aktualizacji ewidencji gruntów.

Pan K. Kłosok sprostował wypowiedź, że pismo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii było datowane sporządzone 16 grudnia 2002 r., ale do Starostwa wpłynęło 7 marca 2003 r. Natomiast w maju br., na spotkaniu u Wojewody Śląskiego otrzymał wytyczne, jak należy przeprowadzić aktualizację.

Radny J. Grabowiecki stwierdził, że ma inne informacje w zakresie terminów sporządzenia i wpływu do Starostwa tych pism. Zapytał, na podstawie jakich dokumentów Starostwo Powiatowe dokonało aktualizacji gruntów i wpływ na to mają plany zagospodarowania przestrzennego miasta?

Następnie mówiący skierował pytanie do Panów Prezydentów, stwierdził, że można było sądzić, iż dane przekazywane miastu przez Starostwo mogą zawierać nieścisłości, odnośnie deklaracji składanych w Urzędzie przez podatników też mogły zawierać nieścisłości, więc czy byłoby zgodne z prawem wdrożenie przez Miasto postępowania wyjaśniającego na podstawie kpa i zaproponować podatnikowi wyjaśnienia w Starostwie zaistniałych różnic w ciągu 30 dni. Czy wówczas byłoby możliwe naliczanie podatku od momentu uprawomocnienia się decyzji a nie od 1 stycznia br.?

Pan K. Kłosok powiedział, że ustaleniem Głównego Geodety został zobowiązany do dokonania modernizacji rejestru gruntów w sposób uproszczony. Za tereny “b” uznano te, które znajdują się w ramach terenów mieszkaniowych. Podkreślił, że Starostwo nie dysponuje wykonawstwem geodezyjnym, bo ono zostało sprywatyzowane.

Pan J. Grabowiecki zapytał, na jakiej podstawie dokonuje się aktualizacji rejestru gruntów?

Pan K. Kłosok odpowiedział, że Starostwo dokonuje porządkowania terenów mieszkaniowych na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2001 r.

Radny Marian Balcer powiedział, że wzdłuż starej ul. Jastrzębskiej przechodzą główne magistrale gazociągowe i wodociągowe, więc sądzi, że te tereny nie mogą być zabudowane. W związku z czym mówiący zapytał, czy właściciele tych terenów mogą starać się o zwolnienie ich z płacenia podatku od nieruchomości?

Pan K. Kłosok stwierdził, że mieszkańcy powinni swoje roszczenia skierować do gestorów tych urządzeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy jest możliwe dokonanie tej zmiany z urzędu , czy dla każdej posesji odrębnie?

Pan K. Kłosok odpowiedział, że każdy właściciel powinien wystąpić z roszczeniem indywidualnie.

Pan Stefan Szymik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kokoszyce powiedział, że przysłuchiwał się opinii mieszkańców w sprawie dodatkowego podatku, którzy złorzeczą, bo są zdezorientowani. Osobiście jako podatnik złożył odwołanie do SKO od decyzji Prezydenta Miasta w kwestii podatku, które uchyliło decyzję Prezydenta Miasta w sprawie podatku i nakazało przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Uważa, że gdyby decyzja Prezydenta Miasta była w porządku, to nie nakazano by sprawę ponownie rozpatrzyć. Nie można nakazywać mieszkańcom, że należy zmienić po 50 latach ewidencję gruntu, którym dysponują, bo jest błędna. Niech tego dokona podmiot, który tego żąda. Gdyby radni w grudniu ub. roku wiedzieli co się będzie działo, nie uchwaliliby tak wysokiej stawki.

Pan K. Kłosok powiedział, że ten, kto jest właścicielem prawnym gruntu ma możliwość sprawdzenia zapisów w rejestrze gruntów. Właściciel jest zobowiązany w ciągu 30 dni powiadomić służby prowadzące te rejestry o każdej zmianie w terenie.

(Kas. II, str. 1)

Pan Leonard Kolorz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Radlin II powiedział, że nie zgadza się z twierdzeniem, iż wyłącznie podatnik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów inwentaryzacji gruntów. Zwrócił się z prośbą zarówno do pracowników Urzędu Miasta jak i Starostwa Powiatowego, aby dogłębnie przeanalizowali przepisy w tym zakresie, mając na uwadze w szczególności wyjaśnienie całej sprawy podatnikom.

Radny Janusz Majda stwierdził, że ustawa spowodowała zamieszanie w sprawie podatkowej, gminy musiały podejmować decyzje, aby ratować budżety, ustalając wyższe stawki – w Wodzisławiu Śl. z 0,09 zł do 0,30 zł za 1 m2. Mówiący złożył wniosek, aby gminy powinny porozumieć się i wystąpić do Rządu o uchylenie czy zmianę ustawy. Co może zrobić w tej kwestii gmina? Gmina może obniżyć stawkę podatku za grunty “b”, jednak z informacji uzyskanej od Pana Prezydenta wiadomym jest, że dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości będą mniejsze o 1 mln zł od zaplanowanych. Stwierdził, że zna przypadki, iż wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do poprzednich lat nastąpił nawet o 2000%. Dlaczego niektórzy mieszkańcy zyskują kosztem innych mieszkańców. Uważa, że propozycja obniżenia stawki o 2 grosze oraz propozycja zwolnienia dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych są dobre, ale jest to jeszcze za mało. Stwierdził, że Radni nie powinni się zgodzić na zastosowanie tak dużych podwyżek podatku od nieruchomości w stosunku od niektórych podatników.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przykład podany przez Pana radnego nie jest dobry, ponieważ może się okazać, że osoba ta, od lat, płaciła podatek rolny a nie za grunt budowlany.

Pan Prezydent J. Zemło posłużył się danymi o wykonaniu budżetu miasta za 10 miesięcy 2003 roku, o których mówił także podczas spotkań z mieszkańcami. Stwierdził, że po wyjaśnieniach, większość mieszkańców podeszła ze zrozumieniem do kwestii wymiaru podatku. Mówiący podkreślił, że sądził, iż tak znaczna podwyżka stawki podatkowej spowoduje znaczny wzrost dochodów budżetu miasta z tego tytułu. Okazało się, że w roku ubiegłym, kiedy obowiązywała stawka 0,09 zł wpłynęło do budżetu miasta 3,839 mln zł, w tym roku zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4 mln zł w oparciu obowiązujące wówczas stawki a wykonanie wyniosło 2,598 mln zł. Te dane były do wglądu Komisji Budżetu.

Poinformował, że zobowiązania SRK wobec miasta wynoszą 1,5 mln zł, RSW S.A. – 1 mln zł, dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez budżet Państwa są niższe 5 mln zł do zaplanowanych. Należy sobie odpowiedzieć za co będą robione np. drogi w tym mieście? Radni powinni znać te dane i podyskutować na ich temat.

Radny J. Grabowiecki sprostował wypowiedź Pana Prezydenta J. Zemło. 1 mln zł stanowi nieściągalny podatek od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w informacji przedstawionej radnym o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze br. napisano, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły – 203 tys. zł. Uważa, że gdyby ustalono stawkę podatkową na poziomie 0,20 zł a nie 0,30 zł, to zaległości z tego tytułu nie wynosiłyby 1 mln zł tylko 500 tys. zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos mieszkańcom Miasta, biorącym udział w tym punkcie porządku obrad sesji.

 • Mieszkańcy: zapytano, kto spowodował podwyższenie stawki podatkowej do kwoty 0,30 zł za 1 m2? Mówiący poinformował, że ma emeryturę w wys. 1.100 zł miesięcznie i otrzymał decyzję o podwyższeniu podatku na kwotę 250 zł.

Radna Zofia Wistuba powiedziała, że mieszkańcy nie są zbulwersowani tym, że muszą płacić podatki. W tym roku nastąpiło to w ten sposób: na początku roku mieszkańcy otrzymali decyzję o obniżeniu podatku, a pod koniec roku otrzymali decyzję o dopłacie podatku w I lub II ratach. To jest bulwersujące. Również stawka 0,30 zł była za wysoka. Sąsiednie gminy ustaliły znacznie niższą stawkę za grunty “b”.

 • Mieszkaniec: powiedział, że jako Wodzisławianin chciałby podziękować wszystkim tym radnym, na których głosował, za “prezent” poprzez ustalenie najwyższą stawkę. Mówiący poinformował, że zapłacił podatek za cały rok z góry, a mimo tego otrzymał decyzję o dopłacie. Poza Wodzisławiem czegoś podobnego chyba nie ma nigdzie. Czy sądzi się, że w Wodzisławiu Śl. mieszkają ludzie, którzy mają najwyższe renty i emerytury czy zarobki?

 • Mieszkaniec: w telewizji mówiono, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest taki, że w ciągu roku nie zmienia się reguł gry. Zapytał, czy w Wodzisławiu ta zasada nie obowiązuje? Ponadto mówiący stwierdził, że skoro miasto ma bałagan w ewidencji gruntów, to ono powinno to sprostować, a nie przerzucać na społeczeństwo kosztów z tym związanych, nikt nie będzie płacił za coś, co do niego nie należy, uważa, że wiele osób nie ma wykazanego “siedliska” w ewidencji gruntów i na tym skorzystali,
 • Mieszkaniec: zapytano, czy wszyscy podatnicy zostali zobowiązani do uiszczenia dodatkowego podatku?

Pan Prezydent A. Krzyżak ustosunkował się do wypowiedzi przedmówców:

 1. Wysłano wszystkie decyzje o dopłacie podatku od nieruchomości, co oznacza, że niektórzy mają inny stan faktyczny w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego. Podczas spotkań z mieszkańcami pretensje wyrażają te osoby, które muszą zapłacić więcej, a nie te osoby, którym podatek obniżono. Podkreślił, że zmieniła się ustawa o podatku rolnym, która spowodowała obniżenie stawek podatkowych za grunty rolne. Decyzje podatkowe są wydawane na podstawie danych, przekazywanych nam przez Starostwo. Jeżeli ewidencja w Starostwie Powiatowym jest nieprawidłowa, to każdy może w tą ewidencję wejść. Są przypadki, że na gruncie jest dom a w ewidencji Starostwa grunt ten jest gruntem rolnym i podatnik przez wiele lat płacił zaniżony podatek. Tłumaczył na spotkaniach z mieszkańcami, że cały problem sprowadza się do tego, że aby uporządkować dane w rejestrze gruntów, trzeba zapłacić geodecie, aby dokonał inwentaryzacji gruntów. Ani Urząd Miasta, ani Starostwo nie dysponuje służbami geodezyjnymi, które dokonałyby pomiaru nieruchomości bezpłatnie. Propozycja ze strony radnych, aby sprawdzać dane składane przez podatnika i te w Starostwie Powiatowym, to mogłoby doprowadzić do absurdu. Niby dlaczego nie mielibyśmy wierzyć Starostwu. Podkreślił, że nie należy rozumieć dopłaty podatku jako drugiego podatku. Jest to podatek uzupełniający, ponieważ w dniu 1 stycznia br. był taki sam faktyczny jak w dniu wydania dodatkowej decyzji na podstawie danych przekazanych przez Starostwo. Gdyby w ciągu roku stan faktyczny zmienił się, to należy na to przedstawić dowody i wtedy podatek będzie naliczony od dnia, kiedy ta zmiana nastąpiła. Powiedział, że rozumie oburzenie mieszkańców, podziękował za różne propozycje, które podają ze strony mieszkańców podczas spotkań. Polecił podległym służbom, aby wszystkie wnioski o rozłożenie podatku na raty były załatwiane szybko i bez zbędnych formalności.

Radna Anna Białek powiedziała, że wielu gości, przybyłych na sesję, pytało jak to się stało, że Rada tak głosowała. Przypomniała, że rok temu 6 grudnia ub. roku, przedmiotem długiej i burzliwej dyskusji były stawki podatkowe. Z zapisu w protokole z tej sesji wynika, że wątpliwości radnych w tej kwestii były przedmiotem wielu pytań. Wówczas jeden z radnych zaproponował taki tryb rozwiązania sprawy, który spowodowałby, że byłoby tych problemów, które są dzisiaj. Jego uwagi niestety nie zostały uwzględnione. Prawda jest taka, że spośród obecnych na sesji 22 radnych – 1 radny głosował przeciw, 15 radnych wstrzymało się podczas głosowania, ponieważ miało wątpliwości co do podwyżki stawki do maksymalnej 0,30 zł oraz wynikające z tego niedogodności, więc uchwała przeszła głosami 7 radny, którzy tych wątpliwości nie mieli.

 • Mieszkaniec: wyraził chęć poznania nazwisk tych 7 radnych, którzy głosowali “za” podjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że głosowanie nad podjęciem uchwały odbywało się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. Statut Miasta nie przewiduje głosowania imiennego w tym przypadku, więc protokół z sesji nie zawiera zapisu w tej kwestii.

 • Mieszkaniec: zapytał, czy zastosowanie dopłat na koniec roku jest zgodne z prawem?
 • Mieszkaniec: stwierdził, że nie stać go na zapłatę podatku wyższego o 200 zł, w związku z czym zapytał, czy może liczyć na obniżenie stawki w latach następnych?

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że należy dokonać inwentaryzacji gruntów, aby w następnych latach płacić niższy podatek.

Pan Kazimierz Kłosok wyjaśnił, że organ Starosty wprowadzający zmiany w rejestrze gruntów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do porządkowania spraw własnościowych. Jako organ wprowadzający zmiany w rejestrze gruntów może opierać się jedynie na pomiarach geodety uprawnionego. W razie wystąpienia wątpliwości co do słuszności zapisów w rejestrze gruntów należy zatrudnić geodetę do dokonania pomiarów w terenie.

Radna Zofia Wistuba stwierdziła, że stawki podatkowe podaje Prezydent Miasta, a Rada Miejska je przegłosowuje. Prezydent Miasta zaproponował stawkę maksymalną w wysokości 0,30 zł i dlatego Rada przegłosowała tą stawkę – 7 radnych. Wówczas była propozycja radnego J. Grabowieckiego o obniżeniu tej stawki do 0,20 zł, ale Prezydent Miasta powiedział, że obniżenie stawki spowoduje zachwianie budżetu miasta. Podkreśliła, że Prezydent Miasta wziął pełną odpowiedzialność za przyjęcie stawki podatkowej w wysokości 0,30 zł.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta zgodził się z wypowiedzią Pani radnej Z. Wistuba, że zaproponował stawkę maksymalną 0,30 zł. Poinformował zebranych mieszkańców, że w tym mieście, od 1999 roku ustalano stawki podatkowe w maksymalnej wysokości. Podkreślił, że radni, którzy wstrzymali się od głosowania stawek podatkowych w roku ubiegłym mogli zagłosować “przeciw”, tak jak to zrobił jeden z radnych, jednocześnie mogli przegłosować jakąkolwiek inną stawkę.

Radny Aleksander Żabicki powiedział, że to ustawa wprowadziła zamieszanie przy nieuporządkowanej ewidencji. Zwrócił się do mieszkańców i powiedział, że wśród nich na pewno nie ma tych osób, którym podatek obniżono. Stwierdził, że dochody śląskich gmin z tego tytułu są niższe o 105 mln zł, a niektóre z tych gmin utraciły aż 50% dochodów z tego tytułu. Przedstawił także stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w tym roku w sąsiednich gminach.

 • Mieszkaniec: podkreślił, że nie chodzi o konieczność inwentaryzacji przez właściciela gruntu, ale o obniżenie stawki podatkowej.

Radna Zofia Wistuba podkreśliła, że w poprzednich latach ówczesny Zarząd Miasta proponując stawki podatkowe kierował się wysokością stawek podatkowych obowiązujących w sąsiednich gminach. Nie zgodziła się z wypowiedzią Prezydenta Miasta, który stwierdził, że w poprzednich latach były to stawki maksymalne. Przedstawiła stawki podatku o nieruchomości za grunty “b” obowiązujące w sąsiednich gminach w 2003 r., które były znacznie niższe niż te obowiązujące w Wodzisławiu Śl. W związku z czym Pani radna zapytała Prezydenta Miasta, czym kierował się proponując stawkę 0,30 zł?

 • Mieszkaniec: zapytał Panów Prezydentów, dlaczego nie zrzekną się części swoich wynagrodzeń, skoro twierdzą, że miasto nie ma dochodów, gdy tymczasem średnia pensja mieszkańców tego regionu wynosi 500 zł?

Radny Marian Drosio zauważył, że wytworzyła się taka dyskusja jakoby tylko 15 radnych dbało o interesy mieszkańców miasta, a tych 7 niedobrych radnych uchwaliło podatki. Zwrócił uwagę na fakt, że tych 15 radnych mogło zaproponować obniżenie stawki i to mogło być uchwalone. Podkreślił, że Prezydent Miasta z własnej woli nie mógł podwyższyć podatków. Stwierdził, że chodziło wówczas o rozgrywkę polityczną, a mianowicie: osoby, które wstrzymały się od głosu chciały utrudnić pracę nowemu Prezydentowi Miasta. Nieuchwalenie podatku nie pozwalałoby skonstruować budżetu miasta i wtedy musiałoby to zrobić RIO, co z kolei skomplikowałoby funkcjonowanie miasta. Nie była to rzeczywista dyskusja, tylko stworzenie takiej sytuacji, żeby z niej wynikało, iż nowy Prezydent działa na niekorzyść mieszkańców.

Radny Janusz Majda oświadczył, że jest jednym z tych radnych, którzy się wstrzymali od głosu, co uzasadnił następująco: na sesji podatkowej wyraził obawy o znacznej podwyżce podatku i wówczas referująca przekonywała go, że podwyżka nie będzie duża, że budżet może się załamać a dla nauczycieli nie będzie środków na wynagrodzenia. Okazało się po pół roku, że obawy były słuszne. Stwierdził, że gdyby wówczas wiedział to, co wie dzisiaj, to na pewno głosowałby “przeciw”.

Pan Prezydent J. Zemło podkreślił, że o wytycznych dot. rozporządzenia w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów Starostwo Powiatowe dowiedziało się dopiero w tym roku i stąd to zamieszanie w kwestii podatkowej.

Odniósł się do wypowiedzi jednego z mieszkańców, który sugerował obniżenie wynagrodzenia Prezydentom. Mówiący podkreślił, że na pierwszej sesji Rada Miejska obniżono pensje Prezydentowi Miasta i jego Zastępcom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że zamyka dyskusję w punkcie 4 porządku obrad i ogłosił przerwę w obradach sesji.

Ad 5.

Podjęcie uchwał.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok oraz zwolnień od tego podatku.

Pan Skarbnik Miasta przedstawił wyjaśnienie dot. propozycji stawek podatkowych na rok 2004, które stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił zebranych do dyskusji.

(Kas. III, str. 1)

Radny J. Grabowiecki poprosił o wyjaśnienie § 2:

 1. od lat SM ROW nieodpłatnie użycza budynek na działalność kulturalną, czy ten tytuł podlega zwolnieniu z podatku?
 2. Czy wszystkie budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne są zwolnione z podatku?

Odpowiedzi udzielił Pan Skarbnik Miasta.

Radny A. Króliczek zapytał, czy proponowane stawki są porównywalne do stawek obowiązujących w innych gminach?

Skarbnik Miasta odpowiedział, że stawka podatkowa dla gruntów “b” przedstawia się następująco w sąsiednich gminach: 0,28 zł – Rybnik, 0,28 – Jastrzębie Zdrój, 0,25 zł – Radlin, 0,20 zł – Pszów, 0,10 zł – Marklowice, 0,25 zł – Rydułtowy.

Radny J. Majda stwierdził, że obniżenie stawki do 0,28 zł jest krokiem w dobrym kierunku, ale uważa, że zbyt mało. Zapytał, czy jest możliwa większa obniżka tej stawki?

Poinformował, że są chętni do przejęcia części gruntów po Kopalni 1 Maja, którzy mogliby z tego tytułu płacić miastu podatek. Zapytał Prezydenta Miasta, czy rozważał możliwość podjęcia działań, aby pozyskać dodatkowe dochody a z drugiej strony móc obniżyć stawkę za grunty “b”?

Prezydent Miasta odpowiedział, że rozważano zarówno propozycję stawki jak i możliwość zwiększenia dochodów budżetu miasta. Powiedział, że jeżeli są chętni do przejęcia gruntów pod garaże, to zaproponował, aby te osoby zgłosiły taką chęć, a potem podejmie rozmowy z SRK w tej kwestii. Odnośnie propozycji stawki w wysokości 0,28 zł Pan Prezydent powiedział, że miasto Wodzisław Śl. może się porównywać do miast, które mają podobna strukturę działek, takich jak: Jastrzębie Zdrój czy Rybnik. Jednocześnie podkreślił, że Rada Miejska ustala stawki.

Radny Janusz Majda powiedział, że posiada 20 podań od mieszkańców dzielnicy Wilchwy, wyrażających chęć wydzierżawienia terenu pod garaże.

Powiedział także, że osobiście uważa, iż zaproponowana stawka 0,28 zł jest za wysoka, dlatego chciałby wiedzieć, gdyby ustalić stawkę 0,20 zł to jakie byłyby skutki dla budżetu miasta?

Pan Skarbnik Miasta powiedział, że obniżenie podatku o jeden grosz spowoduje zmniejszenie budżetu miasta o 42 tys. zł. W roku przyszłym każde dodatkowe dochody będą konieczne dla zrównoważenia budżetu. Każda obniżka stawki podatkowej jest nie wskazana i nieuzasadniona od strony budżetowej.

Radny Stefan Grzybacz stwierdził, że z dyskusji na temat podatku wynika, iż wpływy z podatku od nieruchomości za 2003 rok przy stawce 0,30 zł powinny być dużo wyższe od uzyskanych w roku 2002, kiedy obowiązywała stawka 0,09 zł, ale tak nie jest. Oznaczać to może, że większość podatników płaci niższe podatki niż w roku poprzednim. Poprosił o podanie wielkości dochodów w roku 2002 i w roku 2003.

Pan Skarbnik Miasta powiedział, że te dane, przedstawione przez Pana Prezydenta J. Zemło na temat wpływów do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości są prawidłowe. Dodał, że plan na 2003 rok w zakresie podatku od nieruchomości opierał się podstawie stawki ubiegłorocznej, bez zmian ustawowych. Podkreślił, że skutki obniżenia innych stawek podatku od nieruchomości (zwolnienia od podatku rolnego, zwolnienia podmiotów służby zdrowia) to 1 mln zł mniej wpływów do budżetu miasta z tego tytułu. Nowe decyzje o podatku od nieruchomości, które nastąpiły w związku z nowelizacją przepisów, pozwolą na zmniejszenie tego niedoboru o 500 tys. zł.

Radny Janusz Majda zapytał, które wydatki można by ograniczyć, gdyby przyjąć stawkę od gruntów “b” w wysokości 0,20 zł?

Skarbnik Miasta odpowiedział, że nie widzi możliwości takich ograniczeń. W projekcie budżetu na rok przyszły brakuje do jego zbilansowania około kilkanaście milionów złotych.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie do projektu uchwały.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/127/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok oraz zwolnień od tego podatku.

Ilość głosów: za – 9

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 10.

Radny Stefan Grzybacz zwrócił się do wszystkich radnych z prośbą, aby mówić, że Rada Miejska podjęła uchwałę, nie mówiąc o liczbie radnych głosujących “za”.

Zaapelował do radnych, aby nie bać się odpowiedzialności za swoje decyzje.

Powtórzono głosowanie ponieważ stwierdzono, że wynik głosowania nie zgadzał się z liczbą osób obecnych na sali obrad.

Wynik ponownego głosowania przedstawiał się następująco: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 10, a zatem uchwała została podjęta.

Radny Jan Grabowiecki zwrócił się z prośbą do Skarbnika Miasta, aby przygotował informację dla radnych na temat: ilu gospodarstw domowych dotyczyły zmiany decyzji podatkowych w roku 2003 r. polegające na obniżeniu lub zwolnieniu podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał podatkowych, z wyjątkiem Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji, która nie obradował z powodu braku “kworum”.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
 2. Radny Jan Grabowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Skarbnik Miasta nie omawiał propozycji stawek podatku od środków transportowych, co było przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Miejskiej, tylko udzielił odpowiedzi na ewentualne pytania radnych w tej kwestii.

  Nie było żadnych pytań do Pana Skarbnika.

  A zatem przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

  Uchwała Nr XIV/128/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok została podjęta.

  Ilość głosów: za – 17

  Przeciw – 0

  Wstrzymujących się – 2.

 3. Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psa na 2004 rok.
 4. Skarbnik Miasta wyjaśnił, że propozycja podjęcia uchwały w sprawie podatku od posiadania psa wyniknęła z wypowiedzi radnych podczas posiedzeń Komisji. Wspólnie z Radcą Prawnym tut. Urzędu przeanalizowano opinie radnych, i w związku z tym, iż w projekcie powołuje się na terminy dot. 2003 roku, postanowiono wystąpić z projektem uchwały, nie określając roku tylko używając terminu “rok podatkowy”.

  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/129/03 w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.

  Ilość głosów: za – 18,

  Przeciw – 0

  Wstrzymujących się – 2.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2003 rok.

Skarbnik Miasta zgłosił wniosek o dokonanie autopoprawki w projekcie budżetu, przesłanego radnym w materiałach na sesję. Autopoprawka dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej na kwoty: 15.851 zł i 3.967 zł oraz dotacja dla Muzeum w Wodzisławiu Śl. w wysokości 2 tys. zł, wynikająca z umowy z Województwem Śląskim a Miastem Wodzisław Śl.

Nie było pytań do referującego.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/130/03 w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2003 rok, uwzględniającą autopoprawkę wniesioną przez Skarbnika Miasta (ilość głosów: za – 19).

Skarbnik Miasta udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Jana Grabowieckiego, zadane w punkcie “Informacje Prezydenta Miasta”, odnośnie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta. Posłużył się przykładem uchwały.

Radny Jan Grabowiecki przyjął wyjaśnienie Skarbnika Miasta.

 1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok.

Skarbnik Miasta poinformował, że proponuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 mln zł w grudniu 2003 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z niewykonaniem następujących pozycji dochodów: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 mln zł, z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 mln zł oraz dochodów z mienia komunalnego – 1 mln zł, z terminem spłaty do 15 maja 2004 roku.

Mówiący powiedział, że projekt ten wnosi w razie, gdyby zaistniała sytuacja uniemożliwiająca zamknięcie roku budżetowego. Jednocześnie mówiący wyraził przekonanie, iż nie zaistnieje potrzeba skorzystania choćby z części tego kredytu. Zapewnił, że będzie robił wszystko, aby tego kredytu nie zaciągać i dodatkowo nie obciążać budżetu. Mówiący wyjaśnił, że prawdopodobieństwo niewykonania niżej wymienionych pozycji dochodowych na kwotę 4,7 mln zł może spowodować konieczność zaciągnięcia kredytu, a mianowicie są to: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, dochody z mienia komunalnego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od lokat.

Pan Skarbnik Miasta przypomniał, że w ubiegłych latach także podejmowano uchwały o zaciągnięciu kredytu o podobnym przeznaczeniu, i tak w roku 2002 nie było konieczności jego zaciągnięcia. Podkreślił także, że w tegoroczny budżet jest już obciążony kredytem w wysokości 5 mln zł. Kredyt w wysokości 3 mln zł byłby dodatkowym kredytem.

Radny Jan Grabowiecki stwierdził, że gdyby zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 mln zł, to wtedy kredyt na zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach byłby rekordowym w stosunku do lat ubiegłych.

Mówiący zapytał:

 1. Którzy mieszkańcy korzystają z kredytów zaciąganych przez Miasto w WFOŚ czy NFOŚ, które są przeznaczane na inwestycje, służące określonym mieszkańcom, a którym obciąża się pozostałych mieszkańców. Należy rozważyć, czy nie należy podzielić się korzyścią z inwestycji z innymi mieszkańcami.
 2. Jakie konkretne cięcia wydatków dokonano w tegorocznym budżecie miasta, aby zapobiec konieczności sięgania po kolejny, wysoko oprocentowany kredyt konsumpcyjny?

Skarbnik Miasta zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, iż pożyczki zaciągane w WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne są skierowane do określonej grupy mieszkańców, a spłata tych pożyczek jest sfinansowana z budżetu miasta.

Podkreślił, że pożyczki z WFOŚiGW były zaciągane nie tylko na termomodernizacje budynków czy zabudowy pomp ciepła, ale także na kanalizację sanitarną w dzielnicy Karkoszka, Olszyny, ODJ Kopernika, Miczurina, Gosława, Bogumińską, Powstańców.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że umorzenie pożyczek, zaciąganych w WFOŚiGW na termomodernizacje muszą być spożytkowane na kolejne inwestycje proekologiczne. Wskazał na estetykę budynków III Bloku Urbanistycznego czy w Rynku miasta po termomodernizacji. We wcześniejszym wystąpieniu mówił niewykonaniu dochodów budżetu miasta. I tak: dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – niewykonanie wynosi 5 mln zł, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa: SRK i RSW S.A. nie wywiązują ze swoich zobowiązań wobec Miasta, miasto dopłaca do utrzymania oświaty. Trzeba będzie ograniczyć wydatki na remonty i zadania inwestycyjne. Pytania radnego J. Grabowiecki o ograniczeniach wydatków. Nie ma Żłobka, ale są pracownicy, którym się płaci pensje, inną sprawą, która Rada odrzuciła było nie wyrażenie zgody na sprzedaż części majątku Służb Komunalnych Miasta, do działalności których trzeba dopłacać 150 tys. zł. Aby SKM funkcjonowały, trzeba będzie je dofinansować.

Radny Jan Grabowiecki poprosił Pana Prezydenta J. Zemło, aby nie wypominał radnym, że nie zgodzili się na prywatyzację czy sprzedaż części majątku SKM wraz z pracownikami, twierdząc, że to uratowałoby budżet półroczny. Wiadomym jest, że na koniec 2002 roku SKM przyniosły zysk, od którego zapłaciły podatek dochodowy. Poprosił, aby poinformować radnych, ile w I półroczu br. dokonano przesunięć, rozpoczęto nowych inwestycji, mimo tego, iż wiadomym było, że dochody budżetu miasta nie będą wykonane?

Pan Prezydent J. Zemło odpowiedział, że nie rozpoczęto żadnej nowej inwestycji, kontynuuje się inwestycje rozpoczęte, nie było żadnego remontu, na którego wykonanie należałoby dokonać przesunięcia w budżecie czy szukać dodatkowych środków. Prezydent Miasta oraz Zastępcy postanowili, aby nie zabierać środków finansowych przyznanych Radom Dzielnic, mimo wątpliwości co do słuszności ich realizacji.

Mówiący zwrócił się z prośbą do Pana J. Grabowieckiego poinformowanie go o tym, które zadania inwestycyjne czy remonty zostały rozpoczęte lub przesunięte środki na realizację zadań.

Radny Jan Grabowiecki zapytał Pana Skarbnika, czy na koniec I półrocza br. były wolne środki finansowe?

Skarbnik Miasta odpowiedział, że wolne środki są dzielone na koniec roku budżetowego. Za rok 2002 były wolne środki w wysokości 1,2 mln zł i zostały podzielone w marcu 2003 roku.

Radny Jan Grabowiecki stwierdził, że wolne środki wynosiły 1,258 mln zł, a rezerwa budżetowa wyniosła 400 tys. zł. Wiadomym było, że budżet nie będzie wykonany, oznaczać to mogło, że zadania inwestycyjne na 2003 rok nie były doszacowane, bo wykonanie wyniosło 2 mln zł, a przyznano 1,5 mln zł. Wyraził troskę o mieszkańców. Zwiększanie kredytu komercyjnego jest drogą do nikąd. Zaapelował, aby doszacować nowy budżet i wprowadzać oszczędności w wydatkach, po to, aby nie trzeba było zaciągać kolejnego kredytu komercyjnego. Uważa, że od lipca trzeba było wprowadzić dyscyplinę finansową, po to, aby ograniczyć konieczność sięgania po kolejne kredyty.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta powiedział, że jeżeli Pan J. Grabowiecki posiada informacje o tym, że których z Wydziałów tut. Urzędu w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta dokonali przesunięć w budżecie miasta bez wiedzy przełożonego, to prosi, aby zawiadomić go o tym fakcie.

Mówiący podkreślił, że budżet SKM jest w Wydziale IMiGK. Jeżeli zdejmiemy któreś z zadań i powiemy, żeby nie robili, to nie musieliśmy przyjmować propozycji Prezydenta Miasta i Dyrektora SKM odnośnie nie sprzedania pracowników tylko znalezienia firmy działającej w imieniu Miasta. Dział wywozu odpadów wykazał stratę w wysokości 168 tys. zł. Na ten dział pracowały inne działy: zieleni czy drogowy. Te środki, które są w Wydziale Inwestycji. Im mniej będziemy dopłacać do wywozu odpadów, tym będą większe oszczędności. Dzisiaj jest taka sytuacja, że SKM nie mają ani jednej złotówki swojego budżetu, tylko bazują na zleceniach Wydziału Inwestycji.

Radny Adam Króliczek zapytał, czy wpłynęły do budżetu miasta pozostałe środki w wysokości ok. 200 tys. zł należne Miastu z tytułu szkód górniczych w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne “Potok Górnoradliński”. Czy jest możliwa inna forma niż gotówkowa, aby odzyskać te środki? Mówiący wyraził obawę, że jeżeli środki te wpłyną do budżetu miasta pod koniec roku, to nie uda się ich wykorzystać.

Radna Anna Białek wypowiedziała, że na temat osobliwości sytuacji zaistniałej podczas dyskusji. Zwróciła uwagę na to, że trudne i strofujące pytania zadajemy Skarbnikowi Miasta, który jest odpowiedzialny jedynie za prawidłowość rozliczeń. Uważa, że za budżet miasta odpowiada Prezydent Miasta, więc pytania, które tu padają, powinny być skierowane do Prezydenta Miasta.

Mówiąca również wyraziła wątpliwości co do słuszności zaciągania kolejnego kredytu. Z tego co pamięta, w poprzednich kadencjach Rady, większość propozycji dot. zaciągnięcia kredytów spotykały się ze sprzeciwem ze strony radnych opozycyjnych. Dlatego proponując zaciągnięcie kolejnego kredytu komercyjnego radni mają wiele wątpliwości.

Pani radna A. Białek zapytała, czy jest inna możliwość ratowania tego budżetu od zaciągania kredytu komercyjnego?

Radny Stanisław Pluta zapytał, jakie należności wobec Miasta mają: Spółka Restrukturyzacji Kopalń i Kompania Węglowa oraz co zrobiono, aby te należności pozyskać?

Pan Prezydent J. Zemło powiedział, że budżet tegoroczny, przyjęty przez Radę, trzeba będzie zrealizować, być może dzięki bolesnym cięciom. Podkreślił jeszcze raz, że żadnych nowych inwestycji nie rozpoczęto tylko kontynuowano te, które zostały rozpoczęte. Wyraził zadowolenie z faktu, że nikt z zebranych nie zarzuca Prezydentowi Miasta tego, co nie miało miejsca a mianowicie, że zmarnotrawiono środki czy podjęto nietrafioną decyzję. Podkreślił, że nie zmarnotrawiono żadnej złotówki z budżetu miasta. Nie raz mówiono, że należne miastu środki nie spływają do jego budżetu. Przyszłoroczny budżet miasta musi być doszacowany i będą wydawane środki w miarę uzyskiwanych dochodów przez miasto. Będą kontynuowane tylko te zadania, które tego wymagają. Korekty tegorocznego budżetu dotyczyły tylko dwóch działów: 600 – drogi i 900 – pozostała działalność. Zapewnił, że nie zmarnotrawiono pieniędzy publicznych. Są mniejsze wpływy do budżetu miasta, a żądamy, żeby wydatki były wyższe. Kwota 5 mln zł kredytu komercyjnego była zaplanowana w tegorocznym budżecie miasta przez ówczesny Zarząd Miasta. Jeżeli nie spływa do budżetu ok. 6 mln zł dochodów, to trzeba być przygotowanym na pokrycie tego braku i stąd projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu w wysokości 3 mln zł. Natomiast w roku przyszłym trzeba będzie zacisnąć pasa.

Radny Jan Grabowiecki powiedział, że chodzi o to, aby nie wydawać więcej niż w miarę możliwości finansowych, jest za tym, aby korzystać z dobrych kredytów, po to, aby móc sięgnąć po środki z funduszy unijnych. Mówiący podkreślił, że nie ma ani jednego przykładu świadczącego o tym, że marnotrawiono środki budżetu miasta. Wyraził zadowolenie z faktu, że Pan Prezydent J. Zemło podziela jego opinię na temat przyszłorocznego budżetu miasta.

Na koniec swojej wypowiedzi mówiący złożył wniosek formalny o przegłosowanie projektu uchwały. Mówiący oświadczył, że będzie głosował za jej podjęciem. Wyraził przekonanie, że ziszczą się słowa Skarbnika Miasta, który zapewniał, że zrobi wszystko, aby nie trzeba było z tego kredytu skorzystać.

Innych wniosków nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie projektu uchwały.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/131/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok.

Ilość głosów: za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 5.

Projekty uchwał ujęte w punktach od 5e) do 5l) zreferował Pan Winicjusz Kulej Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki.

W tej części obrad sesji uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy oraz przedstawiciele Pracowni Urbanistycznej w Rybniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że niżej wymienione projekty uchwał uzyskały pozytywne opinie Komisji: Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Miasta i Integracji z Europą.

Referujący posłużył się mapą, charakteryzując tereny objęte zaproponowanymi zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego.

 1. Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Letniej i Skłodowskiej.
 2. Radny Jan Grabowiecki poprosił, aby referujący wyjaśnił zapisy, ustalające stawki od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem.

  Pan W. Kulej wyjaśnił, że chodzi o to, że przy transakcji sprzedaży nieruchomości przez właściciela w ciągu 5 lat od uchwalenia planu, miasto może pobrać opłatę wynikającą z różnicy wartości wg nowego i poprzedniego planu.

  Radny Henryk Waniek zapytał, kiedy będzie następowała odpłatność?

  Referujący odpowiedział, że kopie wszystkich umów notarialnych otrzymuje Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta, które następnie rozpatruje się. Ewentualna odpłatność będzie uiszczana po sfinalizowaniu transakcji.

  Radny Henryk Waniek zapytał, czy zainteresowani mieszkańcy będą mogli się zapoznać z tymi planami?

  Pan W. Kulej odpowiedział, że plany, o których dzisiaj mowa, już były wyłożone do publicznego wglądu w Wydziale AU. Plan dot. dzielnicy Radlin II był wyłożony do publicznego wglądu w remizie OSP na terenie dzielnicy .

  Innych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przystąpienie do przegłosowania projektów uchwał.

  Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/132/03 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Letniej i Skłodowskiej (ilość głosów: za – 17).

 3. Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Słowiańskiej i Wiejskiej.
 4. Referujący poinformował, że w przypadku tego planu chodziło o uwzględnienie wniosków mieszkańców dot. zapisów o terenach o zabudowie mieszkaniowej.

  Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/133/03 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Słowiańskiej i Wiejskiej (ilość głosów: za – 16).

 5. Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Pszowskiej, Cichej i Staszica.
 6. Referujący wyjaśnił, że w przypadku tego planu uwzględniono wnioski mieszkańców o zrezygnowaniu zapisu o szeregowej zabudowie mieszkaniowej, pozostawienie zapisu o terenach mieszkaniowych o niskiej intensywności oraz o wprowadzeniu zapisu o terenach usług komercyjnych.

  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/134/03 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Pszowskiej, Cichej i Staszica (ilość głosów: za – 18).

 7. Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Kominka, Wańkowicza, Popiela i Chrobrego.
 8. Referujący wyjaśnił, że proponuje się wprowadzenie zapisów o zabudowie mieszkaniowej zgodnie z wnioskami mieszkańców, wprowadzenie zapisu Rm – grunty rolne o dopuszczalnej zabudowie związanej z produkcją rolną, wprowadzeniu zapisów Mu – tereny mieszkaniowo-usługowe, wprowadzenie zapisu o drogach dojazdowych pieszo-jezdnych.

  Radny J. Grabowiecki zapytał, co oznacza pojęcie “duże gospodarstwa rolne”?

  Pan W. Kulej odpowiedział, że funkcjonuje pojęcie “średnie gospodarstwo w danej gminie” i w Wodzisławiu Śl. oznacza gospodarstwo powyżej 1 ha, co może się zmieniać w czasie.

  Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/135/03 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dot. terenów przy ulicach Kominka, Wańkowicza, Popiela i Chrobrego.

 9. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów (dot. protestu Pana Zygfryda Gawełczyka).
 10. Pan W. Kulej poinformował, że w trakcie wyłożenia planów do publicznego wglądu wpłynęły liczne protesty ze strony mieszkańców, spośród których nie uwzględniono 4 protestów.

  Mówiący odczytał treść protestu, obecnego na sali obrad, Pana Zygfryda Gawełczyka, który dotyczy podniesienia rzędnej terenu do poziomu Mn.

  Referujący poinformował, że przedmiotowa działka została zakwalifikowana przez urbanistów do zabudowy mieszkaniowej. Wniosek Pana Z. Gawełczyka został częściowo uwzględniony, z czym nie zgadza się jego autor, który chce zasypać teren na całej jego powierzchni.

  (Kas. IV, str. 1)

  Pan Zygfryd Gawełczyk powiedział, że jeżeli nie jest możliwe zasypanie terenu w całości, to chciałby, aby uwzględnić w planie zapis o częściowym zasypaniu jaru, tak, aby nie doszło do spiętrzenia wody.

  Radny Janusz Wyleżych poprosił, aby Pan Z. Gawełczyk przedstawił dokument, pozwalający na zasypanie jaru. Spór pomiędzy Starostwem Powiatowym a Panem Z. Gawełczykiem toczy się przed NSA. Wiadomym jest, że jest decyzja nakazująca wywiezienie gruzu, którym zasypano jar. Mówiący stwierdził, że obecny tu Pan Gawełczyk, zasypując jar, naruszył wiele ustaw. W związku z czym, mówiący zapytał, czy wnioskodawca posiada dokument właściwego organu zezwalający na zasypanie jaru?

  Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że sprawę zasypania jaru można uznać jako zakończoną, ponieważ teren, który został zasypany, jest oznaczony w planie jako Mn.

  Jest to potężny jar i zasypanie go do poziomu Mn, co proponował wnioskodawca protestu, spowodowałoby zalanie okolicznych posesji. Podkreślił, że pewne wyrównanie terenu jest możliwe, ale nie do poziomu Mn.

  Pan W. Kulej powiedział, że zapis planu uwzględnił to, co zawarł w proteście Pan Gawełczyk a mianowicie, aby teren ten był terenem zielonym i spacerowym. Istotnym jest zapis, czy opracowywany w przyszłości raport oddziaływania na środowisko określi jakie są możliwe zmiany rzędnej tego terenu.

  Radny Janusz Wyleżych powiedział, że chciałby zobaczyć dokument, na podstawie którego akceptuje się zasypanie jaru.

  Pan W. Kulej podkreślił, że zapis w planie oznaczony Mn nie decyduje o rzędnej terenu i nie jest sprzeczny z likwidacją tego przewyższenia.

  Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/136/03 w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów, dot. protestu Pana Zygfryda Gawełczyka.

  Ilość głosów: za – 12

  Przeciw – 0,

  Wstrzymujących się – 2.

 11. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów, dot. protestu Pana Edwarda Tlołka, Pana Tomasza Dziura, Pani Anieli Kubek, Pana Damiana Mrozek, Pani Marii Rduch, Pana Adama Grychnik, Pana Mirosława Grychnik.
 12. Referujący poinformował, że wnioskodawcy żądają zapisu w planie o poszerzeniu jezdni przy ul. Grodzisko. Przedstawił zebranym zdjęcie przedmiotowej drogi o szerokości 2 m. Stwierdził, że plan nie obejmował zapisów dot. tej drogi. Na obecnym etapie planowania nie jest możliwe wyznaczenie pasa drogi.

  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/137/03 w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów, dot. protestu Pana Edwarda Tlołka, Pana Tomasza Dziura, Pani Anieli Kubek, Pana Damiana Mrozek, Pani Marii Rduch, Pana Adama Grychnik, Pana Mirosława Grychnik.

  Ilość głosów: za – 13

  Przeciw – 0

  Wstrzymujących się – 1.

 13. Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/138/03 w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów, dot. protestu Pana Edwarda Tlołka (ilość głosów: za – 14).
 14. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny położone przy ul. Skrzyszowskiej na wschód od linii kolejowej Wodzisław Śląski – Chałupki, dot. protestu Państwa Weczerek.

Autorka protestu Pani Izabela Weczerek była obecna podczas obrad sesji.

Referujący poinformował, że Państwo Weczerek złożyli protest dot. terenu sąsiadującego z gruntem, będącym ich własnością. Wnioskodawcy twierdzą, że na tej działce należy zachować zieleń. Otóż istniejący w tym rejonie starodrzew musi być zachowany, co wynika z ustawy o ochronie przyrody. Podkreślił, że nie jest to sprzeczne z budowlanym charakterem tej działki.

Pani I. Weczerek uzasadniła swój protest, wyrażając wątpliwości, iż przedmiotowa działka nie nadaje się do zabudowy ze względu na to, że stanowi skarpę i rów. Twierdziła, że, aby działkę zabudować należałoby utworzyć nasyp, co z kolei zaburzyłoby stosunku wodne z różnych części Wodzisławia Śl. Wyraziła obawy, że zapis w planie spowoduje obniżenie wartości swojej działki jeżeli zostanie wycięta zieleń w tym miejscu.

Pan W. Kulej zapewnił, że nie ma mowy o wycięciu starodrzewu na własną rękę. Wymaga to pozwolenia na podstawie decyzji właściwego organu.

Przedstawiciel Pracowni Urbanistycznej stwierdził, że ukształtowanie terenu nie ma wpływu na realizację zabudowy.

Pani I. Weczerek powiedziała, że przedmiotowy teren stanowi piękny zakątek, który należy chronić. Wyraziła przekonanie, że na tej działce jest niemożliwa zabudowa.

Pan W. Kulej przekonywał, że różnica poziomu gruntów wynosi niewiele, bo ok. 1,5 m.

Pani I. Weczerek stwierdziła, że jest tam wysoki poziom wód podskórnych. Aby działkę zabudować trzeba będzie utworzyć nasyp, który musi się ustabilizować.

Pan W. Kulej stwierdził, że budynek musi być posadowiony na rodzimym gruncie, który stabilizował się przez ok. 20 lat.

Przedstawiciel Pracowni Urbanistycznej stwierdził, że oznaczenie Mn w planie nie oznacza, że teren ten na pewno będzie zabudowany. Kwestią inwestora jest to, czy będzie budował w tym miejscu.

Pani I. Weczerek zapytała, czy w związku z tym, że zgodnie z obowiązującym planem nie było możliwe utworzenie nasypu, to czy teraz będzie to możliwe, mimo tego, że może to zaburzyć stosunki wodne na tym terenie?

Pan W. Kulej powiedział, że nie należy tu mówić o nasypie tylko o niwelacji terenu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie do projektu uchwały.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/139/03 w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.: obejmującego tereny położone przy ul. Skrzyszowskiej na wschód od linii kolejowej Wodzisław Śląski – Chałupki, dot. protestu Państwa Weczerek.

Ilość głosów: za – 14,

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 5.

Ł) Projekt uchwały w sprawie przekazania na własność Województwa Śląskiego nowo wybudowanego elementu drogi wojewódzkiej.

Pani J. Szymecka-Pysz poinformowała, że Miasto Wodzisław Śl. wybudowało z własnych środków chodnik przy ul. Pszowskiej na kwotę 60.553 zł, który zamierza nieodpłatnie przekazać na rzecz Województwa Śląskiego, której administratorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mówiąca dodała, że ów projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię dwóch Komisji Rady Miejskiej.

Radny Jan Grabowiecki zaproponował, aby zwrócić się z prośbą do Pana Marszałka Województwa Śląskiego o przekazanie Miastu podobnej kwoty na inne cele drogowe na terenie Wodzisławia Śl. (60.553 zł).

Mówiący podkreślił, aby w przyszłości zastanowić się nad tym, czy Miasto powinno inwestować w obcy majątek, a potem przekazywać go nieodpłatnie na jego rzecz.

Pani J. Szymecka-Pysz zapewniła, że weźmie pod uwagę propozycję Pana radnego J. Grabowieckiego.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/140/03 w sprawie przekazania na własność Województwa Śląskiego nowo wybudowanego elementu drogi wojewódzkiej.

Ilość głosów: za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1.

Ad 6.

Pan Stanisław Stachoń Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego przedstawił protokół z kontroli:

 1. w zakresie realizacji inwestycji Karkoszka II,
 2. Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego za okres 2002 r. i I półrocza 2003 r., wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Radni nie mieli pytań do Pana Przewodniczącego Komisji odnośnie protokołu z kontroli dot. “Karkoszki II”.

(Kas. IV, str. 2)

Pytania dot. protokołu z kontroli Służb Komunalnych Miasta.

Radny Jan Grabowiecki stwierdził, że wnioski pokontrolne nie pasują do pozostałej treści protokołu. Sądzi, że prezydium Rady powinno porozmawiać w tej sprawie z Komisją Rewizyjną.

Radny Henryk Waniek podkreślił, że celem działania Komisji Rewizyjnej jest stwierdzenie faktów, a do wniosków ustosunkuje się Prezydent Miasta.

Radny Aleksander Żabicki zaproponował, aby powołać zespół ds. opracowania planu naprawczego Służb Komunalnych Miasta, w skład którego weszliby również radni, w celu uzdrowienia przede wszystkim działu wywozu odpadów komunalnych.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta podkreślił, że za funkcjonowanie Służb Komunalnych Miasta odpowiada ich dyrektor. Przyznał, że sytuacja związana z wywozem odpadów jest nie najlepsza, przynosząca co roku straty w wysokości ponad 100 tys. zł. Prezydent Miasta zaproponuje Radzie Miejskiej profil funkcjonowania SKM. Wyraził zadowolenie, że protokół Komisji Rewizyjnej dot. SKM potwierdził to, że działania związane z naprawą sytuacji SKM idą we właściwym kierunku.

Radny Janusz Majda zgodził się z propozycją radnego A. Żabickiego dot. powołania zespołu, ale bez udziału radnych. Zaproponował, aby to Dyrektor SKM przedstawił program naprawczy zakładu, który spowoduje to, że zakład będzie przynosił zyski.

Pan Prezydent J. Zemło powiedział, że jeden z programów naprawczych SKM, zaproponowanych przez dyrektora, został oceniony przez radnych. Również Pan radny J. Majda skrytykował propozycję Pana dyrektora SKM. Na koniec roku okaże się, czy działania Pana Dyrektora wraz z całą załogą idą we właściwym kierunku.

Mówiący zapewnił, że zostały zlecone Panu Dyrektorowi wykonanie analiz dot. funkcjonowania zakładu, które następnie zostaną przedstawione Radzie Miejskiej.

Ad 7.

Rada Miejska przyjęła protokół z XIII sesji, którą odbyła w dniu 30 października 2003 roku, uznając go za zgodny z jego przebiegiem (ilość głosów: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się - 1).

Ad 8.

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o korespondencji, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej:

 1. Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, który dziękuje Radzie Miejskiej za współpracę,
 2. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., który zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta o pomoc w znalezieniu siedziby dla części Komendy. W dzielnicy Wilchwy pozostałby punkt przyjęć dzielnicowych.
 3. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, że na kolejną sesję zaprosi Pana Komendanta Powiatowego Policji.

 4. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, który wnosi o uzupełniające wybory ławników, zgłoszonych przez zespoloną i nie zespoloną administrację rządową, ponieważ nie może skompletować składów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy. Rada Miejska Wodzisławia Śl. miałaby wybrać 8 ławników do Sądu Rejonowego oraz 5 ławników do Sądu Okręgowego. Pan Prezes sugeruje, aby wyboru ławników dokonać do końca stycznia 2004 r.

Mówiący:

 1. Przedstawił schemat planu pracy Rady Miejskiej w roku 2004, oczekując na propozycje tematów ze strony radnych,
 2. Wspólnie z Radą ustalił, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 grudnia 2003 roku o zwykłej porze.

Radny Adam Króliczek przekazał radnym prośbę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl. o wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia, które organizuje warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta na rzecz ww. Stowarzyszenia.

Radny Stanisław Stachoń powiedział, że w czerwcu i lipcu 2003 roku Urząd Miasta był kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, w związku z czym, do Urzędu Miasta dotarło wystąpienie pokontrolne. Mówiący zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej dlaczego nie przekazał tego dokumentu radnym?

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach, które w trybie pilnym skieruje pod obrady Komisji Rewizyjnej. Dodał, że ów dokument wpłynął do tut. Urzędu w dniu 5 listopada br.

Radna Teresa Nagrodzka powiedziała, że jeden z członków Komisji Rewizyjnej, być może nieoficjalne, posiadał wystąpienie pokontrolnym na posiedzeniu Komisji. Stwierdziła, że w przyszłości nie może tak być, że ktoś dysponuje tym dokumentem zanim zapozna się z nim Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że wystąpienie pokontrolne nie zostało opatrzone klauzulą poufności.

Radny Jan Grabowiecki zaproponował, aby prezydium Rady wystąpiło do RIO w Katowicach, wyrażając swoje zbulwersowanie faktem nieotrzymania przez Radę Miejską protokołu z kontroli Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wystąpienie pokontrolne było wyłącznie zaadresowane do Prezydenta Miasta, nie przesyłając do wiadomości Rady Miejskiej.

Radny Jan Grabowiecki zapytał Pana Prezydenta J. Zemło, czy budynek przy ulicy Kokoszyckiej, po Policji, jest już własnością Miasta oraz czy prawdą jest, że od 1 grudnia br. będzie można bezpłatnie parkować na miejscach postojowych w pasach drogowych?

Pan Prezydent J. Zemło odpowiedział:

 1. Budynek przy ul. Kokoszyckiej jest własnością Miasta, który będzie przeznaczony na tańsze mieszkania komunalne. Najemcy tych lokali będą zobowiązani płacić czynsz.
 2. Od 2 lat jest konieczność uregulowania spraw związanych z parkowaniem. Ustawa jest dostępna od 3 dni w internecie. Polecił Wydziałowi niezwłoczne przygotowanie regulaminów i akty prawne, pozwalające jak najszybciej wprowadzić przepisy nowej ustawy. Do tego czasu 16 inkasentów w miejscach postojowych będzie korzystało z urlopów taryfowych i bezpłatnych, a miasto w tym czasie straci dochody. Poinformował radnych, że prawdopodobnie trzeba będzie zwołać dodatkową sesję, aby jak najszybciej uregulować tą kwestię. Wystąpiono z pismem do administratorów miejsc postojowych w pasach drogowych o zaprzestanie z dniem 1 grudnia br. pobierania opłat za parkowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeżeli zajdzie taka konieczność, to zwoła dodatkową sesję.

Radny Marian Balcer zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu uszczelnienie studzienek w kanalizacji sanitarnej w ulicy Odrodzenia, z których wydobywa się fetor, nie pozwalający na otwarcie okien w okolicznych domach.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do przedstawicieli Miasta w MZWiK oraz Prezydenta Miasta, aby zajęli się sprawą, zasygnalizowaną przez Pana radnego M. Balcera.

Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było.

Ad 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad sesji został wyczerpany i zamknął XIV sesję Rady Miejskiej.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu