Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Protokoły z obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Protokół z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 maja 2003 roku
Data utworzenia: 02.09.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu: Nr BRM 0052-IX/03
Typ dokumentu: Protokół

 

Protokół nr BRM 0052-IX/03

z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 maja 2003 roku

_____________________________________________________________________________

 

Całość obrad została nagrana na taśmach magnetofonowych (2 kasety), stanowiących integralną część niniejszego protokołu. Taśmy przechowuje się w Biurze Rady Miejskiej tut. Urzędu.

 

Listy obecności radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic stanowią odpowiednio załączniki 1 i 2 do protokołu.

 

Stan Rady........................ 23

Obecni ............................ 23

 

Ad 1.

Otwarcia IX sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Pan Wacław Mandrysz, który na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.

 

Pan Przewodniczący zapytał zebranych, czy mają wnioski do porządku obrad sesji?

 

Nikt z zebranych takowych nie zgłosił.

 

Następnie prowadzący obrady usprawiedliwił nieobecność Prezydenta Miasta na dzisiejszej sesji.

 

Ad 2.

Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jan Zemło złożył informacje:

·       o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami tj. od 23.04.2003 r. do 20.05.2003 r. Pisemna informacja w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu,

·        o sposobie realizacji interpelacji radnych - wykaz interpelacji stanowi załącznik do protokołu.

 

Pytania do sprawozdawcy:

 

Radny Henryk Waniek stwierdził, że z wypowiedzi Pana Prezydenta na temat reaktywowania działalności świetlicy w Radlinie II wynikało, że pomysłodawcom chodziło o zamknięcie świetlicy środowiskowej w Zawadzie, co nie jest zgodne z intencjami wnioskujących.

 

Pan Prezydent Zemło wyjaśnił, że połączył te dwie sprawy, gdyż podobne pytanie odnośnie reaktywowania świetlicy w Zawadzie padło na poprzedniej sesji Rady.

 

Ad 3.

Zieleń w mieście.

Referujący Pan Kazimierz Cichy Naczelnik Wydziału Ekologii.

Pisemna informacja na ww. temat stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby nie omawiać materiałów w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy radni otrzymali je wcześniej.

 

Rada przyjęła propozycję Przewodniczącego, po czym rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali:

 

Dyskusja:

 

Radny Marian Balcer poinformował, że na ulicy Batalionów Chłopskich w Wodzisławiu Śl. rosną 4 dęby, których gałęzie wplątane są w linię energetyczną.

 

Pan Naczelnik Cichy stwierdził, że Energetyka dokonuje systematycznych przeglądów sieci energetycznych, nie dopuszczając do zagrożenia np. z powodu ich zerwania.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Pana Naczelnika, aby Wydział Ekologii sprawdził w terenie, czy dęby te grożą zerwaniem linii, a w razie konieczności  o zgłoszenie tego faktu w Energetyce.

 

Pan Jan Grabowiecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o udzielenie informacji na temat wysokości dofinansowania do zakupu ekologicznych pieców i realizacji tego zadania.

 

Pan Naczelnik Cichy poinformował, że miasto stosuje dofinansowania do modernizacji domowych kotłów ekologicznych od 1997 roku. W tym czasie z dofinansowania skorzystało ok. 600 wnioskodawców. Corocznie miasto przeznacza na ten cel od 80 do 100 tys. zł.

Natomiast w tym roku na to zadanie w budżecie miasta zabezpieczono 80 tys. zł. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 26 wnioskodawców. 

Pan Czesław Żywiołek Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jedłownik Osiedle zapytał, kiedy będą zrealizowane I i II etap termomodernizacji budynków przy ul. Górniczej, ujęte w załączniku 1 pod nazwą „Plan wieloletni modernizacji systemów grzewczych w latach 2000-2007 

Pan Naczelnik Cichy stwierdził, że „Plan wieloletni...” jest dokumentem perspektywicznym,  sporządzonym przez ZGMiR dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego założenia są dość dokładnie realizowane.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Pan Dyrektor ZGMiR odpowiedział na pytanie Pana Żywiołka w punkcie „Wolne głosy i wnioski”. Dodał także, że plany perspektywiczne dopuszczają zmianę kolejności realizacji przyjętych w nim zadań, dlatego też corocznie Rada przyjmuje szczegółowy plan zadań inwestycyjnych.

 

a)   Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie zabytkowego parku obok starej leśniczówki przy ul. Osadniczej w Wodzisławiu Śląskim – Kokoszycach zreferował Pan Naczelnik Cichy.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ów projekt uzyskał pozytywne opinie  Komisji: Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności.

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do ww. projektu uchwały.

 

Uchwała Nr IX/89/03 w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Zabytkowego Parku obok starej leśniczówki przy ul. Osadniczej w Wodzisławiu Śląskim – Kokoszycach została jednogłośnie podjęta (ilość głosów: za – 22).

 

Ad 4.

Ograniczenie emisji niskiej.

Referujący Pan Kazimierz Cichy Naczelnik Wydziału Ekologii.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, podobnie jak w poprzednim punkcie porządku obrad, przystąpienie do dyskusji na temat ograniczenia emisji niskiej bez omawiania przygotowanych materiałów.

 

Radni przyjęli propozycję Pana Przewodniczącego, a w dyskusji głos zabrali:

 

Radny Marian Balcer wypowiedział się w sprawie dofinansowania miasta do utylizacji azbestu. Stwierdził, że dotacja przyznana mieszkańcom na likwidację dachów z eternitu jest zbyt niska.

 

Radny Jan Grabowiecki powiedział, że temat utylizacji azbestu jest tematem ważnym i pilnym do rozwiązania. Problem utylizacji eternitu dotyczy także budynków będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej ROW, które częściowo są pokryte płytami z eternitu. Okazuje się, że z upływem czasu te płyty pękają. W związku z tym, poprosił o pomoc finansową ze strony zarówno miasta jak i ze Starostwa Powiatowego, co umożliwi wykonanie zabezpieczenia spękanych płyt przed ich szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.

 

Pan Naczelnik Cichy poinformował, że Narodowy Program Unieszkodliwiania Azbestu jest realizowany we współpracy z Powiatem. Ponadto nie ma jednoznacznej opinii co do szkodliwości azbestu. W takim przypadku, o którym mówił Pan radny Grabowiecki, można pokrywać spękane płyty z eternitu specjalną substancją. Zdaniem mówiącego jest to bezpieczniejsza forma unieszkodliwienia azbestu niż jego demontaż, podczas którego także następuje znaczne pylenie azbestu.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska, aby ta Komisja przyjęła w planie pracy na II półrocze 2003 temat utylizacji azbestu. Zaproponował, aby zaprosić do udziału w posiedzeniu Komisji przedstawicieli Wydziału Ekologii tut. Urzędu a także Wydziału Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego oraz wykorzystać materiały opracowane przez WFOŚiGW w tej sprawie. Następnie należy temat wprowadzić jako wiodący na sesję Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Pluta Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska zapewnił, że temat ten znajdzie się w planie pracy Komisji na II półrocze 2003 r. w październiku.

 

Ad 5.

Podjęcie uchwał.

 

Projekty uchwał ujęte w punktach 5a – 5f porządku obrad zreferował Pan Tadeusz Bednorz Skarbnik Miasta.

 

a)      Rada Miejska – bez uwag – podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/90/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim za 2002 rok (ilość głosów: za – 21),

 

b)   Rada Miejska – bez uwag – podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/91/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim za 2002 rok,

 

c)    Rada Miejska – bez uwag – podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/92/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim za 2002 rok (ilość głosów: za – 21),

 

d)   Rada Miejska – bez uwag – podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IX/93/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim za 2002 rok (ilość głosów: za – 21).

 

e)   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2003 rok.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał zebranych, czy mają pytania do projektu uchwały?

 

Radny Mirosław Kochan poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w § 5 nie ujęto zadań Rady Dzielnicy Nowe Miasto?

Pan Skarbnik wyjaśnił, że do Wydziału IMiGK nie wpłynęła jeszcze uchwała Rady Dzielnicy Nowe Miasto o podziale środków finansowych na zadania, dlatego nie ujęto jej zadań w tym projekcie uchwały.

 

Uchwała Nr IX/94/03 w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. została jednogłośnie przyjęta (ilość głosów: za – 21).

 

f)     Rada Miejska – bez uwag – jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr IX/95/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji proekologicznej pn. „Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim” (ilość głosów: za – 21).

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach sesji.

 

Po przerwie wznowiono obrady.

 

g)    Projekt uchwały w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym zreferował Pan Ryszard Ciesielski Naczelnik Wydziału Edukacji.

 

Referujący poinformował, że proponuje się wprowadzenie opłaty stałej w wysokości 70 zł oraz utrzymanie opłat za wyżywienie. Poza tym projekt uchwały zakłada wprowadzenie nowego zapisu w § 4 ust. 3: „3. W szczególnych przypadkach zwolnienia z opłaty stałej na wniosek rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola może dokonać Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr IX/96/03 w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym (ilość głosów: za – 21).

 

h)      Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie finansowania inwestycji pn.: „Modernizacja stadionu sportowego

MOSiR w Wodzisławiu Śląskim – etap I, oświetlenie” zreferowała Pani Janina Szymecka-Pysz Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej.

 

Radny Marian Balcer zapytał, czy dalsze środki finansowe na modernizację oświetlenia stadionu są miastu konieczne potrzebne?

 

Pani Szymecka-Pysz odpowiedziała, że Pan radny nie musi się obawiać, iż te środki trzeba będzie zwrócić, ponieważ jest to dotacja na konkretne zadanie. Przypomniała, że w roku ubiegłym Rada Miejska podjęła uchwałę o podpisaniu umowy na dofinansowanie oświetlenia na stadionie, a teraz będzie się ubiegała o dotację uzupełniającą w kwocie 500 tys. zł na to samo zadanie.

 

Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr IX/97/03 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie finansowania inwestycji pn.: „Modernizacja stadionu sportowego MOSiR w Wodzisławiu Śląskim – etap I, oświetlenie” (ilość głosów: za - 21).

 

i)    Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Mszana zreferował Pan Andrzej Wuwer Komendant Straży Miejskiej.

 

Referujący poinformował, że Pan Wójt Gminy Mszana wystąpił z prośbą do Prezydenta Miasta o zawarcie porozumienia w zakresie Straży Miejskiej. Projekt porozumienia został przygotowany w takim samym brzmieniu co porozumienie zawarte z gminami Lubomia i Kornowac.

 

(Kaseta I, str. 2)

 

Radny Czesław Rychlik zapytał, czy w Straży Miejskiej pracuje wystarczająca liczba osób, żeby zabezpieczyć własny teren i teren gminy Mszana. Stwierdził, że na terenie miasta są problemy z zabezpieczeniem patrolu przez Straż Miejską. Posłużył się przykładem dewastowania przez młodzież obiektów sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl..

  

Mówiący stwierdził, że, jego zdaniem, można przystąpić do tego porozumienia tylko pod warunkiem zwiększenia liczby zatrudnionych w Straży Miejskiej.

 

Pan Komendant Wuwer odpowiedział, że w Straży Miejskiej jest 16 etatów, obecnie jest  zatrudnionych 15 strażników, ponieważ jedna osoba została przesunięta do innego Wydziału. W związku z tym wystąpił do Pana Prezydenta o uzupełnienie składu Straży Miejskiej o jedną osobę. Mówiący zapewniał, że przy zatrudnieniu 16 osób jest w stanie wykonać powierzone mu zadania.

 

Radny Aleksander Żabicki zapytał, czy dokonano analizy ekonomicznej wynikającej z ewentualnego zawarcia porozumienia? Wyraził też przekonanie, że trzeba będzie zakupić nowy samochód.

 

Pan Komendant Wuwer odpowiedział, że samochody, którymi dysponuje Straż Miejska są nowe. Wpływy z tytułu zawarcia podobnego porozumienia z gminą Kornowac wynoszą rocznie ok. 40 tys. zł. Tyle samo wynosiłyby wpływy z gminy Mszana.

 

Pan radny Żabicki stwierdził, że w dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka nie ma policjanta – dzielnicowego, dlatego tam szczególnie przydałby się patrol Straży Miejskiej.

 

Pan Komendant Wuwer poinformował, że roczny budżet Straży Miejskiej wynosi 600 tys. zł, więc gmina Mszana zapłaci miastu 1/16 z tej kwoty. Ponadto zapewnił, że strażnicy reagują na każde potwierdzone zgłoszenie, także na wezwania  Ośrodka Dyspozycyjnego przy Urzędzie Miasta. Podkreślił, że przy pełnym zatrudnieniu Straż Miejska jest w stanie podjąć się zadania w ramach zawartego porozumienia.

 

Radny Roman Szamatowicz zapytał, czy zawarcie takiego porozumienia będzie zgodne z prawem, ponieważ wiadomo, że gmina nie może prowadzić działalności zarobkowej?

 

Pan Komendant Wuwer odpowiedział, że porozumienie to byłoby zawarte na podstawie ustawy o porozumieniu międzygminnym w zakresie wspólnej Straży Miejskiej, czyli jest to zgodne z prawem.

  

Radny Roman Szamatowicz zapytał, jaka jest szansa na obsadzenie 16 etatu w Straży Miejskiej?

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział na pytanie Pana radnego Szamatowicza, twierdząc, że jest szansa na zatrudnienie 16. osoby w Straży Miejskiej.Ma to być osoba wyłoniona spośród pracowników Urzędu Miasta lub miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto gmina Lubomia zrezygnowała z porozumienia z miastem Wodzisław Śl. w zakresie Straży Miejskiej, co pozwoli strażnikom na częstsze patrolowanie naszego miasta. Mówiący podkreślił, że za porządek w mieście przede wszystkim odpowiada Policja a nie tylko Straż Miejska.

 

Radny Janusz Wyleżych zapytał, jakie stanowisko zajął Prezydent Miasta w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Mszana?

 

Pan Jan Zemło Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że Prezydent Miasta zaakceptował propozycję zawarcia porozumienia z gminą Mszana po otrzymaniu zapewnienia Pana Komendanta, że przy stanie zatrudnienia liczącym 16 strażników nie pogorszy się stan bezpieczeństwa na terenie Wodzisławia Śl. a gmina Mszana będzie ponosiła 1/16 rocznych kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl. Pan Prezydent wyraził przekonanie, że w związku z rezygnacją Lubomii z porozumienia, nastąpi poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Wodzisławia Śl.

 

Pan radny Żabicki powiedział, że jest przeciwny, aby podejmować taką uchwałę, ponieważ nie przedstawiono radnym analizy finansowej, z której wynikałoby, że miasto Wodzisław Śl. zyska finansowo z tego tytułu.

Dodał także, że osobiście ma wiele uwag do działalności Straży Miejskiej w naszym mieście.

 

Radny Stefan Grzybacz zaproponował, aby zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania projektu uchwały.

 

A zatem uchwała Nr IX/98/03 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Mszana została podjęta.

  

Ilość głosów: za – 9

przeciw – 1

wstrzymujących się – 11.

 

Ad 6.

Rada Miejska przyjęła protokół z VIII sesji, którą odbyła w dniu 24 kwietnia 2003 roku, uznając go za zgodny z jej przebiegiem.

 

Ad 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił stanowisko prezydium Rady Miejskiej w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w zakresie realizacji podjętych uchwał i posiadanej dokumentacji przez Radę Dzielnicy „Nowe Miasto”, którego treść stanowi załącznik do protokołu.

 

Referujący zapytał zebranych, czy chcieliby zabrać głos w przedmiotowej sprawie.

 

Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie.

 

Ad 8.

Wolne głosy i wnioski.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady:

1/    Pismo Rady Rodziców przy SP Nr 9, będące podziękowaniem dla Pani Teresy Rybki jako wicedyrektora tejże szkoły,

2/    Pismo tej samej Rady Rodziców w sprawie przeprowadzonego konkursu na dyrektora SP Nr 9.

 

Głos zabrał Pan Jan Serwotka Zastępca Prezydenta Miasta jako przewodniczący komisji konkursowej, powołanej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora SP Nr 9 w Wodzisławiu Śl., który powiedział, że w związku z konkursem na dyrektora w SP Nr 9 istnieje podejrzenie, że zostało złamane prawo. Chodzi tu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz regulamin przeprowadzenia konkursu na dyrektora - § 5 pkt 3. Członkowie komisji konkursowej podpisywali oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych

uzyskanych w czasie pracy komisji, które, jak się okazało, zostały upublicznione. Pan J. Serwotka podkreślił, że jest to nieetyczne i sprzeczne ze złożonymi oświadczeniami.

Pan Prezydent zakończył swoją wypowiedź stwierdzeniem, iż prawnicy nie znaleźli podstaw do stwierdzenia jakoby konkursy na dyrektorów placówek oświatowych odbywały się nieprawidłowo, więc na tej podstawie można stwierdzić, iż  konkurs na dyrektora w SP Nr 9 odbył się zgodnie z prawem.

 

3/    Pismo Przewodniczącej Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Europą Pani Wiesławy Kiermaszek-Lamla o rezygnacji z pełnionej przez nią funkcji z powodu złego stanu zdrowia.

 

Radni ustalili, że lipiec w br.  będzie miesiącem urlopowym tzn., że w tym miesiącu nie odbędą się ani sesja Rady Miejskiej, ani posiedzenia jej Komisji.

 

Pan Krystyn Walas Przewodniczący Zarządu Dzielnicy XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki powiedział, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, w której upoważniła Zarząd Dzielnicy do opiniowania wniosków dot. pracy lokali gastronomicznych po to, aby nie przedłużać terminu ich realizacji powyżej 1 miesiąca. Okazało się, że uchwała ta została zakwestionowana przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, który stwierdził, że jest niezgodna ze statutem dzielnicy. W związku z powyższym mówiący uznał za konieczne dokonanie zmiany w statucie dzielnicy w tej kwestii.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Pana Przewodniczącego o opracowanie nowych statutów dzielnic, dostosowując je do obowiązujących przepisów, również w kwestii, o której mówił Pan Walas. Jednakże na razie należy przestrzegać obowiązujących statutów.

 

Radny Czesław Rychlik zapytał Pana Prezydenta Serwotkę, kiedy nastąpi wypłata waloryzacji wynagrodzeń pracowników obsługi technicznej, zatrudnionych w placówkach oświatowych w Wodzisławiu Śl.?

 

(Kas. II, str.1)

 

 Pan Jan Serwotka Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że sprawa związana z waloryzacją wynagrodzeń dla pracowników technicznych szkół jest aktualnie rozpatrywana przez Pana Prezydenta. Uzgodniono z przedstawicielami związku zawodowego tej grupy pracowników, że waloryzacja będzie wypłacona od dnia 1 kwietnia 2003 r.. Powodem tego, że do tej pory nie dokonano wypłaty waloryzacji, jest niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej.

Mówiący wyraził przekonanie, że w najbliższym czasie sprawa ta zostanie pozytywnie załatwiona przez Pana Prezydenta.

 

Radny Janusz Majda zapytał, czy Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, której jest członkiem, mogłaby zapoznać się z dokumentacją z przeprowadzonego konkursu na dyrektorów w SP Nr 8 i SP Nr 9 oraz pismem rodziców?.  Poinformował także, że Rada Dzielnicy Wilchwy otrzymała informację, że podatek od nieruchomości został błędnie naliczony.

 

Pan Prezydent Serwotka odpowiadając na pytanie Pana radnego Majdy, stwierdził, że jego zdaniem możliwe jest zapoznanie się ww. Komisji z dokumentacją z przeprowadzonych konkursów na dyrektorów. Podkreślił, że jeszcze musi zasięgnąć opinii Radcy Prawnego w kwestii dostępu do tych dokumentów.

 

Pani Anna Białek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej odniosła się do pisma Rady Rodziców przy SP Nr 9, które zostało przedstawione przez Pana Przewodniczącego Mandrysza.  Mówiąca stwierdziła, że podobało się jej pismo rodziców, które jest godną i dobrą formą podziękowania dla Pani Rybki jako dotychczasowego wicedyrektora i pedagoga tej szkoły, posiadającego niewątpliwe zasługi. Rodzice, oprócz podziękowań, zawarli w piśmie swoje ubolewania, czym nie naruszyli żadnych praw. W trakcie trwania procedur konkursowych zwykle zainteresowani dzielą się na zwolenników różnych stron i to należy uznać za normalne.

 

Radny Adam Króliczek wypowiedział się na temat sposobu przejmowania przez miasto gruntów prywatnych zajętych pod drogi. Poinformował, że informacja na ten temat była przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności, na której stwierdzono, że regulacja stanów prawnych będzie następować m.in. na zasadach cywilno-prawnych. W związku z tym, że ta procedura jest długotrwała, zapytał Pana Prezydenta Zemło, czy przewiduje inne możliwości regulacji stanów prawnych tych dróg.

 Pan Prezydent Zemło powiedział, że kwestię, poruszoną przez Pana radnego Króliczka, jednoznacznie reguluje art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 1334, poz. 872 z późniejszymi zmianami), który stanowi, że grunty pod drogami, które w dniu 31 grudnia 1998 r. spełniały charakter drogi publicznej, na mocy decyzji Wojewody  w dniu 1.01.99 r. stały się własnością danej gminy. Zaś przejmowanie przez miasto pozostałych gruntów, zajętych pod drogi, musi się odbywać na zasadach cywilnoprawnych.

 

Radny Adam Króliczek powiedział, że chodzi mu o przejmowanie dróg, które nie spełniają standardów np. nie mają wymaganej szerokości. Mówiący stwierdził, że dowiedział się, iż Rada Miejska może wprowadzić zapis w uchwale o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, umożliwiający w wyjątkowych przypadkach przejmowanie przez miasto dróg niestandardowych.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby temat poruszony przez Pana radnego Króliczka został ponownie omówiony przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności, do udziału w której proponuje zaprosić Pana Prezydenta Zemło i Naczelnika Wydziału Architektury i Urbanistyki.

 

Radny Adam Króliczek zgodził się z propozycją Pana Przewodniczącego.

 

Pan Czesław Żywiołek Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jedłownik Osiedle poprosił Pana Dyrektora Gowina, aby wyjaśnił sprawę terminu termomodernizacji budynków przy ulicy Górniczej, ponieważ deklaracje poprzednich władz miasta, złożone podczas zebrania z mieszkańcami, nie są realizowane.

 

Pan Dyrektor Gowin stwierdził, że harmonogram realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynków przy ul. Górniczej obejmuje okres od 2000 r. do 2004 r. Zgodnie z jego założeniami do końca czerwca tego roku będzie wykonanych 9 budynków, a 6 budynków pozostanie do dalszej realizacji. Są gotowe projekty techniczne dot. tych 6 budynków, ale nie można podjąć się ich realizacji, ponieważ miasto balansuje na granicy zdolności kredytowej, więc na razie nie może wystąpić o kolejną pożyczkę na kontunuację inwestycji.

 

Na salę obrad weszli uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śl. wraz z Panią Dyrektor Gabrielą Niemiec, którzy zaprosili wszystkich zebranych do udziału w uroczystości nadania imienia „Ziemi Wodzisławskiej” ich szkole, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2003 roku.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu własnym i wszystkich zebranych, podziękował gościom za zaproszenie.

 

Radny Marian Balcer wypowiedział się na tematy:

1.   konieczności wymiany i osiatkowania pękniętego lustra na ulicy Teligii,

2.   konieczności wykonania części chodnika wzdłuż ulicy Jastrzębskiej, która stanowi wjazd do miasta powiatowego.

 

Radny Janusz Majda poinformował, że na posiedzeniu Rady Dzielnicy Wilchwy, które odbyło się w dniu 22 maja 2003 roku, była mowa o reorganizacji w Gimnazjum Nr 4, która ma obejmować utworzenie 36-osobowych klas pierwszych. W związku z powyższych prosi Pana Prezydenta o wypowiedź w tej sprawie.

 

Pan Prezydent Serwotka nie potwierdził informacji jakoby to pierwsze klasy w Gimnazjum             Nr 4 miały liczyć 36 uczniów. Stwierdził, że najliczniejszy oddział w mieście ma skupiać 34 uczniów i że będzie to jedyny oddział tak liczny.

 

Radny Janusz Majda powiedział, że jako radny chciałby poznać planowaną liczebność we wszystkich oddziałach szkolnych w mieście.

 

Radny Czesław Rychlik poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na posiedzeniu w czerwcu br. będzie rozpatrywała temat projektu organizacyjnego szkół i przedszkoli w Wodzisławiu Śl. w roku szkolnym 2003/2004, do udziału w którym zaprasza wszystkich zainteresowanych.

 

Ad 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, stwierdził, że zamyka obrady IX sesji Rady Miejskiej.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Jacek Krauzewicz

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu