Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

  Menu przedmiotowe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Tytuł dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data utworzenia: 23.12.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Miejsce załatwienie sprawy :

Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Referat Gospodarowania Przestrzenią

Pani Aleksandra W. Szymczak pokój 205 telefon: 32 4590-444


Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. ul.Bogumińska 4b, pokój nr 116


Forma załatwienia:

pisemna - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Załączniki:

 -/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

-/ 2 egz. Mapy zasadniczej (oryginały) w skali 1:1000 lub 1:500  z określonymi granicami terenu objętego wnioskiem i obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać

-/ 2 egz. Mapy szkicu orientacyjnego terenu (oryginały) w skali 1:5000 z wrysowanym terenem wnioskowanej inwestycji

-/ charakterystyka inwestycji ( w tym parametry techniczne oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposób unieszkodliwiania odpadów)

-/ wykaz stron postępowania (numer działki, imię, nazwisko i adres zamieszkania

-/ pełnomocnictwo- opłata skarbowa 17,-zl

-/ opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107,-zł

UWAGA! W miarę możliwości mapy proszę składać w wersji elektronicznej.

Opłata skarbowa  płatna gotówką w kasie urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek urzędu miasta  67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA nie póżniej niż do trzech dni od daty złożenia wniosku

 

Termin załatwienia:

-65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji  (art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Podstawa prawna:

  • art. 50, art. 51 ust. 1, art. 54 ustawy z 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.nr 80 poz. 717 ze zmianami
  • art. 104 ustawy z 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego tj. 2000r. Dz.U.nr 98 poz. 1071 ze zmianami
  • ustawa z  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.nr 225 poz. 1635
  • ustawa z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskach oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227) 
  • art 71, art 72 ust.1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2004r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 poz. 2573 ze zmianami)

* czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego - nie podlegają opłacie skarbowej -

art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z 16.11.2006r. ustawy o opłacie skarbowej Dz.U. nr 225 poz. 1635


Załączniki
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.odt (21.29 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Szymczak

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2012    Edycja dokumentu (Aleksandra Szymczak)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu