Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Protokół z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 października 2003 roku
Data utworzenia: 01.12.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół

 

Protokół Nr BRM.0051-XIII/03

z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

odbytej w dniu 30 października 2003 roku

Sesja jest nagrywana na taśmach magnetofonowych, które są przechowywane w Biurze Rady Miejskiej.

Stan Rady – 23

Obecni – 22

Nieobecni usprawiedliwieni – 1.

(Kaseta I, str. 1)

Ad 1.

Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Pan Wacław Mandrysz Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący powitał młodzież z Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, która pragnie zaprezentować tradycje krajów Unii Europejskiej.

Pani Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że młodzież, uczestnicząc w sesji, przeżywa lekcje wiedzy o społeczeństwie. Zaprosiła radnych, aby w przerwie obrad porozmawiali z uczniami, którzy pragną zaprezentować ideę wielokulturowości i integracji środowisk europejskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, czy mają wnioski do porządku obrad sesji?

 1. Radny Stanisław Pluta Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska złożył wniosek, aby projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. w punkcie 6a) zastąpić projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Leszka 12, ze względu na to, że Pan Wojewoda wyraził zgodę na likwidację żłobka bez konieczności utworzenia Dziennego Ośrodka Małego Dziecka.
 2. Rada przyjęła wniosek radnego S. Pluty (ilość głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1).

 3. Radny Roman Szamatowicz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 “Podjęcie uchwał” projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego współpracy Miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach krajowych i wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 4. Rada jednogłośnie przyjęła wniosek radnego R. Szamatowicza (ilość głosów: za – 20).

 5. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że otrzymał pismo Wojewody Śląskiego z dnia 13.10.2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ireneusza Serwotki, które było przedstawione na Komisjach: Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji oraz Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do Rady Miejskiej o podjęcie na najbliższej sesji uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ireneusza Serwotki. Wniosek został skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 6. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie wniosku Komisji dot. ww. sprawy. Na pytanie: czy należy wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały zaproponowany przez Komisję Radni głosowali następująco (ilość głosów: za – 8, przeciw – 13, wstrzymujących się – 0). A zatem wniosek Komisji Rewizyjnej upadł.

 7. Radny Stanisław Stachoń złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały dotyczącego zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ireneusza Serwotki.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Wojewoda Śląski wyznaczył Radzie Miejskiej 30 dni na podjęcie decyzji a odnośne pismo wpłynęło do tut. Urzędu 14.10.2003 r.. Przewodniczący podkreślił, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu jest działaniem zbyt restrykcyjnym w stosunku do radnego i do jego wyborców. W związku z brakiem dostępu do niektórych materiałów, a także dlatego, by móc wyrobić sobie stanowisko w tej sprawie, popiera wniosek w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską, ponieważ należy sprawę dogłębnie przeanalizować. Poinformował też, że działania w tej sprawie podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich, którego wniosek będzie rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny. Należy też poczekać na opinię Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie wypowiedział się w tej sprawie.

Radny Janusz Wyleżych zaproponował, aby tytuł uchwały brzmiał: w sprawie zajęcia stanowiska “dotyczącego pisma Wojewody Śląskiego ...” a nie w sprawie “wygaśnięcia mandatu radnego ...”.

Podkreślił także, że w projekcie stanowiska napisano, iż Prezes MKS “Odra” pełni swoją funkcje nieodpłatnie, natomiast niedawno dowiedział się, że pobiera za to pewną gratyfikację. W związku z czym chciałby, aby Przewodniczący Rady Miejskiej tę kwestię wyjaśnił. Jeżeli ta informacja potwierdzi się, to należałoby wykreślić ten fragment z projektu stanowiska.

Radny Marian Balcer powołał się na artykuł prasowy w “Nowinach Wodzisławskich”, dotyczący Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.. W związku z powyższym poprosił, aby zaprosić przedstawiciela Policji do udziału w dzisiejszej sesji w punkcie “Wolne głosy i wnioski”, aby mógł odpowiedzieć na zadane mu pytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nieładnie byłoby, aby dzisiaj zapraszać Komendanta Policji do udziału w dzisiejszej sesji. Uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosić go na posiedzenie np. Komisji Prawa, Porządku Publicznego .... a jeżeli będzie taka potrzeba, to również na sesję. Mówiący zwrócił się z prośbą do Pani Zofii Wistuby Przewodniczącej Komisji, aby zaprosić na posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji przedstawiciela Komendy Policji w Wodzisławiu Śl. w celu wyjaśnienia likwidacji placówki na Wilchwach.

Radny Aleksander Żabicki poinformował, że kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. wyraża chęć spotkania się z radnymi wszystkich gmin Powiatu Wodzisławskiego czyli również Wodzisławia Śl.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jeżeli jest taka potrzeba to przedstawiciele Komendy Powiatowej zostaną zaproszeni zarówno na Komisję Prawa, Porządku Publicznego jak i na sesję Rady Miejskiej.

Następnie mówiący zarządził przegłosowanie wniosku radnego S. Stachonia, w wyniku czego wniosek przeszedł (ilość głosów: za – 19, przeciw – 1, wstrzymujących - 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej podsumował podjęte wnioski dotyczące porządku obrad:

 1. Jako punkt 6a) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Leszka 12,

 1. Jako punkt 6f) projekt uchwały, dotyczący zajęcia stanowiska dotyczącego współpracy Miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach krajowych i wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 2. Jako punkt 6g) projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w związku z pismem Wojewody Śląskiego nr PN-N-0713/144/03 z dnia 13.10.2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie porządku obrad z uwzględnieniem wniosków, w wyniku czego porządek obrad został przez Radę jednogłośnie przyjęty (ilość głosów: za – 20).

Ad 2.

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego złożył informację o podjętych działaniach w okresie pomiędzy kolejnymi sesjami, tj.: w okresie od 1.10.2003 r. do 22.10.2003 r., która stanowi załącznik do protokołu.

Pan Prezydent poinformował, że tuż przed sesją wpłynęła do tut. Urzędu interpelacja radnego Mariana Balcera dot. stanów prawnych nieruchomości.

Radny Jan Grabowiecki poprosił Prezydenta Miasta o wyjaśnienie w punkcie “Wolne głosy i wnioski”, jakie wymagania powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Wodzisławia Śl..

Ad 3.

Informację na temat stanu pomocy społecznej w Wodzisławiu Śl. oraz problemów osób bezdomnych przed sezonem zimowym 2003/2004 złożyła Pani Małgorzata Porembska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obszerny materiał na ww. temat wraz z diagnozą problemów społecznych w Wodzisławiu Śląskim znajdował się w Biurze Rady Miejskiej, o czym zawiadomiono radnych, ponieważ był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji.

Pani Dyrektor M. Porembska powiedziała, że:

 • diagnoza problemów społecznych została opracowana na podstawie danych z końca 2002 roku z podziałem na poszczególne dzielnice miasta,
 • bezrobocie wyniosło 17,7% (tj. 3.208 osób) w tym coraz liczniejsza grupa mężczyzn głównie z wykształceniem podstawowym i zawodowym,
 • czas pozostawania bez pracy dla około 1000 osób wynosi ponad 12 miesięcy; 40% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zagrożonych syndromem trwałego bezrobocia,
 • osoby bezrobotne z prawem do zasiłku stanowią 8,6%
 • system funkcjonowania MOPS opiera się na wykonywaniu zadań własnych i zleconych; w MOPS jest zatrudnionych 38 osób; o pomoc społeczną ubiegają się osoby z powodu różnych dysfunkcji: bezrobocia – 837 osób, niepełnosprawności, długa choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Mówiąca podkreśliła, że należałoby opracować program, który będzie wspomagał osoby, które dotychczas nie pracowały a już są zagrożone bezrobociem.

Następnie Pani Dyrektor M. Porembska wypowiedziała się na temat zjawiska bezdomności w Wodzisławiu Śl. Podkreśliła, że osobami bezdomnymi są albo osoby chore, albo bezrobotne. W mieście funkcjonuje noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, która dysponuje 20 miejscami. Natomiast zarejestrowanych jest ok. 35-40 bezdomnych, spośród których nie wszyscy chcą się podporządkować regulaminowi obowiązującemu w noclegowni i wybierają życie na własny rachunek. Noclegownia jest przygotowana do przyjęcia bezdomnych. Mówiąca zapewniła, że każdy bezdomny, potrzebujący pomocy, nie zostanie bez dachu nad głową.

Referująca, posługując się mapą, scharakteryzowała poszczególne dzielnice miasta pod względem różnych dysfunkcji społecznych. Zaprosiła radnych do przeanalizowania tych danych podczas przerwy w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił zebranych do dyskusji.

Radny Janusz Majda zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor M. Porembskiej, aby objąć opieką osoby bezdomne, przebywające w obiekcie po byłej otaczarni przy ul. Piaskowej w Wodzisławiu Śl. (szczególnie podczas mrozów), aby uniknąć sytuacji, która miała tam miejsce w roku ubiegłym.

Pani Dyrektor Porembska powiedziała, że w byłej otaczarni są mieszkania socjalne. MOPS otrzymuje informacje o tym, że źle się tam dzieje. Kiedy udała się tam z żywnością, to wśród lokatorów nie było osoby trzeźwej, która mogłaby pomóc w rozładunku tej żywności. Zapewniła, że MOPS pomaga tym osobom, ale nie może się nimi opiekować. Można jedynie inspirować tych ludzi do pomagania samym sobie. Zapewniła, że nadal będzie udzielana pomoc w stronę osób przebywającym przy ul. Piaskowej.

Radny Stanisław Pluta zachęcał zebranych do zapoznania się z obszernym materiałem przygotowanym przez MOPS, który m.in. dotyka spraw tzw. marginesu społecznego w mieście.

Radny Jan Grabowiecki powiedział, że z wypowiedzi Pani Dyrektor zrozumiał, iż spośród 20% bezrobotnych, zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy, tylko 6,9% pobiera zasiłek dla bezrobotnych, co oznacza, że pozostali żyją dzięki pomocy rodziny.

Pani Dyrektor Porembska zgodziła się z przedmówcą. Poinformowała, że dane z września br. dowodzą, iż 6,9% ogółu bezrobotnych jest uprawnionych do zasiłku.

Spośród 1575 środowisk, którym MOPS udziela pomocy, 837 wnioskodawców, którzy zgłosili się po zasiłek z pomocy społecznej, oświadczyło, że są bezrobotnymi. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u tych osób i udzielana jest pomoc w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Radny Jan Grabowiecki powiedział, że Pani Dyrektor zwróciła uwagę w swojej wypowiedzi na najliczniejszą grupę osób bezrobotnych zamieszkujących Osiedle XXX-lecia PRL. Ważne jest organizowanie zajęć dla osób bezrobotnych, które nie wiedzą, co mają z sobą zrobić. Konieczne są cykliczne zajęcia z psychologiem czy szkolenia dla tych osób, co mówiący poparł jako dobry pomysł.

Pan Wiceprzewodniczący wyraził ogromne zadowolenie ze współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej ROW i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z czym w imieniu własnym i całego zarządu Spółdzielni wyraził słowa uznania dla pracy osób zatrudnionych w Ośrodku, którym złożył serdeczne podziękowania z prośbą, aby Pani Dyrektor je przekazała.

Radna Wiesława Kiermaszek-Lamla podkreśliła, że społeczeństwo Wodzisławia Śląskiego ubożeje, zaś szczególnie niepokojący jest fakt ubożenia rodzin z małymi dziećmi. Pomocy udzielają tym rodzinom parafie, które ponoszą koszty dożywiania tych dzieci w szkołach.

Powołując się na wypowiedź Pani Dyrektor Poremskiej podczas posiedzenia Komisji, mówiąca zapytała, czy przekazano mieszkańcom konserwy z żywnością?

Pani radna zwróciła się z prośbą do Pani Dyrektor o interwencję w sprawie załatwienia miejsca pobytu w ośrodku pomocy społecznej znanego już Pani Dyrektor mieszkańca Wodzisławia Śl.

Pani Dyrektor M. Porembska odpowiedziała, że:

 1. dwukrotnie zwrócono się pisemnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie miejsca pobytu dla mieszkańca, o którym mówiła radna W. Kiermaszek-Lamla. Mówiąca zapewniła także, że ponownie wystąpi w tej sprawie do PCPR,
 2. miasto otrzyma 2 tony konserw z żywnością, które zostaną przekazane Towarzystwu Charytatywnemu “Rodzina”, MOPS i Misja “Nowa Nadzieja”. Jest opracowany harmonogram wydawania tych konserw przez MOPS na podstawie przyznanych kart. Ustalono, że na 1 osobę przypadnie 1 konserwa (300 g na tydzień).

Radny Marian Balcer poprosił o udzielenie pomocy mieszkańcom obiektu przy ul. Piaskowej.

Poinformował, że jest mu znana osoba, która przez 4 lata pracowała w Służbach Komunalnych Miasta i została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Zapytał, czy osoba ta otrzyma jakąś pomoc z Ośrodka?

Pani Dyrektor Porembska odpowiedziała, że zwolnienie dyscyplinarne nie jest kryterium przyznania pomocy, może nim być tylko sytuacja materialna. Zaprosiła więc zainteresowaną osobę do Ośrodka, którego pracownicy rozeznają, czy należy mu się pomoc.

Innych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Dyrektor za przygotowane materiały, za trud wkładany w pracę z najbiedniejszymi osobami w tym mieście.

Pani Dyrektor M. Porembska podziękowała za słowa uznania dla pracy zatrudnionych w MOPS, które niewątpliwie są budujące w ich codziennej, ciężkiej pracy.

Ad 4.

Informację dotyczącą stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2003 oraz stanu wykonania zadań rzeczowych w dzielnicach miasta przedstawionych przez Rady Dzielnic zreferowała Pani Janina Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

W związku z tym, że radni otrzymali materiał na temat zakresu inwestycji, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby ograniczono się do zadawania pytań i dyskusji. Ponadto temat sesyjny było szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności.

Radna Wiesława Kiermaszek-Lamla wyraziła zaniepokojenie tym, że nie wykorzystano ponad 400 tys. zł na zadanie pn. Kanalizacja sanitarna Olszyny i zaprzestano robót. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z harmonogramem, na które uzyskano także środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapytała, czy to zadanie będzie zrealizowane?

Pani Naczelnik Szymecka-Pysz odpowiedziała, że w informacji jest mowa o zaangażowaniu środków na dzień 30.09.03 r., do sesji to zaangażowanie wzrosło. Wykonawca przystępuje do robót i na pewno zakres rzeczowy i finansowy będzie w tym roku zrealizowany.

Mówiąca dokonała krótkiego podsumowania informacji zawartych w materiale dla radnych. Powiedziała, że podjęto realizację ok. 100 zadań w tym roku, w tym 20 zadań inwestycyjnych.

Spośród zadań inwestycyjnych można wyodrębnić: zadania zakończone, zadania, których zakończenie przewiduje się do końca roku oraz zadania w trakcie realizacji, których kontynuacja nastąpi w roku przyszłym (zadania wieloletnie).

Poinformowała, że:

 1. zadanie inwestycyjne pn. przebudowa skrzyżowania ul. Matuszczyka i Pszowskiej prawdopodobnie nie zostanie rozpoczęte ze względu na to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich dotychczas nie opracował dokumentacji w tym zakresie i nie wystąpił z propozycją podpisania porozumienia z miastem w tym zakresie. Trwają rozmowy o wprowadzeniu tego zadania do realizacji w przyszłym roku,
 2. zakończono 9 zadań: projekt przebudowy Starego Miasta, projekt górnego odcinka ul. Staszica wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie stadionu MOSiR, termorenowacja budynku MPBP i MOK “Centrum”, projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Roboty, oświetlenie uliczne w Ks. Konstancji, Średniej, Minorytów, Szkolnej i Ogrodowej, modernizacja układu komunikacyjnego ul. Szkolnej,
 3. do końca tego roku zostaną zakończone inwestycje: budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21, dokumentacja I etapu “Monitoring miasta”,
 4. inwestycje wieloletnie, których realizacja przypada na lata ponad 2005 rok, to łącznik ul. Chrobrego z Głożyńską, Potok Górnoradliński, rekultywacja wysypiska pocegielnianego jako składowisko odpadów niekomunalnych.
 5. odnośnie zadań Rad Dzielnic poinformowała, że trwają rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Urzędem Marszałkowskim na temat podpisania porozumienia w zakresie dofinansowania budowy chodników przy ul. Jastrzębskiej i Pszowskiej. Po podpisaniu porozumienia nastąpi realizacja tych zadań.

Radny Marian Balcer zapytał, czy będzie naprawiony dywanik asfaltowy na odcinku od “Blazego” do SP nr 8 przy ulicy Jastrzębskiej?

Pani Szymecka-Pysz odpowiedziała, że zawierane z porozumienie z Urzędem Marszałkowskim nie obejmuje dywanika asfaltowego.

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że dzięki staraniom Pana Starosty J. Materzoka wstępnie uzgodniono z Zarządem Dróg Wojewódzkim, że przekażą miastu 130 tys. zł na naprawę nawierzchni ul. Jastrzębskiej w tym roku.

Pan Eugeniusz Porwolik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Miasto zapytał, czy w następnym roku będą wykonane roboty w ul. Staszica, na którą przeznaczono 280 tys. zł ogółem?

Pani Naczelnik Szymecka-Pysz odpowiedziała, że w tym roku, na przełomie listopada i grudnia, rozpoczną się prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Staszica, natomiast w roku przyszłym będą wykonane prace w miarę posiadanych środków. Mówiąca przyznała, że liczy na wsparcie finansowe Rady Dzielnicy tego zadania.

Pan E. Porwolik powiedział, że Rada Dzielnicy wstępnie dokonała podziału na remonty dróg i chodników, nie przewidując środków na ul. Staszica. Przypomniał, że Pani Naczelnik wystosowała pismo do mieszkańców tej dzielnicy, w którym zapewniła, że nastąpi kontynuacja tego zadania w roku przyszłym.

Pani Naczelnik Szymecka-Pysz podkreśliła, że podział środków na zadania inwestycyjne jest w gestii radnych, a zadanie będzie realizowane w takim zakresie, na ile pozwolą na to przyznane środki.

Radny Janusz Majda powiedział, że wykonanie zadań w zakresie oświetlenia ulicznego w dzielnicy Wilchwy jest niewielkie, bo Rada Dzielnicy nie przyznała zbyt dużych środków na ten cel. Jeżeli z niektórych zadań inwestycyjnych Rady Dzielnicy Wilchwy pozostaną pewne środki, to można by je wykorzystać na oświetlenie bez konieczności podejmowania stosownej uchwały przez Radę Dzielnicy.

Pani Naczelnik Szymecka-Pysz odpowiedziała, że Rada Dzielnicy powinna podjąć uchwałę o przeznaczeniu pozostałych środków.

Pan Prezydent J. Zemło stwierdził, że należałoby przekazać do Biura Rady Miejskiej protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Wilchwy, który zawiera zapis o przeznaczeniu tych środków na oświetlenie.

Radny Roman Szamatowicz w imieniu członków Rady Dzielnicy Nowe Miasta przekazał podziękowania za 100% wykonania zadań rzeczowych na terenie tej dzielnicy. Podziękował Wydziałowi Inwestycji Miejskich za dobrą współpracę z Radą Dzielnicy, która pozwoliła zrealizować w 100% wszystkie zaplanowane zadania.

Pan Leonard Kolorz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Radlin II poinformował, że Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na oświetlenie uliczne na terenie dzielnicy. Od marca br. domagał się wykonania oświetlenia przy remizie strażackiej, jeżeli zaś chodzi o doświetlenie ulicy Krupińskiego stwierdził, że sprawa wlecze się od roku, chociaż wiadomo, że zapłacono za mapy.

Pani Szymecka-Pysz poinformowała, że jutro zostaną dowieszone oprawy świetlne obok OSP i sklepu “Kokaś”. Jeżeli chodzi o ul. Krupińskiego powiedziała, że wystąpiono do GZE o określenie warunków technicznych. W roku ubiegłym po raz pierwszy miasto zorganizowało przetarg na eksploatację oświetlenia ulicznego i wykonywanie drobnych remontów w tym zakresie oraz dowieszanie pojedynczych opraw, który wygrał “Enegroserwis”, który pracuje dla miasta od września br. Zapewniła przedmówcę, że będą wykonane postulaty Rady Dzielnicy.

Pan L. Kolorz stwierdził, że zbyt długo trwa realizacja zadań, postulowanych przez Radę Dzielnicy Radlin II.

Pani Szymecka-Pysz wyjaśniła, że procedura przetargowa jest długotrwała. Ponadto miasto zostało zobligowane przez Prezesa Zamówień Publicznych do ogłoszenia przetargu na eksploatację oświetlenia, którym do tej pory zajmowała się “Energetyka”.

Pan Józef Porochoński Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wilchwy zapytał, kiedy nastąpi realizacja oświetlenia w ulicach Połomskiej, Batalionów Chłopskich i Lipowej, gdyż wiadomym jest, że projekty są gotowe od roku?

Pani Naczelnik Szymecka-Pysz zwróciła się z prośbą do przedmówcy o wyjaśnienie tej kwestii bezpośrednio w Wydziale IMiGK, ponieważ jej wiadomo, że te projekty nie są jeszcze gotowe.

Pan Krystyn Walas Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oś. XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki zapytał, czy Rada Dzielnicy może przeznaczać środki dla szkół lub ochotniczych straży pożarnych? Zgodnie z ustaleniami, dokonanymi przez Radę Dzielnicy z pracownikami Wydziału IMiGK, dotąd odmawiano dofinansowania ww. podmiotów. Mówiący wyraził zdziwienie, ponieważ inne Rady Dzielnic przeznaczają dla nich środki.

Pan Prezydent J. Zemło powiedział, że zarówno szkoły jak i placówki straży pożarnych są traktowane jak “ośrodki kultury” na danym terenie. Dlatego też Rada Miejska podjęła uchwałę, wyrażając zgodę na przeniesienie środków z jednego działu budżetowego do innego na uzasadniony wniosek Rady Dzielnicy. Taka zasada jest przyjęta od lat i realizowana przez Prezydenta Miasta.

Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było.

Ad 5.

Przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2004 – 2007.

 1. Pan Stanisław Stachoń członek zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych przedstawił opinie Krajowego Rejestru Karnego oraz właściwych organów policji o zgłoszonych kandydatach. Na podstawie uzyskanych opinii zespół opiniujący kandydatów na ławników dokonał analizy prawidłowości dokonanych zgłoszeń i wydał opinię o kandydatach.
 2. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

  (Kaseta II, str. 1)

  Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, czy mają pytania do Pana S. Stachonia w zakresie złożonej informacji. Nie było żadnych pytań.

 3. Pani Joanna Kamińska członek zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawiła listy kandydatów na ławników do poszczególnych sądów:

 • Do Sądu Okręgowego w Gliwicach: do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lista kandydatów obejmowała 8 nazwisk, spośród których Rada wybrała 8 osób. Karta do głosowania była koloru zielonego. Do orzekania w pozostałych sprawach lista kandydatów obejmowała 17 nazwisk, spośród których Rada wybrała 12 ławników. Karta do głosowania była koloru żółtego;
 • Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.: do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lista kandydatów obejmowała 25 nazwisk, spośród których Rada wybrała 12 ławników. Karta do głosowania była koloru pomarańczowego. Do orzekania w pozostałych sprawach lista kandydatów obejmowała 202 nazwiska, spośród których Rada wybrała 28 ławników. Karta do głosowania była koloru białego.

 1. Pan Aleksander Guła Radca Prawny Urzędu Miasta przedstawił propozycję sposobu przeprowadzenia głosowania, a mianowicie: głosowanie może odbywać się przez postawienie znaków “X” przy nazwiskach wybranych kandydatów. Głos uznaje się za ważny również wtedy, gdy zostanie postawiony znak “X” przy mniejszej liczbie kandydatów niż liczba wybieranych ławników, głos uznaje się za nieważny jeżeli znak “X” zostanie postawiony przy większej liczbie kandydatów niż liczba wybieranych ławników lub nie zostanie postawiony przy żadnym z kandydatów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą największą liczbą głosów na ostatnie miejsce mandatowe, przeprowadzić należy drugą turę głosowania z udziałem tylko tych kandydatów. Za wybranych ławników uznaje się tych kandydatów (8 i 12), którzy otrzymali największą liczbę głosów jako ławnicy Sądu Okręgowego i (12 i 28), którzy otrzymali największą liczbę głosów jako ławnicy Sądu Rejonowego.
 2. Głosowanie będzie przeprowadzone w sposób tajny zwykłą większością głosów.

  Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie sposobu przeprowadzenia wyboru ławników zgodnie z propozycją Radcy Prawnego. W wyniku głosowania Rada przyjęła zaproponowany tryb głosowania.

 3. Powołano dwie komisje skrutacyjne:

  1. Do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w składzie: Jan Grabowiecki, Jan Kaczyński i Henryk Waniek,
  2. Do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Okręgowego w składzie: Roman Szamatowicz, Teresa Nagrodzka i Aleksander Żabicki.

Składy obu komisji skrutacyjnych zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę (ilość głosów: za – 18).

Komisje skrutacyjne przystąpiły do prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania.

 1. Przeprowadzono głosowanie tajne, po czym komisje skrutacyjne przystąpiły do obliczenia wyników głosowania.
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę w obradach do czasu obliczenia wyników głosowania i sporządzenie protokołów przez komisje skrutacyjne.

 3. Ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczących komisji skrutacyjnych:

  1. Pan Jan Grabowiecki przedstawił protokół z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim,
  2. Pan Roman Szamatowicz przedstawił protokół z wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Na podstawie wyników wyborów Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/118/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2004-2007 (ilość głosów: za – 19), zgodnie z którą ławnikami zostali wybrani:

 1. do Sądu Okręgowego w Gliwicach:
  - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
  1. Czerwiński Zenon Bogusław
  2. Dudała Zdzisław
  3. Dymarski Zygmunt Benedykt
  4. Herok Ryszard Gerard
  5. Klimek Stefania
  6. Ostrowska Grażyna
  7. Płowaś Zbigniew Marian
  8. Staszewski Adam

- do orzekania w pozostałych sprawach:

 1. Cichoń Teresa Maria
 2. Ciemięga Ignacy
 3. Czech-Pietraszkiewicz Sylwia Izabela
 4. Czepiel Helena
 5. Drobczyk Artur Joachim
 6. Gowin Bolesław
 7. Jastrzębska-Palka Grażyna Ewa
 8. Kubica Henryk
 9. Langer Stanisław
 10. Miozga Waldemar Franciszek
 11. Pluta Bolesław
 12. Szczygieł Edward

II. do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim:

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

 1. Heda Józef Karol
 2. Koczy Maria
 3. Kowalów Helena Anna
 4. Maliński Stanisław
 5. Muskała Jolanta
 6. Postawka Leszek Jacek
 7. Świergolik Hanna Mirosława
 8. Tkocz Maria
 9. Tyc Tadeusz
 10. Wojtylak Anna Urszula
 11. Wołoszyn Anna Wiesława
 12. Żebrak Małgorzata

- do orzekania w pozostałych sprawach:

 1. Bańczyk Łucjan Walenty
 2. Bazgier Ilona Elżbieta
 3. Bukała Antoni Józef
 4. Chmielowska Wanda Malwina
 5. Czyż Zygmunt Paweł
 6. Dziuba Krystian
 7. Galewski Jan
 8. Grabowska Barbara Iwona
 9. Henczko Andrzej Stanisław
 10. Jambor Czesław
 11. Kominek Piotr Paweł
 12. Kuczmarski Mirosław Adam
 13. Marcinkowska Beata Maria
 14. Miziarski Jan
 15. Mołdrzyk Hubert
 16. Mrozek Jadwiga Helena
 17. Pilarska Liliana Maria
 18. Pluta Stefan
 19. Powaga Małgorzta Teresa
 20. Rydzewski Józef
 21. Sikora Kornelia
 22. Simon Henryk Marian
 23. Szczepaniak Małgorzata Maria
 24. Szczyra Antoni
 25. Szymura Teresa Elżbieta
 26. Śliwa Jadwiga Małgorzata
 27. Wieczorek-Szwed Bronisława Róża
 28. Zawada Józef Franciszek.

Ad 6.

Podjęcie uchwał.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2003 roku w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Leszka 12, zreferował Pan Jan Serwotka Zastępca Prezydenta Miasta.
 2. Pan Prezydent J. Serwotka poinformował, że Wojewoda Śląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/117/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. W związku z powyższym uzgodniono, iż należy zrezygnować z utworzenia Dziennego Ośrodka Małego Dziecka poprzez uchylenie uchwały Nr XII/116/03 oraz zmianę uchwały Nr XII/117/03 polegającej na wykreśleniu § 5 o treści: “§ 5. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń dla dzieci do lat 3 zapewni Dzienny Ośrodek Małego Dziecka.”

  Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ujęty w punkcie 6a) porządku obrad.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę Nr XIII/119/03 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2003 roku w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Leszka 12 (ilość głosów: za – 19).

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok zreferował Pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta.
 4. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zebranym zadawanie pytań referującemu w zakresie projektu uchwały.

  Pani Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o wyjaśnienie zwiększenia dotacji z budżetu miasta dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śl. na 2003 rok - § 6 w projekcie uchwały.

  Skarbnik Miasta wyjaśnił, że subwencja oświatowa jest przekazywana na ucznia a od września br. zmieniła się liczba uczniów w tym Gimnazjum, więc należało dokonać korekty subwencji za 4 miesiące poprzez zwiększenie dotacji dla tego Gimnazjum. Otrzymana subwencja oświatowa jest również dla uczniów z Wodzisławia Śl. uczęszczających do Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

  Pani A. Białek zapytała, czy to oznacza, że miasto nie otrzymało zwiększonej subwencji oświatowej, chociaż od września wzrosła liczba uczniów w Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich?

  Skarbnik Miasta podkreślił, że subwencja oświatowa w tym roku wyniosła 16 mln zł, natomiast roczne wydatki oświatowe wynoszą ok. 29 mln zł, co oznacza, że powstałą różnicę należy pokryć z dochodów budżetu miasta. Wydatki oświatowe są w budżecie miasta podzielone na szkoły podstawowe i gimnazja od początku roku. Jako miasto jesteśmy zobowiązani do przekazania subwencji zgodnie z liczbą dzieci, a skoro od września zwiększyła się liczba dzieci należy przekazać należną kwotę subwencji, o którą pomniejszono wydatki budżetu miasta w działach oświatowych. Przekazywana kwota subwencji dotyczy okresu od września do grudnia br.

  Innych pytań do Pana Skarbnika nie było, więc przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

  A zatem podjęto jednogłośnie uchwałę Nr XIII/120/03 w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2003 rok (ilość głosów: za – 19).

 5. Podjęto jednogłośnie uchwałę Nr XIII/121/03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Wodzisławskiej Strefie Aktywności Gospodarczej spółka z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (ilość głosów: za – 19).

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Panu Skarbnikowi, który rozmawiał telefonicznie z pracownikiem RIO w Katowicach w sprawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2002 roku, dotyczącej pożyczki WFOŚiGW.

Pan Skarbnik Miasta poinformował, że w roku ubiegłym Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach do kwoty 812 tys. zł na zabudowę tzw. drugiej pompy ciepła. Z przyczyn proceduralnych realizacja inwestycji rozpoczęła się dopiero w bieżącym roku. W związku z tym, że RIO może zakwestionować tamtą uchwałę, należy wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji proekologicznej pn. “Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim – etap II.”. Pożyczka wyniesie 573.852 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do zebranych o wyrażenie zgody na włączenie do porządku obrad projektu uchwały, o którym mowa wyżej. Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie ww. projektu uchwały do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały, a która została jednogłośnie podjęta: Nr XIII/122/03 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji proekologicznej pn. “Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim – etap II.” (ilość głosów: za 20).

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2004 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką zreferowała Pani Janina Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej.
 2. Referująca poinformowała, że ów projekt uchwał została zaopiniowany przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jastrzębiu Zdroju oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach, a także pozytywne opinie Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji.

  Podjęto uchwałę Nr XIII/123/03 w sprawie ustalenia na 2004 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką (ilość głosów: za – 19).

 3. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowej “Marcel” na rzecz miasta Wodzisławia Śląskiego zreferowała Pani Janina Szymecka-Pysz.
 4. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie trzech komisji Rady Miejskiej.

  Radny Janusz Majda stwierdził, że na przedmiotowym terenie jest odcinek drogi o nieuporządkowanym stanie prawnym, co nie pozwalało Radzie Dzielnicy na inwestowanie na tym terenie.

  Pani Janina Szymecka-Pysz powiedziała, że podjęcie uchwały pozwoli na uporządkowanie własności gruntu przeznaczonego pod drogę. Dodała także, że pozostał do uporządkowania teren, będący w użytkowaniu RSW S.A. w Rybniku, obciążony hipotecznie. Prowadzone są rozmowy w zakresie podpisania porozumienia z Gminą Mszana w sprawie poszerzenia tzw. ulicy krótkiej.

  Radny Marian Balcer zapytał, czy w budżecie miasta są środki na przygotowanie tej nieruchomości pod drogę?

  Pan Prezydent J. Zemło odpowiedział, że jeżeli porozumienie zostanie podpisane, to trzeba będzie wygospodarować w budżecie miasta środki na to zadanie.

  Podjęto jednogłośnie uchwałę Nr XIII/124/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowej “Marcel” na rzecz miasta Wodzisławia Śląskiego (ilość głosów: za – 19).

 5. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego współpracy Miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach krajowych i wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, który został przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności zreferował jej Przewodniczący Pan Roman Szamatowicz. Referujący poinformował, że projekt stanowiska został przedłożony wszystkim radnym przez rozpoczęciem sesji w celu zapoznania i wniesienia ewentualnych poprawek.
 6. Nikt spośród zebranych nie wniósł żadnej poprawki do projektu stanowiska.

  A zatem podjęto uchwałę Nr XIII/125/03 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego współpracy Miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach krajowych i wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

  Radny Roman Szamatowicz przedstawił projekt uchwały, przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności.

  Ilość głosów: za – 18

  Przeciw – 0

  Wstrzymujących się – 1.

 7. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego pisma Wojewody Śląskiego znak PN-N-0713/144/03 z dnia 13 października 2003 roku.

Projekt stanowiska przedstawił Pan Stanisław Stachoń Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają pytania w sprawie stanowiska?

Radny Stefan Grzybacz zaproponował, aby odczytać treść pisma Wojewody Śląskiego wszystkim radnym.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej przeczytał pismo Wojewody Śląskiego znak PN-N-0713/144/03 z dn. 13.10.2003 r.

Innych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/126/03 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego pisma Wojewody Śląskiego znak PN-N-0713/144/03 z dnia 13 października 2003 roku.

Ilość głosów: za – 13

przeciw – 2

wstrzymujących się – 6.

Na prośbę Prezydenta Miasta prowadzący obrady ogłosił krótką przerwę.

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad.

(Wszystkie podjęte uchwały są załączone do protokołu).

Ad 7.

Informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych przez:

 1. radnych Rady Miejskiej udzielił Pan Wacław Mandrysz Przewodniczący Rady Miejskiej (załącznik do protokołu),
 2. pracowników Urzędu Miasta udzielił Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował także, że otrzymał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. w sprawie analizy oświadczeń majątkowych zarówno radnych jak i pracowników tut. Urzędu, która jest zgodna z jego analizą, a wskazane uchybienia w oświadczeniach zostały sprostowane przez sporządzenie stosownych aneksów.

Prezydent Miasta podkreślił, że wszystkie wymagane oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Spośród 58 złożonych oświadczeń 53 zawierały uchybienia, które zostały uzupełnione. Stwierdził, że głównymi problemami były problemy z określeniem wartości poszczególnych składników majątku, którym dysponują pracownicy. Mówiący stwierdził, że druki oświadczeń są nietrafione, ponieważ należało niejednokrotnie powtarzać te same dane zarówno w oświadczeniach jak i w formularzach podatkowych PIT.

Ad 8.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji, którą odbyła w dniu 25 września 2003 roku, uznając go za zgodny z jej przebiegiem (ilość głosów: za – 19).

Ad 9.

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę STATOIL na decyzję Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Pan Prezydent Miasta poinformował, że podczas przerwy w obradach wyjaśnił Panu J. Grabowieckiemu kwestię poruszoną przez niego w punkcie 3 porządku obrad.

Radny Janusz Majda powiedział, że sprawa podatków od nieruchomości wywołała wiele nieporozumień wśród mieszkańców. W związku z tym, iż niebawem odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Wilchwy mówiący poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie na przyszłej sesji oraz w mediach wyczerpującej informacji w kwestii podatków.

Pan Prezydent A. Krzyżak powiedział, że w związku z tym, iż kilka Komisji zwracało się do niego o wyjaśnienie kwestii podatków postanowił, że przedstawi stosowną informację w tej sprawie w “Serwisie Wodzisławskim”. Podkreślił także, że do tej pory nikomu nie odmówił rozłożenia podatku na raty, więc należy informować mieszkańców, że jest taka możliwość.

Radny Janusz Majda poprosił, aby w informacji znalazły się także odpowiedzi na pytania, stawiane na komisjach: czy ktoś, kto zapłacił podatek z góry na cały rok, jest zobowiązany uiścić dopłatę i skąd wynikały dopłaty w ciągu roku?

Radny Aleksander Żabicki poinformował, że przed wejściem na cmentarz komunalny w Wodzisławiu Śl. stoi pawilon handlowy, który prowadzi sprzedaż zniczy, kwiatów itp. W związku z czym mówiący zapytał, czy rozważano możliwość, aby taką działalność prowadziły Służby Komunalne Miasta? Mówiący podkreślił, że wskazane jest, aby SKM prowadziły taką działalność handlową.

Mówiący podzielił opinię Pana radnego J. Majdy, iż należy w zrozumiały sposób wyjaśnić mieszkańcom kwestię podatkową.

Pan Prezydent A. Krzyżak podziękował Panu radnego A. Żabickiemu za informację i zapewnił, że rozezna, czyją własnością jest pawilon handlowy przy cmentarzu. Zwrócił się z prośbą do zebranych, aby informowano go o sprawach wymagających rozeznania. W odniesieniu do wypowiedzi Pana radnego A. Żabickiego w sprawie podwyżki opłat na cmentarzu komunalnym Pan Prezydent wyjaśnił, że dokonano porównania z opłatami obowiązującymi w sąsiednich gminach i podjęto decyzję o uregulowaniu opłat za usługi cmentarne w Wodzisławiu Śl. Zaprosił zebranych do zapoznania się z cennikiem opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

Pan Stefan Szymik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kokoszyce zapytał, czy zgodne z prawem jest naliczanie podatku wtecz?

Prezydent Miasta zapewnił, że również ta kwestia zostanie wyjaśniona w informacji o podatkach, którą przygotuje.

Radny Stefan Grzybacz zapytał, na jakim etapie są prace związane z nowelizacją statutu miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego dzielnic? Właśnie mija rok od czasu rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej.

(Kaseta III, str. 1)

Przewodniczący Rady Miejskiej zapewnił, że prace nad nowym statutem zostaną wznowione po otrzymaniu opinii Komisji Heraldycznej na temat herbu Wodzisławia Śl. Natomiast statuty dzielnic będą stanowiły integralną część statutu miasta.

Mówiący zapewnił, że wystąpi z prośbą do Komisji Heraldycznej o przyśpieszenie prac w zakresie herbu Wodzisławia Śląskiego.

Radny Stanisław Pluta wypowiedział się w kwestii podatków. Stwierdził, że czuje się trochę oszukany, bowiem pytając podczas sesji podatkowej, czy stawka 0,30 zł będzie dotyczyła całej działki otrzymał odpowiedź, że stawka podatku za grunt pod budynkiem będzie wyższa, a podatek od pozostałego gruntu będzie niższy. Okazuje się, że są działki, za które w całości płaci się podatek wg stawki 0,30 zł.

Pan Prezydent A. Krzyżak powiedział, że częste są przypadki, iż działka w całości jest gruntem budowlanym i dlatego za taki grunt trzeba zapłacić wg stawki 0,30 zł. W Starostwie Powiatowym należy zgłosić zmiany w ewidencji gruntów, polegające na wyznaczeniu terenu wyłącznie pod budynkiem. Miasto Wodzisław Śl. nie jest miastem na prawach Powiatu i nie ma własnej geodezji, więc wiadomo, że należy dokonać inwentaryzacji gruntów w Starostwie Powiatowym.

Radny Henryk Waniek powiedział, że podczas ubiegłorocznej dyskusji podatkowej zwracał uwagę na fakt, że należy wyznaczyć tzw. “siedlisko budowlane”. Wówczas poproszono Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, aby wyjaśnił tą kwestię, na co nikt spośród zebranych nie zareagował.

Pan Leonard Kolorz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Radlin II powiedział, że doszukał się przepisu, który nakłada obowiązek wytyczenia “siedliska budowlanego” przez stronę zainteresowaną. Poinformował, że posiada działkę o powierzchni 2.500 m2, za którą płaci podatek wg najniższej stawki, ponieważ nie ma wytyczonego siedliska budowlanego. W tym przypadku uważa, że stroną zainteresowaną wytyczeniem “siedliska” jest miasto Wodzisław Śl. Dodał, że takich przypadków jest znacznie więcej przy ul. Krupińskiego. Mówiący wyraził rozżalenie faktem niewłaściwego przygotowania i rozeznania kwestii podatkowej przez pracowników tut. Urzędu i Starostwa Powiatowego przed rozpoczęciem dyskusji o podatkach.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby zaprosić do udziału w kolejnej sesji zarówno Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w celu wyjaśnienia spraw podatkowych.

Pan Prezydent A. Krzyżak poparł propozycję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Mirosław Kochan wypowiedział się w sprawie inwestycji w zakresie likwidacji pieców węglowych w budynkach w rejonie rynku na rzecz zabudowy pompy ciepła. Stwierdził, że są rodziny z małymi dziećmi, które wyburzyły piece węglowe a temperatury otoczenia są coraz niższe. W związku z powyższym mówiący zwrócił się z prośbą do władz miasta o spowodowanie przyśpieszenia zakończenie robót.

Pan Prezydent A. Krzyżak podkreślił, że mieszkańcy zostali powiadomieni o tym, żeby pozostawili piece do czasu zakończenia inwestycji i rozruchu pompy. Ponadto mówiący zapewnił, że spowoduje przyśpieszenie prac.

Radny Marian Balcer zapytał, czy będzie uruchomiona hala sportowa KWK 1 Maja? Mówiący poinformował także, że nieszczelność połączenia rurociągu tłocznego ze studzienkami w ul. Odrodzenia powoduje fetor w okolicy. Poprosił o interwencję w tej sprawie.

Pan Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą do przedstawicieli Rad Dzielnic, aby uzgadniano terminy posiedzeń tych Rad z Prezydentem Miasta, ponieważ często zdarza się, iż o posiedzeniu dowiaduje się zbyt późno i nie może wziąć w nim udziału, a jednak jako Prezydent Miasta jest nimi zainteresowany.

Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było.

Ad 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad sesji został wyczerpany i zamknął obrady.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu