Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Protokół z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2003 roku.
Data utworzenia: 30.09.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół

 

Protokół Nr BRM.0052-11/2003

z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

odbytej w dniu 22 sierpnia 2003 roku.

 

Całość sesji jest nagrywana na taśmach magnetofonowych, które są przechowywane w Biurze Rady Miejskiej.

 

Stan Rady – 23

Obecni – 22

Nieobecni usprawiedliwieni – 1.

 

(Kaseta I, str. 1)

 

Ad 1.

Otwarcia XI sesji dokonał Pan Wacław Mandrysz Przewodniczący Rady Miejskiej, który stwierdził na podstawie listy obecności, że sesja jest prawomocna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek o dokonanie autopoprawki w tytule projektu uchwały ujętego w punkcie 5c), który powinien brzmieć „w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych”.

Ponadto Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na jego ręce wpłynęła pisemna prośba Prezydenta Miasta o wniesienie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał w sprawach:

1.       Ustalenia stawek opłat parkingowych dziennych i abonamentowych pobieranych na stanowiskach postojowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych, która nie była przedmiotem obrad stałych Komisji Rady, ponieważ projekt ten wymagał wcześniejszej opinii Starosty Powiatu Wodzisławskiego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 19.08.2003 r. – jako punkt 5ł,

2.       Wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została przygotowana zgodnie z wnioskiem Komisji: Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na decyzję Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej o likwidacji żłobka – jako punkt 5m.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, czy mają inne wnioski w sprawie porządku obrad sesji?

 

Radny Janusz Majda odniósł się do punktu 5 l) porządku obrad /projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku SKM związanego z wywozem odpadów komunalnych/. Zapytał, czy jest protokół z negocjacji z załogą i pisemna opinia związków zawodowych w tej sprawie?

 

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że Dyrektor SKM przedstawi jakie są ustalenia z załogą SKM i działającymi tam związkami zawodowymi. Poinformował, że  odbyły się spotkania Prezydenta Miasta z załogą i związkami zawodowymi, bo sam w nich brał udział. Podkreślił, że wówczas nikt z uczestników spotkania nie miał żadnych wniosków w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przegłosowanie poprawek do porządku obrad, które jednogłośnie zostały przyjęte.

 

Ad 2.

Prezydent Miasta Pan Adam Krzyżak złożył informacje:

·         o pracy między sesjami tj. w okresie od 25 czerwca br. do 13 sierpnia br.,

·         o sposobie realizacji interpelacji radnego Balcera (dot. przejęcia przez miasto dróg, będących własnością osób prywatnych).

 

Zarówno sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta między sesjami jak i informacja o sposobie realizacji interpelacji radnego Balcera stanowią załączniki do protokołu z sesji.

 

Pan Prezydent stwierdził, że oczekuje na pytania ze strony zebranych odnośnie informacji, które przedstawił, w punkcie „Wolne głosy i wnioski”.

 

Ad 3.

Informację na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004 przedstawił Pan Ryszard Ciesielski Naczelnik Wydziału Edukacji.

Informacja złożona przez Pana Ciesielskiego stanowi załącznik do protokołu.

 

Referujący, podsumowując swoją wypowiedź, podkreślił, że wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze na terenie miasta są przygotowane pod względem kadrowym, bazowym i organizacyjnym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/2004.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

 

Pan Eugeniusz Porwolik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” zapytał, czy basen w SP nr 3 będzie czynny w nadchodzącym roku szkolnym?

 

Pan Naczelnik Ciesielski odpowiedział, że prawdopodobnie basen w SP nr 3 będzie czynny.

 

Pan radny Cz. Rychlik, powołując się na informacje prasowe o sytuacji finansowej miasta, zapytał, ile w przyszłym roku szkolnym będzie funkcjonowało klas łączonych, jakie będą tego skutki dydaktyczne i czy w związku z tym będą zachowane wszystkie etaty nauczycielskie?

 

Pan Naczelnik Ciesielski odpowiedział, że zapewniono każdemu nauczycielowi etat, natomiast pozostałe godziny stanowią wakaty. Dyrektorzy szkół mają przygotować aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół do końca sierpnia, dlatego jeszcze nie wiadomo, jak zostaną zagospodarowane wakaty nauczycielskie. Natomiast łączenie klas nastąpiło w szkołach: SP nr 2 – jedna klasa IV licząca 33 uczniów, SP nr 4 – jedna klasa I  i jedna klasa V – obie liczące poniżej 33 uczniów, SP nr 5 – trzy klasy VI, SP nr 10 – dwie klasy II i dwie klasy VI oraz Gimnazjum nr 4 – trzy klasy III.

 

Radny Adam Króliczek zapytał, jaka jest możliwość wykonania w tym roku ogrodzenia boiska szkolnego przy SP nr 17, o czym już wcześniej Panu Naczelnikowi wspominał na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji?

 

Pan Naczelnik Ciesielski odpowiedział, że sprawa wykonania ogrodzenia boiska była rozpatrywana wspólnie Panią Dyrektor SP Nr 1. Wstępnie ustalono, że można by wykorzystać rury, pochodzące z remontu basenu w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.. Mówiący powiedział, że jeżeli pojawią się dodatkowe środki, to jest możliwe wykonanie tego ogrodzenia jeszcze w tym roku.

 

Radny Jan Grabowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o pisemną informację na temat zakresu robót remontowych wykonanych w szkołach w latach ubiegłych, począwszy od roku 1999.

 

Pan Ciesielski powiedział, że w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 300 tys. zł na remonty w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, z czego wykorzystano kwotę 151 tys. zł. Mówiący przyznał, że kwota przyznana na remonty w tym roku jest niższa od tych, które wykorzystano w latach ubiegłych, dlatego przygotuje stosowna informację dla Pana Przewodniczącego Grabowieckiego w tym zakresie.

 

Ad 4.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2003 roku.

Referował Pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zrezygnowanie z omawiania przez Skarbnika Miasta informacji o wykonaniu budżetu miasta, która szczegółowo została przez niego przedstawiona na komisjach, sugerując, by od razu przejść do debaty na ten temat.

 

Radni przychylili się do propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Radny Jan Grabowiecki podzielił się swoimi uwagami odnośnie wykonania budżetu miasta, podkreślając, że:

-          rozumie, że nie wykonano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na co nie mamy wpływu,

-          nie rozumie, dlaczego dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości. Była mowa na komisjach, że społeczeństwo biednieje, więc należało się zastanowić czy należało uchwalać stawki podatkowe w maksymalnych wysokościach. Ponadto uważa, że Komisja Rewizyjna powinna zająć się kontrolą windykacji zaległości z tytułu podatków od nieruchomości. Czy dotychczas zrobiono wszystko, aby te zaległości zmalały?

-          spółki z udziałem Skarbu Państwa mają zaległości wobec gmin. Dziwi go to, że budżet Państwa nie reguluje należności wobec gmin, a my na to nie reagujemy. Chciałby zapytać  Posłów, czy obywatele mają tak samo postępować jak władza Państwa wobec gmin – nie płacić podatków?

-          jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to uważa, że radni sami są sobie winni. W wielu przypadkach nie dokonano przekwalifikowania gruntu z rolnego na budowlany mimo tego, że na takim gruncie stoi budynek. Natomiast sąsiednia działka jest uporządkowana w tym zakresie. Takie przypadki dotyczą głównie gruntów na osiedlach domków jednorodzinnych.

 

Gmina nie dopełniła obowiązku uporządkowania gruntu, który sprzedała. Mówiący zaproponował, aby Komisja Rozwoju Miasta i Integracji z Europą zajęła się planem zagospodarowania przestrzennego miasta zgodnie z nową ustawą, czy przewiduje się w nim tereny rolne oraz pod budownictwo mieszkaniowe,

-          analiza wykonania budżetu za I półrocze pozwala stwierdzić, że w budżecie miasta nie przewiduje się zwiększenia środków na działalność bieżącą.

 

Mając na uwadze powyższe argumenty Pan radny J. Grabowiecki zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby podjął konkretne działania, które pozwolą zbilansować tegoroczny budżet miasta.

 

Prezydent Miasta ustosunkował się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Grabowieckiego:

-          płacenie podatków jest obowiązkiem konstytucyjnym. Prawdą jest też to, że spółki, których jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa, nie regulują zobowiązań wobec gmin. Pan Prezydent zapewnił, że podejmuje działania w tym zakresie,

-          nie zgodził się ze stwierdzeniem radnego J. Grabowieckiego, że należało ustalić niższe stawki podatkowe, aby poprawić ściągalność tych należności wobec miasta. Pan Prezydent zapewnił, że podjął działania, które pozwolą poprawić windykację tych należności bez udziału komornika,

-          trudna sytuacja związana z uzyskaniem kredytów na realizację oczyszczalni „Karkoszka II”, o realizacji której zadecydowali przecież radni, spowodowała, że podjął decyzję o ograniczeniu wydatków budżetowych.

 

Radny Ireneusz Serwotka przedstawił własną opinię na temat wykonania budżetu. Powiedział, że tego, o czym jest tu mowa, radni dowiedzieli się na komisjach. Mówiący uważa, że sytuacja budżetu miasta jest zła, czego nikt dotąd nie powiedział. Jakie podjąć konkretne działania, które poprawią jego stan? Otóż Komisja Budżetu już w czerwcu br. wystosowała wniosek do Prezydenta Miasta, aby przedstawił, jakie podjął działania, które pozwolą poprawić sytuację budżetu miasta. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu przedstawiono odpowiedź na wniosek, która wypadła dosyć marnie. Z odpowiedzi tej dowiedział się, że na zwiększenie dochodów miasta wpłyną: utworzenie miejsc postojowych w obrębie Rynku i ul. Piłsudskiego, przejęcie przez SKM targowiska przy ul. Bogumińskiej, powołanie komórki windykacyjnej w Urzędzie Miasta. Mówiący stwierdził, że nie uważa, aby te działania zdecydowanie poprawiły dochody miasta. W dalszym ciągu prosi więc o podjęcie konkretnych działań w tym zakresie. Także niewiele dowiedział się o wprowadzeniu oszczędności w wydatkach budżetowych. Tutaj w odpowiedzi padło stwierdzenie, że „z oświaty nie da się zdjąć” i że w „inwestycjach można zaoszczędzić 1,7 mln zł”.

W związku z powyższym Pan radny I. Serwotka zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby przedstawił radnym konkretne działania, które wpłyną na zwiększenie dochodów miasta w taki sposób, aby nie było konieczne zwiększenie deficytu miasta poprzez zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym jako wariant ostateczny.

 

Mówiący podkreślił, że Komisja Budżetu, dostrzegając trudną sytuację budżetu miasta, w czerwcu br. wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej uznał, iż wypowiedź radnego I. Serwotki zawiera wniosek, aby Prezydent Miasta przygotował stosowną odpowiedź na wniosek Komisji Budżetu w sprawie działań w zakresie poprawy złej sytuacji budżetu miasta, która, jeżeli zajdzie taka potrzeba,  będzie także przedmiotem obrad jednej z sesji.

 

Radny Janusz Wyleżych powiedział, że słuszne są spostrzeżenia Pana radnego J. Grabowieckiego, aby zwrócić się z prośbą do Pana posła Pojdy czy Pana senatora A. Graczyńskiego w sprawie poparcia działań miasta o odzyskanie należnych mu środków finansowych z budżetu Państwa. Mówiący podkreślił, że powodem złego stanu budżetu miasta jest to, iż jednoosobowa spółka z udziałem Skarbu Państwa, którą jest Kompania Węglowa, nie reguluje zobowiązań wobec miasta. Dodał także, że podczas uchwalania tegorocznego budżetu radni byli świadomi, że zabezpiecza środki tylko na 11 miesięcy.

 

Pan Prezydent A. Krzyżak zapewnił wszystkich radnych, że nieustannie podejmuje rozmowy z parlamentarzystami z naszego regionu w sprawie wspierania jego działań o poprawę sytuacji budżetowej miasta.

 

(kas. I, str. 2)

Skarbnik Miasta sprostował wypowiedź Pana radnego J. Wyleżycha. Podkreślił, iż Kompania Węglowa nie ma żadnych zaległości wobec miasta, zaległości dotyczą wyłącznie Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

 

Innych głosów w dyskusji nie odnotowano.

 

Ad 5.

Podjęcie uchwał.

 

a)                   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 roku. Referował Pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta.

 

Pan Leonard Kolorz stwierdził, że w ramach porozumienia o refundacji szkód górniczych należna jest miastu kwota 200 tys. zł od RSW S.A. w Rybniku na realizację Potoku Górnoradlińskiego.

 

Skarbnik Miasta podkreślił, że Kompania Węglowa nie przejęła całości długów RSW SA w Rybniku. To porozumienie, o którym mówił Pan Kolorz, dotyczy wyłącznie RSW SA. Dodał, że RSW SA złożyła wniosek o umorzenie zaległości przez miasto w ramach ustawy o restrukturyzacji należności na kwotę ok. 400 tys. zł. W związku z czym zaległości RSW SA są zawieszone do końca roku, kiedy to nastąpi rozliczenie wniosków restrukturyzacyjnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że należałoby rozważyć możliwość wystąpienia przez miasto na drogę sądową z RSW SA.

 

Skarbnik Miasta przyznał, że rozważano z radcą prawnym możliwość wystąpienia na drogę sądową w sprawie zaległości RSW SA, zgodnie z opinią którego gmina nie ma takiej możliwości, jeżeli zaległości te dotyczą podatku od nieruchomości.

 

Radny Marian Balcer powiedział, że w jednej z sesji w 1998 roku uczestniczył dyrektor KWK 1 Maja, który obiecał, że do końca 2005 roku będą zrefundowane wszystkie szkody górnicze. Potem została utworzona RSW SA, która nie reguluje tych zobowiązań. W związku z tym, chciałby dowiedzieć się, kto ma obowiązek ponieść koszty szkód górniczych.

 

Skarbnik Miasta powiedział, że w Polsce obowiązuje następstwo prawne zgodnie, z którym zobowiązania po KWK „1 Maja” powinien regulować Skarb Państwa.

 

Prezydent Miasta stwierdził, że skoro Kompania Węglowa przejęła przedsiębiorstwa, to również jego zobowiązania.

 

Innych głosów w tym punkcie porządku nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przegłosowanie projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XI/102/03 w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. została jednogłośnie podjęta.

 

b)                   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/492/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2002 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Referował Pan Ryszard Ciesielski Naczelnik Wydziału Edukacji.

 

Pan Naczelnik poinformował, że zmiana w obowiązującej uchwale polega na zastąpieniu wyrażenia „Zarząd Miasta Wodzisławia Śl.” na „Prezydent Miasta Wodzisławia Śl.” oraz włączeniu do składu komisji rozpatrującej wnioski o stypendium Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XI/103/03 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/492/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2002 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym została jednogłośnie podjęta (ilość głosów: za – 20).

 

c)                   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych.

Referował Pan Jacek Szkolnicki Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej.

 

Referujący poinformował, że wykaz ulic dołączony do projektu uchwały jest uzupełnieniem do obowiązującego „wykazu dróg gminnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, który został wyłożony radnym przed sesją.

 

Radny Roman Szamatowicz stwierdził, że na Komisji Gospodarki Komunalnej padł wniosek, aby dostarczyć radnym w materiałach na sesję obowiązujący wykaz dróg gminnych, na co Pani Naczelnik Szymecka-Pysz wyraziła zgodę, twierdząc, że możliwe będzie przesłanie takiego wykazu.

 

Pan J. Szkolnicki powiedział, że po posiedzeniu Komisji nastąpiło uściślenie wykazu dróg gminnych.

 

Radny J. Grabowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Prezydenta Miasta: stwierdził, iż uważa, że radni powinni być rzetelnie poinformowani o tym, co im się przekazuje do zaopiniowania. Mówiący zapytał, kto dopuścił się manipulacji w omawianym projekcie uchwały? Stwierdził, że Komisje Prawa, Porządku Publicznego... oraz Gospodarki Komunalnej ... opiniowały inny projekt uchwały, w którym, jak się okazało, dokonano istotnych zmian. Ponadto podkreślił, że przesłany radnym w materiałach sesyjnych projekt uchwały zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym. Posiada wykaz dróg gminnych z 1993 i 1994 roku, który istotnie różni się od tego, który otrzymali radni.

W związku z powyższym Pan radny J. Grabowiecki w myśl § 15 ust. 2 pkt 14 złożył wniosek o odstąpienie od głosowania uchwały i ponowne przesłanie pod obrady komisji oraz wyjaśnienie, kto dokonał tak istotnych zmian w tym projekcie.

 

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta poprosił, aby Pan radny J. Grabowiecki konkretnie wskazał, w którym miejscu w projekcie uchwały dopuszczono się manipulacji. Zgodnie ze stanem faktycznym częściowo tereny na osiedlach Przyjaźni, XXX-lecia PRL czy Dąbrówki mają być drogami gminnymi, dlatego te ciągi dróg zostały w projekcie uchwały wyodrębnione. Nie sądzi, aby dokonanie trzech poprawek można było nazwać „manipulacją”.

 

Pan radny J. Grabowiecki stwierdził, że na komisjach była mowa o przejmowaniu przez miasto wszystkich dróg na ww. osiedlach, których administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”. Tymczasem teraz jest mowa o przejmowaniu przez miasto 40-metrowego odcinka drogi, stanowiącego łącznik pomiędzy Oś. Dąbrówki a ul. Matuszczyka. Ten fakt uznał za manipulację w projekcie uchwały.

 

Radna Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że nie przypomina sobie, aby w poprzedniej kadencji Rady zdarzyło się, iż projekt zaopiniowany przez komisje Rady

 

został nieudolnie poprawiony a potem przesłany radnym na sesję. Mówiąca wyraziła przekonanie, iż Prezydent Miasta wyciągnie konsekwencje w stosunku do podwładnych, którzy dokonali zmian w projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przegłosowanie wniosku radnego J. Grabowieckiego, w wyniku którego wniosek został jednogłośnie podjęty.

 

d)                   Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie finansowania inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Wodzisławiu Śląskim”.

Referował Pan Jacek Szkolnicki Zastępca Naczelnika Wydziału IMiGK.

 

Referujący poinformował, że w związku z tym, iż MENiS zagwarantował miastu udzielenie dotacji na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 21 do końca stycznia 2004 roku, proponuje się wykreślić w uchwale Rady Miejskiej zapis, że dotacja będzie udzielona miastu do końca 2003 roku.  Pan J. Szkolnicki zapewnił, że zmiana w uchwale nie spowoduje kolizji w realizacji umowy, ponieważ termin płatności faktur został określony na 60 dni od daty jej otrzymania.

 

Uchwała Nr XI/104/03 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie finansowania inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Wodzisławiu Śląskim” została jednogłośnie podjęta (ilość głosów: za – 17).

 

e)                   Projekt uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim wraz z systemem kanalizacji ścieków komunalnych.

Referował Pan Jacek Szkolnicki Zastępca Naczelnika Wydziału IMiGK.

 

Referujący poinformował, że projekt uchwały zakłada kontynuację porozumienia na realizację II etapu inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia. Nowelizacją w aneksie jest ustalenie PWiK sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. jako podmiotu współfinansującego przedmiotową inwestycję na kwotę 6 mln zł. Mówiący poinformował, że na spotkaniu poprzedzającym sesję, gmina Marklowice wnioskowała o wniesienie poprawki do treści Porozumienia, które dotyczy partycypacji gmin

 

udziałowców w dochodach z tytułu podatku „rurowego”. W związku z powyższym referujący zgłosił autopoprawkę do porozumienia: „8. § 6 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: 3. Po okresie obowiązywania Porozumienia kwota określona w ust. 1 zostanie podzielona pomiędzy Gminy-Strony Porozumienia w proporcji wynikającej z udziału każdej z nich przy zastosowaniu procedur przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że właśnie otrzymał fax z gminy Marklowice, w którym władze zawiadamiają, iż podpisanie przez nich aneksu do Porozumienia nastąpi dopiero po podpisaniu umów o udzielenie pożyczki przez NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach.

 

Radny J. Grabowiecki prosił o wyjaśnienie, na czym będzie polegało umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW. Z treści Porozumienia wynika, że całość kwoty umorzonej pozostanie w Wodzisławiu Śl. i będzie musiała być przeznaczona na kolejne zadanie proekologiczne. Natomiast miasto Wodzisław Śl. musi zagwarantować taką samą kwotę do podziału dla Gmin-Stron Porozumienia. W związku z czym, czy miasto posiada w swoim budżecie środki dla tych gmin?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie tej kwestii Porozumienia, dotyczącej umorzenia pożyczki, a następnie zarządził 15-minutową przerwę w obradach sesji.

 

Po przerwie głos zabrał Skarbnik Miasta, który powiedział, że o pożyczkę występują 4 gminy. Dlatego konsekwencje, czy korzyści wynikające z umowy o pożyczkę, będą dotyczyły tych gmin. Jednak Pożyczkodawcy zajmują stanowisko, że mogą zawrzeć tylko jedną umowę z inwestorem wiodącym, którym jest miasto Wodzisław Śl. Konsekwencje poniesie miasto Wodzisław Śl., bo całość kredytu obciąży wyłącznie jego budżet, a w przyszłorocznym budżecie będzie musiało zabezpieczyć niezbędne kwoty na obsługę pożyczki. Pomimo tych niekorzystnych dla miasta warunków jest niemożliwe odstąpienie od zadania, bo należy dotrzymać ustalonych terminów.

 

(Kas. II, str. 1)

Po rozmowie z Radcą Prawnym Pan radny J. Grabowiecki zwrócił uwagę radnych na fakt, że  całość umorzenia, które uzyska miasto Wodzisław Śl., będzie musiało być przeznaczone na

 

inwestycję ekologiczną, więc tyle samo trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie miasta do podziału dla pozostałych Gmin-Stron Porozumienia.

Mówiący zapytał, czy właściwy jest zapis o 60-dniowym terminie płatności faktur?

 

Pan J. Szkolnicki zapewnił, że zapis ten jest słuszny.

 

Innych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XI/105/03 w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim wraz z systemem kanalizacji ścieków komunalnych z uwzględnieniem autopoprawki Pana J. Szkolnickiego została podjęta.

Ilość głosów: za – 10,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących się – 10.

 

f)                     Projekt uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Referowała Pani Joanna Kamińska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 

Referująca poinformowała, że komisje dyscyplinarne do oceny pracowników mianowanych są powoływane na kadencję Rady. Do składu komisji dyscyplinarnej I instancji powołuje się pracowników Urzędu, natomiast do składu komisji dyscyplinarnej II instancji powołuje się radnych.

A zatem Prezydent Miasta, wnoszący projekt uchwały, zaproponował:

1/ do składu komisji dyscyplinarnej I instancji:

·          Panią Krystynę Mrozek,

·          Panią Jadwigę Należytą,

·          Panią Jadwigę Widenka,

·          Panią Adriannę Tatarczyk-Makówka,

·          Panią Anielę Grześ,

·          Pana Kazimierza Cichego,

 

2/ do komisji dyscyplinarnej II instancji:

·          Pana Stefana Grzybacza,

·          Pana Mirosława Kochan,

·          Pana Janusza Majdę,

·          Pana Stanisława Stachonia,

·          Panią Zofię Wistuba,

·          Pana Aleksandra Żabickiego.

 

Referująca poinformowała, że Komisja Prawa, Porządku Publicznego dodatkowo zaproponowała kandydaturę radnego Czesława Rychlika do składu komisji dyscyplinarnej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do składu komisji dyscyplinarnej II instancji?

 

Radny Czesław Rychlik zrezygnował z kandydowania, natomiast pozostali radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Uchwała nr XI/106/03 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, w składzie, który przedstawiła referująca, został jednogłośnie podjęty (ilość głosów: za – 20) .

 

g)                   Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych.

Referowała Pani Joanna Kamińska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 

Referująca poinformowała, że do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. zgłoszonych zostało 245 kandydatów na 40 wakatów, natomiast do Sądu Okręgowego w Gliwicach zgłoszonych zostało 22 kandydatów na 20 wakatów.

Prezydent Miasta zaproponował następujących kandydatów do składu zespołu opiniującego kandydatów na ławników:

1/       Pana Sebastiana Dziubę,

2/       Pana Aleksandra Gułę,

3/       Panią Joannę Kamińską,

4/       Pana Stanisława Stachonia,

5/       Panią Zofię Wistuba,

6/       Pana Janusza Wyleżycha.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do składu zespołu opiniującego kandydatów na ławników?

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Uchwała Nr XI/107/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych została jednogłośnie podjęta.

 

h)                   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.

Referował Pan Kazimierz Cichy Naczelnik Wydziału Ekologii.

 

Radny M. Balcer zapytał, jaki to grunt, o którym mowa w projekcie uchwały?

 

Pan Naczelnik Cichy odpowiedział, że zgodnie z ewidencją gruntów jest to grunt o klasie VI, stanowiący kotlinę o 15% stopniach nachylenia.

 

Uchwała Nr XI/108/03 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny została  jednogłośnie podjęta (ilość głosów: za – 20).

Radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie zmiany charakteru użytkowania ww. gruntu.

 

i)                     Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Referowała Pani Dorota Jaromin Dyrektor WORiT.

 

Referująca poinformowała, że z dniem 30 września br. upływa kadencja obecnej Rady Społecznej Ośrodka, więc należy powołać nową Radę. Mówiąca przedstawiła kandydatów do  składu nowej Rady Społecznej:

1/       Pan Lech Litwora jako przedstawiciel Prezydenta Miasta,

2/       Pani Anna Wróbel jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

3/       Pani Wiesława Kiermaszek-Lamla

4/       Pan Jan Kopiec

5/       Pani Renata Stróżniak.

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Uchwała nr XI/109/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w składzie przedstawionym przez referującą została podjęta.

Ilość głosów: za – 19

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0.

 

j)                     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Wodzisławiu Śląskim.

Referował Pan Janusz Nowicki Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Referujący poinformował, że zarówno Rada Dzielnicy Stare Miasto jak i Komisje: Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji oraz Rozwoju Miasta i Integracji z Europą wyrazili pozytywną opinię do wniosku Spółki JOY-POL w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu przy ul. Rynek 8 w Wodzisławiu Śl.

 

Pan radny M. Balcer zapytał, do której godziny byłby czynny salon gier?

 

Pan Naczelnik Nowicki odpowiedział, że spółka we wniosku napisała, że lokal byłby czynny przez 18 godzin na dobę.

 

Innych pytań odnośnie projektu uchwały nie było.

 

Uchwała Nr XI/110/03 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Wodzisławiu Śląskim została podjęta.

A zatem Rada wyraziła pozytywną opinię co do lokalizacji salonu gier przy ul. Rynek 8 w Wodzisławiu Śl.

Ilość głosów: za – 19

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 2.

 

k)                   Projekt uchwały w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śl. u zbiegu ulic Bogumińskiej – Kopernika.

Referował Pan Janusz Nowicki Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Referujący poinformował, że w planie miasta przedmiotowy teren jest przeznaczony na prowadzenie działalności komercyjnej. Dotychczasowa stawka procentowa z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3% a zostanie podwyższona do 7%.

 

Komisje: Prawa, Porządku Publicznego ... oraz Rozwoju Miasta ... wyraziły pozytywne opinie do ww. projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XI/111/03 w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śl. u zbiegu ulic Bogumińskiej – Kopernika została jednogłośnie podjęta.

 

l)                     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku związanego z wywozem odpadów komunalnych przez Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Referował Pan Piotr Nowak Dyrektor Służb Komunalnych Miasta.

 

Pan radny J. Grabowiecki poprosił o odnotowanie w protokole, iż wyłącza się od brania udziału w tym punkcie obrad sesji, co jest zgodne ze statutem.

 

Pan Dyrektor Nowak poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji Rady, które wyraziły na jego temat następujące opinie:

-          Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności – pozytywnie,

-          Komisja Budżetu – pozytywnie,

-          Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji – negatywnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przystąpienie do dyskusji.

 

Pan radny J. Majda zapytał, czy Pan Dyrektor posiada stanowisko związków zawodowych SKM w tej sprawie. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych – art. 261 – należało, na 30 dni przed podjęciem rozmów, pisemnie poinformować związki zawodowe o zamiarze sprzedania części majątku. W związku z powyższym, zapytał, czy związki zawodowe były poinformowane pisemnie, jakie były ustalenia podczas tych rozmów, przede wszystkim jeżeli chodzi o załogę?

 

Pan Dyrektor Nowak odpowiedział, że odbyło się kilka spotkań z pracownikami działu zajmującego się wywozem odpadów komunalnych, ze Związkiem Zawodowym „Solidarność” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych przy Urzędzie Miasta, podczas których poinformowano zebranych o całej sprawie. Są sporządzone notatki służbowe z tych spotkań.

 

Pan radny J. Majda zapytał, jakie wymogi stawiali pracownicy i jakie stanowisko zajęły związki zawodowe. Czy jest porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi?

 

Pan Dyrektor Nowak odpowiedział, że jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych w tym dziale, to ich przejęcie przez oferenta oraz zakup sprzętu zakłada projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Radny Janusz Majda podkreślił, że chodzi mu głównie o to, co stanie się z załogą. Stwierdził, że ma informację od przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność”, że negocjacje były źle przeprowadzone i że nie ma protokołów z tych spotkań. Chciałby uniknąć sytuacji, że okaże się, iż po jakimś czasie Ci pracownicy zostaną bez pracy.

 

Pan Dyrektor Nowak stwierdził, że posiada notatkę ze spotkań , w której jest mowa o gwarancji zatrudnienia przez przyszłego pracodawcę. Taki warunek zakłada projekt istotnych warunków zamówienia.

 

Radny Roman Szamatowicz prosił o udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy jest zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi?

 

Pan Dyrektor Nowak odpowiedział, że nie ma takiego porozumienia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby zasięgnąć opinii radcy prawnego w sprawie, czy wymagane jest porozumienie ze związkami zawodowymi. W związku z powyższym zapytał radnych, czy do czasu wystawienia opinii przez Radcę Prawnego odroczyć temat do kolejnej sesji.

 

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta zaprosił radcę prawnego na salę obrad w celu wyjaśnienia kwestii porozumienia. Jeżeli okaże się, że takie porozumienie jest niezbędne, to trzeba będzie temat przesunąć na następną sesję. Mówiący podkreślił, że osobiście uczestniczył w spotkaniach z pracownikami działu wywozu odpadów komunalnych oraz przedstawicielami związków zawodowych i zapewnia, że z ich strony nie zostały złożone żadne wnioski w sprawie, o której mowa.

 

Radny Roman Szamatowicz przytoczył art. 261 pkt. 1 z ustawy o związkach zawodowych. Mówiący stwierdził, że na podstawie tej ustawy pracodawca miał obowiązek pisemnego poinformowania związków zawodowych i załogi o swoich zamiarach. W związku z tym, że, jak powiedział Pan Dyrektor Nowak, nie ma wymaganego uzgodnienia, Pan radny R. Szamatowicz złożył wniosek formalny o wyłączenie tego punktu spod obrad dzisiejszej sesji.

 

Pani Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poparła wniosek radnego Romana Szamatowicza. Dodała także, że chociażby ustawa nie regulowała kwestii pisemnej opinii, to Rada Miejska i tak zechciałaby poznać opinię związków zawodowych w tej sprawie.

 

Radna Wiesława Kiermaszek-Lamala zapytała, co będzie z dalszą selektywną zbiórką odpadów komunalnych?

 

Pan Dyrektor Nowak odpowiedział, że Służby Komunalne Miasta będą kontynuowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

 

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie głosu Panu Aleksandrowi Gule - radcy prawnemu Urzędu Miasta.

 

Pan radny R. Szamatowicz zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że złożył wniosek formalny.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przychylił się do prośby Pana Prezydenta Zemło, udzielając głosu Radcy Prawnemu.

 

Pan Aleksander Guła Radca Prawny Urzędu Miasta stwierdził, że aby mogło nastąpić przejście zakładu pracy na innego pracodawcę czyli sprzedaż zorganizowanej części zakładu pracy wraz z przejęciem pracowników, konieczna jest zgoda Rady Miejskiej, która takiej woli jeszcze nie wyraziła. Dopóki Rada Miejska nie wyrazi woli o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę w formie podjęcia uchwały, to przedwczesne i bezprzedmiotowe byłoby zawiadomienie związków zawodowych. W związku z tym w pierwszej kolejności należałoby podjąć uchwałę, wyrażająca wolę sprzedaży części zakładu pracy w drodze przetargu. Po wyłonieniu podmiotu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych powinno nastąpić zawiadomienie organizacji związkowych o nowym pracodawcy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że opinia Radcy Prawnego nie jest jednoznaczna, więc jest przekonany o słuszności wniosku radnego Szamatowicza.

A zatem Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie wniosku radnego Szamatowicza, w wyniku czego został on podjęty zdecydowaną większością głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

ł) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat parkingowych dziennych i abonamentowych pobieranych na stanowiskach postojowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych.

Referował Pan Jacek Szkolnicki Zastępca Naczelnika Wydziału IMiGK.

 

Referujący poinformował, że Pan Starosta Powiatu Wodzisławskiego wydał pozytywną do opinię do ww. projektu uchwały. Opłata za każdą godzinę postoju wyniesie 1,50 zł,  proponuje się wprowadzenie zwolnień dla osób niepełnosprawnych oraz możliwość uiszczenia miesięcznej opłaty abonamentowej.

 

Pytania do referującego:

 

Radny Stefan Grzybacz złożył wniosek dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia poboru opłaty abonamentowej przez Służby Komunalne Miasta a nie kasę Urzędu Miasta.

 

Pan Jacek Szkolnicki wyjaśnił, że proponując zapis o uiszczaniu opłaty abonamentowej w kasie Urzędu Miasta sugerowano się tym, że mieszkańcom łatwiej dotrzeć do Urzędu niż do Służb Komunalnych Miasta, które mieszczą się przy ul. Marklowickiej.

 

Radny S. Grzybacz wycofał swój wniosek.

 

Radny Aleksander Żabicki zapytał, czy opłata parkingowa uwzględnia podatek „vat” i jaka będzie egzekucja tej opłaty w przypadku odmowy jej uiszczenia?

 

Pan Jacek Szkolnicki odpowiedział, że zgodnie z wyrokiem NSA opłata parkingowa nie uwzględnia podatku „vat”, ponieważ jest traktowana jak darowizna. Windykacją należności zajmują się pracownicy zatrudnieni w Referacie Wymiaru i Ewidencji Podatków.

 

Uchwała Nr XI/112/03 w sprawie ustalenia opłat parkingowych dziennych i abonamentowych pobieranych na stanowiskach postojowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych została jednogłośnie podjęta.

 

m)                 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Referował Pan Jan Serwotka Zastępca Prezydenta Miasta.

 

Pan Prezydent J. Serwotka poinformował, że Pan Wojewoda Śląskiego stwierdził nieważność uchwały o likwidacji Publicznego Żłobka Nr 1 w Wodzisławiu Śl., co argumentował, iż niemożliwe jest scedowanie uprawnień żłobka jako zakładu opieki zdrowotnej na przedszkole jako jednostkę z zakresu „oświaty”. 

(Kaseta II, str. 2).

Mówiący stwierdził, że nie ma zapotrzebowania na usługi świadczące przez żłobek w Wodzisławiu Śl.

Komisje Rady Miejskiej, które zajmowały się sprawą żłobka, podjęły wniosek o zaskarżeniu do NSA decyzji Wojewody Śląskiego.

Jednocześnie Pan Prezydent poinformował, że są przez miasto prowadzone działania w kierunku utworzenia w miejsce żłobka innej jednostki, co może być brane pod uwagę w razie odrzucenia ewentualnej skargi przez NSA.

Mówiący zwrócił się z prośbą do Rady o przeanalizowanie zasadności wniesienia skargi do NSA na decyzję Wojewody Śląskiego.

 

Pani Adrianna Tatarczyk-Makówka przedstawiła treść projektu skargi.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają uwagi do treści projektu skargi?

 

Radna Wiesława Kiermaszek-Lamla poinformowała, że Komisja Zdrowia, Spaw Społecznych ... sugerowała, aby rozważyć możliwość zawarcia porozumienia z sąsiednimi gminami, na terenie których funkcjonuje żłobek w celu przejęcia od miasta tego zadania w momencie, gdy pojawi się osoba, która chce zapisać dziecko do żłobka. Ponadto należałoby wskazać na zjawisko wzrostu bezrobocia w naszym mieście.

Mówiąca zaproponowała, aby te argumenty zawrzeć w skardze.

 

Radca Prawny stwierdziła, że wskazanie na aspekt bezrobocia jest słuszne, jednak nie może się zgodzić z drugą sugestią, a mianowicie na porozumienie z innymi gminami w sprawie żłobka. Właśnie w skardze powołuje się na fakt, że w sąsiednich gminach tego typu placówki jak żłobki również nie funkcjonują.

 

Do projektu skargi nie zgłoszono innych uwag.

A zatem Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przegłosowanie projektu uchwały dot. skargi do NSA.

 

Uchwała nr XI/113/03 w sprawie wniesienia skargi do NSA została podjęta.

Ilość głosów: za – 13

Przeciw – 5

Wstrzymujących się – 3.

 

n)                   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg:

1/       Na działalność Dyrektora ZGMiR w Wodzisławiu Śl.,

2/       Na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z zebranych ma pytania odnośnie skargi nr 1 Pani Barbary Nowak oraz odnośnie skargi nr 2 Pana Jana Krawczyka?

Nikt z zebranych nie zadał żadnego pytania do żadnej z przedstawionych skarg

 

Uchwała Nr XI/114/03 w sprawie rozpatrzenia skarg:

1/       Na działalność Dyrektora ZGMiR w Wodzisławiu Śl.,

2/       Na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl.

została jednogłośnie podjęta (ilość głosów: za – 19).

 

Ad 6.

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. na II półrocze 2003 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zarówno plany pracy Komisji jak i sprawozdania z ich działalności zostały przedłożone radnym do wglądu podczas obrad sesji, w związku z czym zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza jakieś uwagi do tych materiałów?

 

Radny Janusz Wyleżych zaproponował, aby Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem oraz Inwentaryzacji ujęła w planie pracy temat związany z opracowaniem nowych statutów Rad Dzielnic.

 

Ad 7.

Pan Stanisław Stachoń Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. przedstawił protokół z kontroli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl. w roku 2002.

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu Komisji Rewizyjnej.

 

Ad 8.

Rada Miejska przyjęła protokół z sesji, którą odbyła w dniu 26 czerwca 2003 roku, uznając go za zgodny z jego przebiegiem.

Ilość głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

 

Ad 9.

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w okresie między sesjami:

 

1.       Pismo Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w odpowiedzi na pismo skierowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na wniosek Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych w Wodzisławiu Śl..

W odpowiedzi napisano, że niemożliwe jest przyznanie przez MZK osobom bezrobotnym  bezpłatnych przejazdów.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że wystąpi do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie wydania jednorazowych biletów dla osób bezrobotnych.

 

2.       Uchwała Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej sytuacji górnictwa w Łaziskach Górnych w związku z programem restrukturyzacji branży.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że skieruje ww. uchwałę pod obrady Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Europą w celu ewentualnego wykorzystania.

 

3.       Pismo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskiego, zawierające podziękowania dla radnego Pana Aleksandra Żabickiego za pomoc w zdobyciu kserokopiarki na użytek pracowników USC.

 

Radny Janusz Wyleżych poinformował, że otrzymał fax z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, zawiadamiający o zakłóceniach w dostawie wody w dniach od 22.08.03 r. do 5.09.03 r. w związku z remontem magistrali wodnej.

 

Pan Czesław Żywiołek Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jedłownik Osiedle powiedział, że punkt Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, który znajdował się przy ul. Słonecznej w Wodzisławiu Śl., został przeniesiony do Rybnika, co stanowi duże utrudnienie dla petentów. W związku z powyższym mówiący prosił o pomoc w tej sprawie.

 

Pan Adam Krzyżak Prezydent Miasta zgodził się z przedmówcą, że przeniesienie tego punktu przyjęć do Rybnika nie jest korzystne dla mieszkańców miasta.

 

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że Pan radny R. Szmatowicz, powołując się na ustawę o związkach zawodowych, przedstawił tylko fragment art. 261.

 

Pan Prezydent Zemło przedstawił w całości brzmienie art. 26 ustawy o związkach zawodowych, co, jak stwierdził, zmienia postać rzeczy.

Mówiący podkreślił, że projekt uchwały dotyczy wyłącznie wyrażenia zgody na sprzedaż części zakładu. We wrześniu również nie będzie opinii związków zawodowych, ponieważ nie będzie wtedy nowego pracodawcy.

 

Radny Roman Szamatowicz stwierdził jednoznacznie, że nie ograniczył wypowiedzi radcy prawnemu w tej sprawie. Jako radny chciał poznać stanowisko związków zawodowych pracowników SKM szczególnie w odniesieniu do zatrudnionych tam osób, co jest dla niego najważniejszą sprawą podczas dyskusji na temat sprzedaży części zakładu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał dyskusję na temat Służb Komunalnych Miasta, proponując przenieść ją do merytorycznych komisji Rady Miejskiej.

 

Radny Henryk Waniek odniósł się do pkt. 23 sprawozdania z działań Prezydenta Miasta między kolejnymi sesjami, prosząc o wyjaśnienie.

 

Pan Prezydent Krzyżak poinformował, że ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. 26 Marca (wcześniej nieruchomość była przeznaczona pod obiekty ZUS), do których nie przystąpił żaden oferent. W związku z trudną sytuacją finansową miasta Pan Prezydent podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości w drodze negocjacji.

 

Radny Marian Balcer zwrócił uwagę na następujące sprawy:

Konieczność uszczelnienia 5 studzienek kanalizacyjnych w ul. Odrodzenia.

Ograniczenia szybkości pojazdów na ul. Jastrzębskiej z powodu złej nawierzchni drogi, co może stać się przyczyna wypadku.

 

Pan Stefan Szymik zapytał, czy na przyszłą sesję będą zaproszeni przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, że zostaną zaproszeni na przyszłą sesję m.in. przedstawiciele PZD.

 

Pan Prezydent Zemło poinformował, że dzisiaj do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym zawiadamiają, iż będzie wykonany remont ul. Młodzieżowej.

 

Ad 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, więc obrady zostały zamknięte.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu